Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Димитър Пелтеков, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173382, E-mail: d.peltekov@api.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за изготвяне на проект за трайно укрепване и изпълнение на съответните строително-монтажни работи на участъка от път III-591 Крумовград – яз. Студен кладенец” на км 13+100”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

След свличането на част от банкета и конструкцията на настилката на км 13+100 на път III-591 е необходимо да бъде трайно укрепен участъка от пътя. С появата на гореописаното обстоятелство се налага необходимост от мерки за заздравяване на пътното платно с цел да се избегне затварянето на движението по участъка и респективно прекъсване на връзката на населените места с община Крумовград. Дължината на участъка със свлечените земни маси е около 10 метра и е в дясното платно на движение по растящия километраж на пътя. От дясната страна на пътя има стръмен откос и се намира река Крумовица. Предмета на настоящата поръчка е да бъде изготвен проект за трайно укрепване на участъка от път III-591 около км 13+100 посредством изграждане на необходимото съоръжение съобразно геологията на района и при необходимост подобрение на отводняването на пътния участък. При изработката на проекта е задължително да не се променя нивелетата в съответния участък. Следващата фаза от предмета на поръчката е именно изпълнението на строително-монтажните работи съгласно изготвения проект.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р.България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Уч-те могат да бъдат бълг. или чужд. физ. и/или юрид. лица или техни обединения. Уч-те да представят удост.за актуално състояние или ЕИК, за бълг. юрид. лице, документ за регистрация на чужд. лице съобразно националното му законодателство, а когато уч-ът е физ. лице док. за самоличност. Срокът за изпълнение на поръчката: до 60 /шестдесет/ кален. дни за изработка на проекта и до 120 /сто и двадесет/ кален. дни за изпълнение на СМР. 1.Изискв. и доказ. за иконом.и фин.състояние на уч-те в общ.поръчка: общ оборот не по-малко от 650 000 без ДДС и оборот от стр.сходно с предмета на ОП (договори за изпълнение на строително-монтажни работи свързани с укрепване и възстановяване на пътни участъци, засегнати от дестабилизационни процеси - свлачища, срутища и др.п.) сумарно за последните 3г./2010, 2011 и 2012/ не по-малко от 390 000 лв. без ДДС.В случай, че уч. е обединение, което не е юрид.лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението или от уч. в него; За док. на иконом.и фин. си състояние уч-те представят сл.документи: Заверено копие от сл.съставни части на ГФО за послед. 3 фин.г./2010, 2011 и 2012/: завер. коп.на балан. за послед. 3 фин./2010, 2011 и 2012/ г.; завер. копие на отчетите за прих.и разх.за последните 3 фин./2010, 2011 и 2012/г. 2.Уч-ът в процед. трябва да отговаря на след. мин.изисквания за техн.възможности и/или квалиф. на уч-те:2.1.Уч-ът да е изпълнил през последните 5 г., считано до датата на подаване на офертата мин. 1/един/ дог.за строителство, сходно с предмета на поръчката (договори за изпълнение на строително-монтажни работи свързани с укрепване и възстановяване на пътни участъци, засегнати от дестабилизационни процеси - свлачища, срутища и др.п.); За док. изпълн.на дог., уч-ът следва да приложи заверени копия на референции (препоръки) за добро изпълнение и/или Акт обр.15; 2.2. Да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на технич. ръков. при изпълнение на поръчката, който ще отговаря за изпълнението на общ.поръчка, със следните квалификация и проф. опит: Ръководител на екипа и специалисти, които ще извършат съответните действия по изпълнение на поръчката.Минимални изисквания, на които трябва да отговарят членовете на екипа са: Ръководител на строеж - 1бр. образование: висше образование - строителен инженер,специалност „транспортно строителство“ или „строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма такава специалност); опит - минимум 5 г. стаж по специалността, от които минимум 4 г. опит в пътния сектор; Технически ръководител (съоръжения) - 1бр.образование:висше образование строителен инженер или професионална квалификация техник; опит - минимум 5 г. стаж по специалността, от които минимум 3 г. опит в изграждането или ремонт на пътни съоръжения; Инженер геолог - 1бр. образование: висше образование - строителен инженер, специалност "Инженер геолог" или аналогична специлност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобни специалности); опит - минимум 3 г. стаж по специалността и да притежава пълна проектантска правоспособност; Инженер конструктор - 1бр. образование: висше образование - строителен инженер, специалност "Транспортно строителство" или "Инженер конструктор", специалност "Строителство на сгради и съоръжения" (промишлено и гражданско строителство) или аналог. спец.(ако образов. степен е придобита в държава, където няма такива специалности); опит - минимум 5 г. стаж по специалността и да притежава пълна проект.правосп.; За доказ. на образов., опита и проф. квалиф.на членовете от екипа следва да се представят: заверени копия от дипломи за завършено образование и придобита квалиф., труд. и/или осиг. книжки, рефер. и удост-я за пълна проект. правосп.