Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАйонна Здравноосигурителна Каса Велико Търново, ул. Ивайло 2, За: Галина Димитрова Василева, Р България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 611201, E-mail: tarnovo@nhif.bg, Факс: 062 611202

Място/места за контакт: Велико Търново, ул. Ивайло 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg/web/guest/63.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Oбслужване на служителите и работниците в РЗОК-Велико Търново от Служба по трудова медицина (СТМ). Предметът на поръчката включва извършване на дейностите, посочени в чл. 25 а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и профилактични прегледи от офталмолог

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Oбслужване на служителите и работниците в РЗОК-Велико Търново от СТМ-71 служителя. Възложителят заплаща реално извършените прегледи от офталмолог

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК-Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Кандидат за изпълнение на поръчката е всяка СТМ, създадена при условията на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗЗБУТ за обслужване на работещи. 2. СТМ трябва да е регистрирана в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. СТМ следва да е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документите за регистрацията си по т.2 и т.3. 5. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 7. Всеки кандидат следва да представи договор с медицински център, в който ще бъдат извършени профилактичните прегледи от офталмолог по т.2 в раздел ІІ от настоящите технически изисквания и указания за офериране. 8. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. В техническото си предложение кандидатите трябва да представят индикативен график за извършване на дейностите, посочени в т.II на Техническите изисквания и указанията към оферентите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информацията се получава на адрес гр. Велико Търново 5000, ул. Ивайло 2, ПК 10, Районна Здравноосигурителна Каса (РЗОК)-Велико Търново. Предложенията се риемат всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в деловодството на РЗОК-Велико Търново с краен срок 27.01.2014 г. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от кандидата или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва: гр. В.Търново 5000 ул. „Ивайло” №2 Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) –Велико Търново ОФЕРТА в отговор на публична покана за възлагане на „Обслужване на служителите и работниците в РЗОК-В.Търново от служба по трудова медицина“.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/01/2014