Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Ирина Бозаджиева; Наталия Павлова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173421, E-mail: n.pavlova@api.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на общ. пор. е:„Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 11,774 км републ. пътища, стопан. от АПИ–ОПУ Кърджали“.Срок за изпъл. до 19.11.2014г. Обектът на общест. поръчка включва изпълн. на след. дейности, които са свързани с извършването на поддържане и представляват условие, следствие или допълнение към него:1.Превантивно поддържане–включва сл. осн. видове дейности:- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;-полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;- полагане на нов износващ пласт /пренастилане/;стабилизиране на банкети /по механичен или химичен способ/; укрепване на откоси /биологично, с готови ст.б. елементи, със стоман. мрежа, с геотекстилни материали и др/;провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения;- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, предпазни огради, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и др.);- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения.2.Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи;- запълване и укрепване на откоси на отделни места;- почистване и/или възстановяване на берми, "джоб” стени и други укрепващи съоръжения;- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – окопи, риголи, улеи и дренажи в отделни участъци;- почистване на път. платно и ремонт на отделни разрушения–дупки, пукнатини, обрушени ръбове и др;- тстраняване на отделни деформации вълни, коловози и други неравности;- ремонт и запълване на фуги на път. съоръжения;- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и др.; боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, предпазни огради, елем. на път. знаци и др.;- възстановяване на хоризонталната маркировка;-поставяне на нови или подмяна на отделни повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълн. при необходимост;- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и др. обекти на крайпът. обзавеждане;- поддържане на крайпътните насаждения–окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и др., както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови;- поддържане, почистване и тстраняване на отделни малки повреди по сградите и съоръженията на пътните служби и др.3. Зимно поддържане-Видът и обемът на раб. по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно поддържане. Основните дейности по зимното поддържане включват:- подготвителни раб.: изготвяне на оперативни планове за зимно поддържане, техн. прегледи на заявените за използване машини и съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необходимите материали и др.- снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане и поставяне на снегозащитни устройства – постоянни /крайпътни зелени пояси, земни диги и др./временни/ огради от преносими инвентарни щитов /, както и окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на материали и други предмети в обхвата на пътя, които могат да способстват за образуването на снегонавявания;- снегочистене (патрулно и периодично) на път., разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;- обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на хим. вещества.4. Ремонтно-възстановителни раб. при аварийни ситуации-При авар. ситуации се извършват авар.-възстанов. раб.целящи незабавно възстановяване на мин. ниво на обслужване след възник. на авар. ситуации.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233141

Описание:

Работи по поддръжане на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението и на следните дейности, които са свързани с извършването на поддържане и представляват условие, следствие или допълнение към него:1. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и строителни продукти;2. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 3. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.При изпълнение на поддържането следва да се спазват приложимите за обекта на обществената поръчка изисквания на „Технически правила и изисквания за поддържане на пътищата” на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г., представени в Приложение № 2, и „Техническа спецификация” на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г., представена в Приложение № 2.1., неразделна част от публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Кърджали

