Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище "Петко Рачев Славейков", бул. "Вл.Варненчик" 80, За: Искра Андреева, Република България 9000, Варна, Тел.: 087 9835033, E-mail: ou_slvejkov@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://slaveykov.com/.

Адрес на профила на купувача: http://slaveykov.com/subcategories.php?catid=6999.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на децата от ПГ и учениците от I - IV клас за календарната 2014г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15813000, 15811511, 15821000, 03220000, 03222200

Описание:

Хранителни продукти, използвани за закуска
Приготвени сандвичи
Хлебни и сладкарски печени продукти
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Цитрусови плодове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното количество необходими закуски е 622, съобразено с броя на децата в подготвителните групи и учениците от І-ІV клас, като доставката е пет пъти седмично. Прогнозният брой учебни дни е 154, а прогнозната стойност на поръчката е 56126 лв. с включен ДДС. Посоченият по-горе брой ученици е ориентировъчен, като точното количество закуски, които следва да се доставят ще се определя според реалното присъствие на учениците на учебни занятия в писмена заявка на възложителя до изпълнителя на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56126 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основно училище "П.Р.Славейков", град Варна, бул. "Вл.Варненчик" 80

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към доставените закуски: 1.Закуските трябва да са висококачествени, пълноценни и безопастни като отговарят на всички изисквания на национолното и европейското законодателство. 2.Да се приготвят в обекти регистрирани по чл.12 от Закона за храните, за храните предмет на поръчката. 3.Да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 4.Доставените закуски следва да бъдат приготвени съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство "Техника", 2012г., одобрен с писмо №74-01-73/29.06.2012г. на МЗ и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на учениците. 5.Закуските да се приготвят, съгласно изискванията на Наредба №9/16.09.2011г. на Министерството на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопастността и качеството на храните, предлагани ДЗ и училищата. 6.Закуските да отговарят на Наредба №37/21.07.2009г. на Министерството на здравеопазването за здравословно хранене на учениците. 7.Всяка партида храна да се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопастност. 8.Закуските да се доставят пакетирани индивидуално за всеки ученик, като опаковката следва да предпазва продукта от външно замрърсяване и да не променя органолептичните му характеристики. 9.Закуските трябва да се приготвят в деня на доставката, а плодовете да са банан, мандарина, портокал или ябълка. 10.Фирмата да бъде с опит в сферата на ученическото хранене, да има регистрирани обекти за производство и търговия с храни по Закона за храните и при приготвянето на храните да се спазва и Наредба № 37 от 21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците. 11.Да разполага с квалифициран персонал, включително и такъв отговарящ за контрол на качеството. 12.Да разполага със собствени или наети МПС-отговорящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти, с които ще се изпълняват доставките на храните предмет на поръчката. 13.Да притежава удостоверения за регистриране на транспортните средства, с които ще се извършват доставките на храните, предмет на поръчката, издадени от Областната дирекция за безопастност на храните. 14.Разходите по транспорт, опаковка и риска от погиването до мястото на доставка на готовите закуски са за сметка на изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Цената на една закуска при изрично посочване на точното количество (грам)-60 точки. 2.Разнообразие и енергийност на предложената храна (представя се каталог на асортимента)-25 точки. 3.Качество на предлаганите закуски (доказва се със сертификати, референции и други)-15 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Кандидатите следва да подадат следните документи: 1.ЕИК съгласно гл.23 от ЗТР. 2.Декларации за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП. 3.Презентация на кандидата. 4.Примерно седмично меню. 5.Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни, издадено от БАБХ. 6.Удостоверение за регистрация на МПС по ЗХ и други документи, доказващи възможностите на участника. 7. Ценова оферта. Офертата трябва да съдържа срок на валидност, като той не може да е по-кратък от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на пръчката "Доставка на закуска и/или плод за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I - IV клас", адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. До участие в процедурата се допускат български и чуждестранни юридически лица, включително техните обединения, които имат опит в извършването на подобна дейност. При непредставяне на документ, посочен в настоящата документация комисията отстранява участника от участие в процедурата. По свое желание кандидатът може да представи и други документи, извън задължително изискваните в настоящата документация, като за тях се изготвя отделен списък към офертата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/01/2014