Версия за печат

BG-гр.Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Нели Демирева, България 8800, гр.Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: plan.sliven@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на технически проекти за автомобилни горски пътища и площадка за кацане на авиационна техника на територията на Община Сливен“ Предмет на обществената поръчка е изготвяне на технически проекти на 3 броя горски пътища и 1 брой площадка за кацане на авиационна техника. Горските пътища и хеликоптерната площадка, предмет на проекта са както следва: •реконструкция на автомобилен път по съществуващо трасе (коларски път) с обща дължина 6.0 км. •реконструкция на автомобилен път от р. "Луда камчия" с обща дължина 2.2 км. •ново строителство на автомобилен път от м. "Горски пункт" с обща дължина 1.5 км. •хеликоптерна площадка за горскостопански участъци: "Раково". Пректите ще бъдат изготвени еднофазно във фаза Технически проект по следните части - Част геодезия - работна геодезична основа, опорен полигон и трасировъчен план. - Част пътна - ситуация, надлъжен профил, типови напречени профили, подробни напречни профили, план на отводняването. - Част конструктивна- малки съоръжения, водостоци с отвор до 5.00 м, големи съоръжения с отвор над 5.00 м, подпорни стени. - Проектосметна документация с обяснителна записка, ведомости, таблици и обобщена количествена-стойностна сметка (ОКСС). - Реконструкция на електропроводи, водопроводи, оптичен кабел и други, ако се засягат от проектното трасе. - План за безопасност и здраве. Всички терени, върху които ще се проектират и съответно изграждат съоръженията са собственост на Община Сливен. Подробно описание на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка и изискванията на Възложителя са посочени в Техническо задание – Приложение № 1 към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на технически проекти на 3 броя горски пътища и 1 брой площадка за кацане на авиационна техника. Горските пътища и хеликоптерната площадка, предмет на проекта са както следва: •реконструкция на автомобилен път по съществуващо трасе (коларски път) с обща дължина 6.0 км. •реконструкция на автомобилен път от р. "Луда камчия" с обща дължина 2.2 км. •ново строителство на автомобилен път от м. "Горски пункт" с обща дължина 1.5 км. •хеликоптерна площадка за горскостопански участъци: "Раково". Подробно описание на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка и изискванията на Възложителя са посочени в Техническо задание – Приложение № 1 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

38000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението-Образец №1;2.Документи за регистрация, както следва:2.1.Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец №2 към документацията.3.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката-Образец №3;4. Ценово предложение-Образец №4;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5,т.1 от ЗОП–Образец №5 в съответствие с чл.47, ал.4 от ЗОП;6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.5,т.2 от ЗОП–Образец № 6 в съответствие с чл.47,ал.6 от ЗОП;7.Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:7.1.Информация за оборота от проектантски услуги по подготовка на инвестиционни проекти-проектиране на пътища от II и/или III клас, финансирани изцяло или частично със средства от европейски и/или международни фондове или програми, за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си-Образец №7.Минимални изисквания:Всеки участник трябва да има реализиран оборот от проектантски услуги по подготовка на инвестиционни проекти - проектиране на пътища от II и/или III клас, финансирани изцяло или частично със средства от европейски и/или международни фондове или програми за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) общо не по-малко от 60 000 лева (шестдесет хиляди лева), без ДДС.8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:8.1.Заверено копие на сертификат или друг еквивалентен документ, доказващ въведена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен такъв с обхват, включващ сходни с настоящата поръчка дейности-по изготвяне на инвестиционни проекти в областта на инфраструктурата.Минимални изисквания:Всеки участник следва да има въведена система за управление на качеството, съгласно изискванията на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен такъв. Обхватът на дейностите на системата за качество следва да включва проектантски услуги с обхват, включващ сходни с настоящата поръчка дейности-по изготвяне на инвестиционни проекти в областта на инфраструктурата“.Формулировката на обхвата не следва да е изрично съвпадащ с посочените от възложителя дейности, но ясно трябва да показва, че тези дейности са включени в обхвата на управление на качеството от участника.8.2. Списък на основните договори, за проектантски услуги по подготовка на инвестиционни проекти-проектиране на пътища от II и/или III клас, финансирани изцяло или частично със средства от европейски и/или международни фондове или програми, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата-Образец №8, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, придружен с препоръка/и за добро изпълнение, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, за услуги, които са с предмет проектантски услуги по подготовка на инвестиционни проекти - проектиране на пътища от II и/или III клас, финансирани изцяло или частично със средства от европейски и/или международни фондове или програми, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - К1 – 40 точки; 2.Срок за изпълнение, след получаване на възлагателно писмо и необходимите документи за изпълнение на поръчката - К2 – 30 точки; 3.Размер на авансово плащане - 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":8.3. Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – Образец № 9. За лицата, упоменати в минималните изисквания участниците трябва да приложат Трудово биографична справка - Образец № 10, като съдържанието им следва да бъде доказано със заверени от участника копия на дипломи, служебни/трудови книжки, референции от работодатели, копия на договори и други документи, които участникът счита, че могат да послужат за доказване на посочените в справката факти.Минимални изисквания: За изпълнение предмета на поръчката, всеки участник трябва да осигури екип от експерти притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката минимум 3/три/ броя ключови експерти със следните квалификации и умения:1. Ръководител на проекта: Образователно-квалификационна степен „магистър” строителен инженер с профил транспортно строителство. Общ професионален опит - минимален професионален опит по специалността– 5 /пет/ години в областта на изготвяне на проекти в областта на транспортното строителство. Специфичен професионален опит - участие на ръководна позиция в минимум 1 договор, свързани с проектиране на инфраструктурни обекти в пътния сектор.2.Геодезист: Образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност: „геодезия” или еквивалентна. Специфичен професионален опит - не по-малко от 2 години като инженер-геодезист в областта на транспортното строителство и да е изпълнил минимум 1 договор за геодезически замервания при проектиране на пътна инфраструктура;3. Инженер конструктор: Образователно-квалификационна степен “магистър” по специалност: ПГС. Специфичен професионален опит–не по-малко от 2 години като като инженер конструктор и да е изпълнил минимум 1 договор за част конструктивна при проектиране на пътна инфраструктура;9. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 11;10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 12;11. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Заб.: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата, от документацията за участие,спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3. Съдържание на офертата,спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2014