Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район "Красна поляна"-СО, ул. "Освобождение" №25, За: Любомир Борисов, секретар на район "Красна поляна"., Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: Гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача: www.krasnapoliana.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Дейности по доставка на хигиенни материали за детски заведения на територията на СО – район “Красна поляна”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33760000

Описание:

Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Материалите предмет на поръчката са подробно описани в документацията за участие, обявена на www.krasnapoliana.com, профил на купувача.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В детските заведения на територията на район "Красна поляна"-СО.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, и наименованието на поръчката. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Оферта за участие /образец №1/. 2. Административни сведения /образец №2/. 3. Заверено от участника копие от документ за регистрация или посочване на ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР. 4. Декларация по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП /образец №3/. 5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3, ал. 2, т. 1,3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП /Образец №4/. 6. Декларация по чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП /Образец №5/. 7. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл.50 от ЗОП: а). Копие от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за последните три години /2011 г., 2012 г., 2013 г./, когато публикуването им се изисква от законодателството. Участниците, за които съгласно законодателството не се изисква публикуване на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, следва да представят справка за баланса и отчета за приходите и разходите за посочените години – заверени за вярност; б). В случай, че участникът е физическо лице, същият представя копия от подадените годишни данъчни декларации за доходите си за последните три години - 2011, 2012 и 2013 г.- заверени за вярност. 8. Доказателства за техническите възможности по чл.51 от ЗОП: а). Справка - декларация съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, сходни с обекта на поръчката, включително стойностите, датите и получателите - придружени с препоръки за добро изпълнение от възложителите. – (образец № 6). 9. Списък-декларация за наличния персонал, който ще отговаря за изпълнение на поръчката, включително на тези, които отговарят за контрола на качеството, придружен с копие от трудови договори и регистрация към НАП. 10. Заверено копие на документ за собственост или договор за наем на обект - складово помещение; 11.Заверено копие на документ за собственост на МПС за превоз на материалите; 12. Техническо предложение /образец №7/. 13. Ценово предложение /образец №8/. 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП /Обр. №9/ 15. Проект на договор /Образец № 10/ 16. Декларация /Образец №11/ 14.Списък на документите, които се съдържат в офертата /Съставя се от участника/. Оферта се подава в Столична община – район „Красна поляна” с адрес: гр. София, ул. „Освобождение” № 25, деловодство. Срок за подаване на офертите е от 09.01.2014 до 17:00 часа на 16.01.2014г

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Ценова част, 60 точки; К2 – Срок за отсрочено плащане, 30 точки и К-3 - Срок за доставка на материалите, 10 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На електронната страница на район "Красна поляна"-СО www.krasnapoliana.com, профил на купувача. На телефон 02 9217218

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/01/2014