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и финансови изисквания.Общ оборот за последните 3 г. (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността по-малко от 600 000 лв. без ДДС.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по-горе трябва да бъдат изпълнено от обединението като цяло или от участник в него. За доказване на иконом. и финан. си състояние участн. представят сл. документи:информ. за общия оборот за послед. 3г. (2010, 2011,2012), заверено копие от сл. съставни части на год. фин. отчети за послед. 3 фин. год., когато публикуването им се изисква от законод. на държавата, в която уча-кът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 фин. (2010, 2011 и 2012) г..; завер. копие на отчетите за приходите и разходите за посл. 3 (2010, 2011 и 2012) г.В случай, че участникът посочи ЕИК, той има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от ЗТР и да не представя изисканите документи, ако тези обстоятелства са видими в Търг. регистър.Инфор. се представя по обр. Прилож. № 8. 2. Техни. възможности и квалиф.: през посл. 5г., считано до датата на представяне на офертата, да е изпълнил поне 1 договор, сходен с предмета на общ. поръчка– поддържане (превантивно, текущо, зимно и рем.-възстан. раб. при аварийни с-ии) на път. или улици; Да осигури машини и техн. оборудване за изпълн. на общ. пор., но не по-малко от: Метачна машина /автоцистерна (комб.)-1 бр.;Лек.автом. до 3 т.-1 бр.; Автомобил –самосвал и/или бордови-1 бр; Автокран над 10 т-1бр; Колесен багер многофункц.-1бр.; Автогрейдер-1бр.;Влекач с ремарке1 бр; Патрулна кола-1бр.Списък на мин. необх. малогабар. механ. за преван. и текущо поддърж.:моторен трион-1 бр;Храсторез-1 бр.- Роторна косачка-1бр; Ръчна бензинова косачка-1бр; Автомобил за сигнализация-1 бр. Да осигури: ВОД при краткотр. и подвижни рем. раб.-1 бр;ВОД при дълготр. рем. раб. без отбиване на движението-1 бр; ВОД при дълготр. рем. раб. с отбиване на движ.-1 бр; Списък на мин. необ. специал. техника за снегопоч. и зимно поддърж./в т. ч. с възмож. за разпръскване на хим. в-ва за борба с поледяването и прецизното им дозиране/: Роторен снегорин–мин. 500 т/ч-1 бр;Товарачни маш.-1бр;Комбинирани (пясъкоразпр. с гребла)-1 бр; ТК с прикач. гребло над 100 кс-1бр; да има възмож. за производство/доставка на стр. матер. и продукти в количества и с качество, необходими за изпълнение на общ. пор. в съответствие с техн. специф.,не по-малко от: -минерални материали при борба с поледяването-5 т;да разполага с инж.-техн. персонал за ръководство, включ. за осигуряване на контрола на качеството, както и с мин. бр. др. работ. и служители,с проф. квалиф. и опит, свързани с общ. п-ка, вкл. най-малко: ръководен екип, със сл. квалиф. и проф. опит:•Ръков-л екип.Профес. област: инж. ТС или ПГС или екв. специал.Проф. опит: мин. 5г.;Пом. ръков. текущо поддър. стр. инж./техн. мин. 3г. опит;Пом. ръков. ЗП-стр. инж./техн. мин. 3г. опит;рък. звена-стр. инж./техн. мин. 3г. опит;раб. и служ. пътни раб. 4бр., механик-1бр.; шофьори-6бр;Мин. 1 опорен пункт или база;Подробното описание на обществената поръчка, както и минималните изисквания на възложителя към участника са посочени в Приложение № I в поръчката, неразделна част от настоящата Публична покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на оферти се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта”, чрез комплексна оценка, изчислена на база оценките на предложенията в офертите по показателите на комплексната оценка, съгласно "Приложение А".КО = 40А + 60Б, където 2.1. А – Предлагани единични цени за изпълнение дейности по поддържане (текущо, превантивно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), [лв.без ДДС], с относителна тежест 40 (четиредесет) точки. 2.2. Б – Предлагани единични цени за изпълнение дейности по зимно поддържане, [лв.без ДДС], с относителна тежест 60 (шестдесет) точки. 3.1. А - предлагани единични цени за изпълнение дейности по поддържане (текущо, превантивно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) Оценките на участниците се определят на база съотношенията между най-ниската предложена единична цена към цената, предложена от съответния участник за всеки един вид работа от Сметки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 9 (Приложения №№ 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6 и 6.1.9) по следната формула:където: ЕЦmin,см1,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида работа по позиция i от Сметка 1, където i=15 ЕЦоф,см1,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида работа по позиция i от Сметка 1, където i=15 ЕЦmin,см2,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида работа по позиция i от Сметка 2, където i=123 ЕЦоф,см2,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида работа по позиция i от Сметка 2, където i=123 ЕЦmin,см3,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида работа по позиция i от Сметка 3, където i=13 ЕЦоф,см3,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида работа по позиция i от Сметка 3, където i=13 ЕЦmin,см4,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида работа по позиция i от Сметка 4, където i=110 ЕЦоф,см4,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида работа по позиция i от Сметка 4, където i=110 ЕЦmin,см5,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида