Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж. Иван Манчев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: imanchevi@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка предвижда изграждане на обслужваща сграда и ограда към футболно игрище в с. Самуилово-Община Сливен . Съдържанието на сградата е съобразено с изискванията на заданието за проектиране. Предвидени са: - две групи съблекални за 19-24 спортисти всяка. Към всяка съблекалня са предвидени санитарни възли и душови кабини. -помещение за съдии (за футболни срещи) оборудвано със самостоятелен санитарен възел и душ. Помещението ще се оборудва с кушетка за оказване на долекарска помощ при необходимост. - помещение за оперативни срещи, инструктажи и журналисти (по време на официални футболни срещи); - склад за спортен инвентар; - помещение за почистващ инвентар; - склад за градински инвентар със самостоятелен вход от запад; - тоалетни за посетители и една клозетна клетка за инвалиди. Фоайето на сградата ще поеме допълнителни функции на ядро за силови тренировки и спортни занятия при неблагоприятно време. Сградата е едноетажна. Предвижда се изпълнение на комбинирана смесена конструкция от стоманобетон и стоманени носещи елементи за пространството на фоайето. Покривът е скатен – за фоайето и плосък за останалите части. Санитарните помещения разчитат на естествена вентилация. Съблекалните са осветени с горно осветление. Отоплението/охлаждането се предвиждат с климатици. За аварийни ситуации през отоплителния сезон са предвидени и 4бр. комини за печки на твърдо гориво. Плоският покрив е подходяща платформа за разполагане на слънчеви колектори за топла вода. Предвижда се изолиране на стените на отопляваните зони с външна топлоизолация от мултипор – 10см. Обработката на помещенията и фасадите са означени на чертежите. Предвижда се ниска ажурна ограда на спортното игрище от носещи метални рамки с оградна мрежа (да възпрепятства достъпа на животни до игрището) и масивна бетонова основа на 30см над терена Архитектурата е семпла и съобразена с мащаба на населеното място. Композиционната схема е симетрична по отношение на обемите и частично по отношение на функцията. Формалната симетрия е продиктувана от общата симетрия в организацията и планировката на спортното игрище.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1 към документацията за участие

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

210000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, с. Самуилово

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова. 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3. 5. Ценово предложение - Образец № 4 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. 8.2. Декларация Образец № 7, съдържаща информация за оборота от строителство на сгради, общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Минимални изисквания: Участниците следва да са реализирали оборот от строителство, предмет на поръчката, общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 450 000,00 лева (четиристотин и петдесет хиляди лева), без включен ДДС. 9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, ІV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1. Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Предложена цена К1 – 60 точки Срок за изпълнение К2 – 40 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. 9.2. Декларация по образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години, считано от датата на подаване на офертата, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. Минимални изисквания: Участниците следва да са изпълнили 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката. Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за строителство на сгради. 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 9. Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация. 11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10. Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител. 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции. 14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Към документацията се съдържа и Образец № 12 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Изисквания към документите. 1. Офертата се представя окомплектована в запечатан непрозрачен плик; 2. На плика с офертата участника отбелязва наименованието на предмета на обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 3. Копия на документи, приложени към офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверени с подпис и мокър печат на представителя на участника; 4. Предложението за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката се изготвя по Образец № 2. 5. Ценовото предложение се подготвя по Образец № 3; 6. Участникът може да подава само едно предложение за обществената поръчка. 7. Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 8. Цените следва да бъдат представени в лева, без ДДС и с ДДС. 9. Цените за изпълнение на поръчката трябва да включат всички преки и непреки разходи, които участникът ще извърши за изпълнението на поръчката. 10. Възложителят извършва плащане съгласно условията на проекта на договор. При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и образците на доксументи са публикувани на интернет адреса на Възложителя : http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/01/2014