Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, инж.Георги Лукарски, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875; 088 7707684, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на апаратно и програмно осигуряване за следните обекти от обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград: Обект резервоар Чакалица, Обект Контролни точки, Обект Разпределителна Точка 1, Обект хотел "Санта Круз", Обект резервоар с. Абланица, Обект Помпена станция с. Теплен, ОРШ с. Теплен и резервоар с. Беслен, Обект хлориране с. Крупник, Обект хлориране гр. Белица (за два клона). Изискванията за изпълнението на поръчката, Техническото задание и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на адреса на профила на купувача: www.vikblg.com

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31211110

Описание:

Командни табла


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно посочените обекти в Техническото задание на възложителя - Приложение 4 от документацията за участие, неразделна част от настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на доставка - гр. Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставеното оборудване да има пълна апаратна, програмна и функционална съвместимост със съществуващата АСУК във "ВиК" ЕООД - Благоевград. Доставените табла следва да бъдат изградени на базата на програмируеми контролери от серия ML 1100 и програмно осигуряване на базата на SCADA RS View 32. 2. Срок за доставка – съгласно предложението на участника, избран за изпълнител на поръчката, но не повече от 60 календарни дни; 3. Начин на плащане - съгласно предложението на участника, избран за изпълнител на поръчката; 4. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата. 5. Офертата на участниците следва да бъде изготвена съгласно Техническо задание на Възложителя - Приложение 4, неразделна част от настоящата публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Съвместимост на доставените апаратни и програмни средства с апаратните и програмни средства, с които е изградена АСУК към "ВиК" ЕООД - Благоевград - 90 точки 2. Срок за доставка – 5 точки 3. Предложена цена – 5 точки Методиката за оценка на офертите е посочена в "Указания за участие" в настоящата обществена поръчка, които са достъпни на адреса на профила на купувача: www.vikblg.com

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа следните документи: 1) Административни сведения за участника по образец от документацията за участие - Приложение 1; 2) Заверено копие на удостоверение за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3) Предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие - Приложение 2; 4) Ценово предложение по образец от документацията за участие – Приложение 3; 5) Декларация от участника за пълна апаратна, програмна и функционална съвместимост на доставеното оборудване със съществуващата АСУК във "ВиК" ЕООД - Благоевград; Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени от официален превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/01/2014