работа по позиция i от Сметка 5, където i=121 ЕЦоф,см5,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида работа по позиция i от Сметка 5, където i=121 ЕЦmin,см6,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида работа по позиция i от Сметка 6, където i=19 ЕЦоф,см6,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида работа по позиция i от Сметка 6, където i=19 ЕЦmin,см9,i – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида работа по позиция i от Сметка 9, където i=112 ЕЦоф,см9,i – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида работа по позиция i от Сметка 9, където i=112 27.1. Б - предлагани единични цени за изпълнение дейности по зимно поддържане Оценките на участниците се определят на база съотношенията между най-ниската предложена единична цена към единичната цена, предложена от съответния участник за всяко едно ниво на зимно поддържане от Сметка 7 по следната формула: където: ЕЦmin,см7,1 – най-ниска предложена единична цена от всички участници (оференти) за вида работа по позиция 1 от Сметка 7; ЕЦоф,см7,1 – предложена единична цена от съответния участник (оферент) за вида работа по позиция 1 от Сметка 7; Показателите се оценяват по точкова система Максимален брой точки: 100 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участн. сл. да отговаря на изискв. на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с деклар. за отсъствие на обстоят. с Приложения № №7.1, 7.2 и 7.3;4. Участ., избран за Изпълн., при подписване на дог. следва да представи:Док. по чл. 101e, aл. 2 от ЗОП;Копие от валидна полица на Застрах. „Проф. отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ;Гаранция за изпълн. на договора за общ. пор., която е в размер 3 на сто от общата Цена по договора без ДДС, със срок на валидност не по-малко от 6месеца след изтичане срока на договора. Гаранц. за изпъл. се представя в оригинал, в една от следните форми: депозит на парич. сума по след. банкова сметка на Възложителя ( АПИ): (БНБ-ЦУ, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възлож. (Пр.№17).5. Офер. на уча. следва да съдържа следните док.: 1.Завер. копие от док. за регистр. или документ/декларация, съд. (ЕИК), съгласно чл. 23 (ЗТР), когато участ е юрид. лице или едноличен търговец; копие от докум. за самоличност, когато участникът е физ. лице. Когато участ. в процед.е чуждестранно физ. или юрид. лице или техни обед-ия, докум. се представя и в офиц. превод на бълг.език.2. При уч. обединения-докум., подписан от лицата в обеди., в който задълж. се посочва представляващият.3.Пр. №4-Оферта, вкл. „Техни. предложение” и „Ценова оферта (Предлагана цена)”, съгл. изискв. към офертата и условията за изпълн. на пор.3.1.Инфор. за подизпълн., ако се предвиж. такива, която съд.:3.1.1.Сп на подизп., който се включва в Пр. № 2-Оферта съдържа наимен. на подизпъл., вид. дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното уч.3.1.2. Пр №3-Деклар. за съгласие за участие като подизп. в общ. пор.4. Пр. №7.1 Деклар. по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и ал. 2, т. 5 от ЗОП.5.Пр. №7.2 -Декл. по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предл.), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП.6. Пр.№7.3-Декл. по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Предст. се собственор. подписани деклар. от вс. едно от лицата по чл.47, ал.4 и ал.5 от ЗОП.7. Пр. №8-Инф. за общ. об. за посл. 3г.;Пр. №8.1-Спис. на дог.;9. Пр.№9-Сп. на маш.: Раз. „Специал. тежка мех., маши. и автом. за преван. и тек.поддърж.”;„Малогаб. механ. за преван. и текущо поддър.”;Спец. техн. за снегоп., опесъч. и ЗП; Техн. оборуд. за изпитв. и изслед.; Компл. сигнал. за ВОД;Пр. №10–сп. на осн. мат.Пр. №11;Пр.12 и 12.1,12.2,12.3;Пр.13 Гаранция-Гаран. за участ. в общ. поръчка Предст. се в оригин., както сл:2 000.00 лв в една от сл. форми:депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възл. ( АПИ): (БНБ-ЦУ, IBAN:BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банк. гаранция, издад. в полза на Възлож.Участ. избира сам формата на гаранц. за уч.Когато гаранц. е под формата на банкова гаран., същата е съгл. Пр. №13 или по обр. на банката, съдър.същите или по-добри условия за Възлож.,като в него е изрично е запис., че гар. е безусл. и неотмен. в полза на Възл. Валидността на гаранц. е 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на уч-ка Пр. № 14, 151 16, 16.1, 16.2, 17, 18.Представ. на оферт.:1.Офертата и вс. останали докум. към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;наимен.,адрес, телефон, факс и електр. адрес на участ. и предмета на поръч. за която се представя офертата.Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III.АПИ предоставя достъп по електронен път до Прилож. към поканата на интернет адреса на Възлож.: http://api.government.bg/publichni_pokani.php, Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/01/2014