(инженер геолог и инженер конструктор); 2.3. У-кът да има регистр. в ЦПР на камарата на строителите за изпъл. на строежи от II гр., 2 кат. или екв.док.за чужд. л/а.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите: П1 – Предлагана цена за изпълнение на договора, с относителна тежест 70 на сто (70 точки). П2 – Срок за изпълнение на договора (от подписване на Договора – до приемане на работата от Приемно-предавателна комисия от Възложителя), с относителна тежест 30 на сто (30 точки). Предложеният срок от съответния участник не може да бъде по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни и по-голям от 180 /сто и осемдесет/ календарни дни. Предложеният срок спира да тече от датата на предаване на проекта до датата на писмото от Възложителя за стартиране на СМР. Оценките на участниците се определят на база съотношенията между минималният предложен срок за изпълнение на договора от участник в процедурата към предложения срок за изпълнение на договора от съответния участник. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100) : П1 мin П2 мin КО = -------- х 70 + ------ х 30 = ..... т. П1i П2i където: - П1i – цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в процедурата; - П1мin – минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в процедурата; - П2i – срокът в дни, предложен от съответния участник в процедурата; - П2мin – минималният срок в дни, предложен от участник в процедурата; Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до третия знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока оценка (КО) на офертата. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по следващия по важност показател и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на офертата 120 кален. дни от дата на подаването им.Уч-ът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостов. с док. и декл. за отсъствие на обстоят. - прил.№ №7.1, 7.2 и 7.3. В случай, че уч-ът участва като обединение (или консориум), което не е регистрирано като самост.юр.лице, тогва уч-те в обединението(или консорциума) сключват спораз. Спораз.трябва да съдържа клаузи,които гарантират, че вс.членове на обединението/консорциума носят солид.отгов.за участието в общ.поръчка и за периода за изпълнение на дог.Когато уч-ът е обединение или предвижда участието на подизпъл.при изпълн.на поръчката, изисквнията на чл. 47, ал.1,т.1,б."а","б","в","г" и "д", т.2 и т.3, ал.2,т.1, т.3, т.4,т.5 и ал.5,т.1 и т.2 от ЗОП, се прилагат за всички участници в обединението, съответно и за подизпъл.В случай, че участникът е обединение, което не е юр.лице мин. изискванията за техн. възможности и/или квалиф., посочени в Раздел III от настоящата пуб.покана, трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло или от уч-к в него. Уч-ът, който не отговаря на изискванията на Възлож. не се класира.Уч-ът избран за изпълнител, при под. на дог. следва да представи: док.по чл.101е, ал.2 от ЗОП; ориг. на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на дог. без ДДС; копие от валидна полица за застрах.проф.отгов., съгл.чл.171, ал.1 от ЗУТ; ориг. или нот.зав.коп.на удост.за вписв. в ЦПР на КС; Гаранц. за изпъл.се представя в една от следните форми: банк. гаран. по образец съгл. Прил.№15 или парична сума по следната банк.сметка на Възл. (адм. на АПИ):Банка:БНБ-ЦУ:IBAN:BG03 BNBG 9661 3300 1659 03, BIC:BNBG BGSD. Оферата трябва да съдържа:1.Оферта - съгл. Прил. № 3; 2.Завер. копие на док. за регистр. на уч-ка, който не е посочил ЕИК съгл. чл.23 от ЗТР, а когато е ф. лице-док. за самолич.Когато уч-ът в процедурата е чужд. ф. или юр.лице или техни обединения, док. се представя и в офиц. превод на бълг. език; 3.Декл. по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП - Прил. № №7.1,7.2 и 7.3, попълнени от л/а съгл. чл.47, ал.4 от ЗОП; 4.Док. за гаран.за участие в р-р на 2600 лева в оригинал. Гаранц. за участие се представя в една от следните форми: банк. гаранция по образец - съгл.Прил.№ 14 или парична сума по след.банк. сметка на Възл.(админ. на АПИ):Банка:БНБ - ЦУ, IBAN:BG03 BNBG 9661 3300 1659 03, BIC:BNBG BGSD.; 5.Инф. за оборота-Прил.№ 8; 6.Списък на дог.- Прил.№ 8.1; 7.Декл. строит. продукти-Прил.№ 9.2; 8.Декл.за обекта-Прил.№10; 9.Списък на екипа- Прил.№11;10.Труд.биог.с/ка-Прил.№11.1;11.Декл.лични данни-Прил.№11.2;12.Декл.разположение-Прил.№11.3;13.Декл. съгл.подизп.- Прил.№12; 14.Проект на дог.-Прил. №16;15.Спор. ЗЗБУТ-Прил.№№16.1 и16.2;16.Декл.за запоз.условия на дог.-Прил.№ 16.3;17.Декл.визи-Прил.№17;18.Декл.солид.отг.-Прил.№20;19.Копие на удост. за випсв. в ЦПР на КС;20. Нот. завер.пълн., когато офертата е подписана от представител на уч-ка; 21. Ориг. или нот.завер.копие от дог.за създаване на обединение, когато уч-ът в общ.поръчка е обединение. Предаване на офертата:1.Офертата и всички останали док. към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като уч-ът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише; 2. Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация:- адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;- наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата.Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2014