BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национален център за информация и документация, бул. "Д-р Г.М.Димитров" 52А, За: Ваня Грашкина-Минчева, България 1125, София, Тел.: 02 8173824, E-mail: nacid@nacid.bg, Факс: 02 9713120

Място/места за контакт: Национален център за информация и документация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nacid.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nacid.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обучение на служители от НАЦИД по проект „Подобряване на компетентността и ефективността на служителите в Националния център за информация и документация”, Договор № 13-22-83/11.12.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, в т.ч.: 1. Под-дейност 3 - Обучение по "Управление на предоставянето на услуги" за 16 участника за 3 дни- през м. май 2014 г.; 2. Под-дейност 4 - Обучение по "Ефективна организация на работното и личното пространство" за 14 участника за 3 дни- през м. май 2014 г.; 3. Под-дейност 5 - Обучение по "Управление на промяната" за 10 участника за 3 дни – през м. юни 2014 г. Срокът за изпълнение на поръчката е от влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка до 30.08.2014 г., като провеждането на обученията трябва по възможност да се извършат през определените от Възложителя месеци. Обученията по под-дейности 3 и 4 трябва да се проведат в гр. София, на адреса на Възложителя: бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 52А в работното време на центъра, за което Възложителят осигурява зала за 2- те обучения, оборудвана с необходимите информационни и комуникационни средства. Обучението по под-дейност 5 ще бъде изнесено и трябва да се проведе в подходяща база, находяща се до 250 км. от гр. София. Подробно описание на видовете работи е посочено в Приложение 1 - Техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80511000

Описание:

Услуги по обучение на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучение на служители от НАЦИД, в т.ч.: 1. Под-дейност 3 - Обучение по "Управление на предоставянето на услуги" за 16 участника за 3 дни; 2. Под-дейност 4 - Обучение по "Ефективна организация на работното и личното пространство" за 14 участника за 3 дни; 3. Под-дейност 5 - Обучение по "Управление на промяната" за 10 участника за 3 дни. Обемът на услугата е съгласно приложената техническа спецификация към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

28333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Финансово-икономически изисквания: Участникът да има минимален (специализиран) оборот от дейности, сходни с предмета на поръчката за предходните три фин. год. 2010 г., 2011 г. и 2012 г. общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 84 000 лв. без ДДС. Сходни с предмета на поръчката са дейности в областта на организиране и провеждане на обучения за възрастни. Доказва се с копие на годишен отчет за приходите и разходите, баланс /за физически лица – с копие на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица/ и попълнени данни в приложения образец. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в ТР, за което се прилага декларация. В случай, че участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението/консорциума като цяло. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не докаже наличието на някое от горните изисквания. Технически изисквания:а) Участникът трябва да има през последните 3 г., считани от датата на подаване на офертата, изпълнени (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение) съответно-минимум 3 договора за проведени обучения на не по-малко от 15 обучени лица, на които са издадени сертификати за успешно преминато обучение, за дейности, свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни. Доказва се с данни в приложения образец (включително стойностите, датите и получателите). б)Препоръки за добро изпълнение на минимално изискуемия брой договори за участника - посочени в приложения образец или др. документи, доказаващи вида и изпълнението на договорите.в)Участникът трябва да има на разположение екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката и ключови експерти: 1. Ключов експерт -Ръководител екип: да има висше образование (магистърска степен) по обществени, педагогически, хуманитарни, икономически, технически или правни науки, или еквивалент с минимум 3 (три) годишен (считано до крайния срок за подаване на оферти), организационен и управленски опит, свързан с провеждането на обучения за възрастни.. 2. Ключов експерт-Координатор на дейностите по логистика на обученията: Трябва да има висше образование (бакалавърска степен) по обществени, природни, икономически или технически науки, или еквивалент с минимум 2 (две) годишен опит (считано до крайния срок за подаване на оферти) в провеждането на обучения за възрастни. 3. Екип за провеждане на обученията, включващ не по - малко от 1 (един) обучител, който да покрива описаните по – горе обучения. Всеки от обучителите трябва да има висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалности от някое от следните професионални направления: обществени комуникации и информационни науки, природни науки, информатика и компютърни науки, икономика, педагогика, психология, администрация и управление, инженерни науки или еквивалентно и минимум 3 (три) години преподавателски опит. Изискванията към участниците са подробно описани в документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата на участника съдържа: (1) Списък на документите-по приложен в документацията образец № 18; (2) Оферта-по образец № 1; (2а) Административни сведения за участника-по образец № 2; (2б) Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (3) Регистрационни документи: Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участикът е физическо лице-копие от документа за самоличност. За юридически лица и ЕТ, които не са регистрирани по реда на ЗТР се представя: копие от документа за първоначална съдебна регистрация; валидно удостоверение за актуално състояние-оригинал; Чуждестранните лица представят съответен документ, еквивалентен на посочените, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, който се представя в официален превод. В случай, че съответното национално законодателство на участника не предвижда еквивалентен документ, участникът представя декларация за липсата на еквивалентен документ. (4) Споразумение за създаване на обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и Декларация от членовете на обединението/консорциума - по приложен образец № 6 - оригинал или нотариално заверено копие на споразумението и оригинали на Декларациите; (5) Декларация за приемане условията на договора и поръчката-образец № 3; (6) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е”), ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП-образец № 4; (7) Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП-образец № 5. (8) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП-образец № 12; (9) Декларация от подизпълнител за съгласие за участие-образец № 13; (10) Формат на банкова гаранция за изпълнение-образец № 17 или банкова гаранция, чийто текст да съдържа условията, описани в приложения образец; (11) Справка - Декларация с информация за оборота на услугите, сходни с предмета на поръчката за предходните три приключени финансови години общо или от датата на учредяване/започване на дейността-образец № 7 и копия на годишен финансов отчет за приходите и разходите. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в ТР, за което участникът прилага декларация.(12) Списък - декларация на основните договори, изпълнени през последните 3 (три) години за обекти, сходни с предмета на поръчката и издадени сертификати за успешно преминато обучение-образец № 8 Препоръки за добро изпълнение; - Списък на екип от ключови експерти - по приложен образец, придружен с автобиографиите им-образец № 10, Декларация образец № 11, копия на трудови /граждански договори и приложени доказателства за квалификация и професионален опит; Документите, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на лицата са: копия от дипломи за завършено образование, удостоверения и други; копия от трудови договори, длъжностни характеристики, трудови книжки, граждански договори и други, удостоверяващи проф. опит на лицата; препоръки и референции, издадени на предложените експерти. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Разглеждането на подадените оферти ще се извърши на 15 януари 2014 г. от 10:00 ч. в зала (№ 208) на НАЦИД, адрес: гр. София, бул. „Д-р Г.М.Димитров” № 52А. Подробна информация относно изискванията към участниците и съдържанието на офертата- съгласно документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/01/2014