Версия за печат

BG-гр.Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, България 8800, гр.Сливен, Тел.: 044 611232, E-mail: rstoilov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за провеждане на специализирано обучение по Договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/028, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013” Предметът на обществената поръчка е провеждане на специализирано обучение на 8 обучаеми по Договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/028, целящо изграждане на капацитет за предоставяне на специализирани туристически услуги. Обучението следва да бъде проведено в рамките на 250 часа за срок до 3 месеца и да включва: 1.Обучение на 4 човека по професия 812030 „Екскурзовод”, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение на НАПОО; Обучението трябва да бъде насочено към придобиване на следните професионални компетенции: - Осъществяване на контакт с туристите и общуване, при съобразяване с тяхната национална принадлежност, религия и възраст; - Оценяване на конфликни ситуации и спомагане за тяхното разрешаване; - Овладяване на аудиторията и поддържане на вниманието и; - Подготовка и представяне на екскурзоводска беседа; - Обща и специфична терминология в туристическия отрасъл; - Устройство и работа с техника, необходима за осъществяване на тур; - Работа с Power Point и изготвяне на туристически презентации; - Оказване на първа помощ на пострадал; - Информация за географските особености и историята на регион Сливен; - Информация за откритите материални паметници на човешката дейност в местността Хисарлъка; - Информация за античното селище Туида / Суида/; - Информация за крепостта в местност Хисарлъка, изградена през ІVв. - площ, планировка, история на крепостта по време на нашествия, опустошение и възстановяване, строителна дейност през старобългарския период, писмени извори за крепостта, особености на баптистерия. 2.Обучение на 4 човека по професия 812040 ”Аниматор в туризма”, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение на НАПОО. Обучението трябва да бъде насочено към придобиване на следните професионални компетенции: - Осъществяване на контакт с туристите и общуване, при съобразяване с тяхната национална принадлежност, религия и възраст; - Оценяване на конфликни ситуации и спомагане за тяхното разрешаване; - Обща и специфична терминология в туристическия отрасъл; - Опознаване на различни видове детски забавления и спорни игри; - Запознаване с особеностите на работа с деца - подходящо облекло, начин на общуване, правила за безопасност; - Оказване на първа помощ на пострадал; - Информация за географските особености и историята на регион Сливен; - Информация за откритите материални паметници на човешката дейност в местността Хисарлъка; - Информация за античното селище Туида / Суида/; - Информация за крепостта в местност Хисарлъка, изградена през ІVв. - площ, планировка, история на крепостта по време на нашествия, опустошение и възстановяване, строителна дейност през старобългарския период, писмени извори за крепостта, особености на баптистерия. Обученията трябва да бъдат в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение и след приключването му на всеки обучаван трябва да се издаде съответен документ, удостоверяващ придобиване на квалификационна степен, съгласно чл. 38 на ЗПОО. Допълнителна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1 към документацията. Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките на проект: BG161РО001/3.1-03/2010/028 „Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка е провеждане на специализирано обучение на 8 обучаеми по Договор за БФП BG161PO001/3.1-03/2010/028), целящо изграждане на капацитет за предоставяне на специализирани туристически услуги. Обучението следва да бъде проведено в рамките на 250 часа за срок до 3 месеца и да включва: 1.Обучение на 4 човека по професия 812030 „Екскурзовод”, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение на НАПОО; 2.Обучение на 4 човека по професия 812040 ”Аниматор в туризма”, съгласно списъка на професиите за професионално образование и обучение на НАПОО.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец №1. 2.Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл.23 от Закона за Търговския регистър–за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице–копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец №2 към документацията.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие.3.Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС–при наличие на такова.4.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец №3;5.Ценово предложение-Образец №4;6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5,т.1 от ЗОП– Образец №5;7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5,т.2 от ЗОП– Образец №6; 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) №966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета-Образец № ;9. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:9.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си-Образец №8.Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се раpзбира организиране и провеждане на обучения и семинари на възрастни (лица над 18 годишна възраст).Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) не по-малко от 10000,00 лева (десет хиляди лева),без ДДС.10.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:10.1.Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата-Образец № 9,включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение.Минимални изисквания:Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата.;Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":11. Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – Образец № 10.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие.За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури не по-малко от 2 (двама) ключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение както следва:1.Ръководител на екипа-Изисквания:1.Висше образование в областта на „Педагогически науки” или „Хуманитарни науки” или „Туризъм” или еквивалентна. 2. Опит в областта на човешките ресурси и/или организирането и провеждането на обучения: не по-малко от 3 (три) години; 3. Специфичен професионален опит: Опит, свързан с организиране, провеждане или управление на поне 1 обучение за възрастни и/или опит като ръководител екип при извършването на поне 1 договор с дейности, свързани с изпълнение на проекти за обучения.2.Ключов експерт 1-Изисквания:1.Висше образование в областта на „Хуманитарните науки” или „Туризъм” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 1 (една) година опит; 3. Специфичен професионален опит: опит, свързан с преподавателска дейност на възрастни в областта на туризма и/или културното наследство - поне 1 референция.12. Декларация , че участникът, е лицензирана институция или организация, вписана в Регистъра на НАПОО, притежаваща лиценз за професиите „Екскурзовод” и „Аниматор в туризма” или Декларация от участникът, че за изпълнението на поръчката ще осигури лицензирана институция или организация, вписана в Регистъра на НАПОО, притежаваща лиценз за професите „Екскурзовод” и „Аниматор в туризма”.Към декларацията се прилагат документи доказващи горепосочените изисквания.13.Декларация от участника, че за изпълнението на поръчката ще осигури необходимия брой обучители за провеждане на обученията, с опит в провеждане на обучения и с необходимата квалификация и образование.14. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 11.15. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 12.16. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 13;17. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.18. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията се съдържа и Образец №14-Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т.3.Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 60 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект BG161PO001/3.1-03/2010/028, финансиран по ОПРР 2007-2013, съфинансирана от ЕФРР. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg-Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/01/2014