Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Людмила Димитрова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173382, E-mail: lyudmila.dimitrova@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Избор на изпълнител за осъществяване на охрана за следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на обект – кантон „Разлог“, собственост на ОПУ-Благоевград, намиращ се на изхода на гр. Разлог, ул. „Гоце Делчев“ № 55; Обособена позиция № 2: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на обекти – осем опорни пункта на територията на област Враца и 3 броя обекти в административната сграда на ОПУ-Враца, находящ се в гр. Враца, ул. „Г. Раковски“ № 5: каса, продажба на винетни стикери и класифицирана информация;Обособена позиция № 3: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 2 обекта в административната сграда на ОПУ-Видин, находяща се в гр.Видин на ул. „Цар Симеон Велики“ № 69; Обособена позиция № 4: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 4 обекта в административната сграда на ОПУ-Добрич, находяща се в гр. Добрич, на ул.“Отец Паисий“ № 15; Обособена позиция № 5: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 2 обекта в административната сграда на ОПУ-Перник, находяща се в гр. Перник, на ул.“Софийско шосе“ № 1;Обособена позиция № 6: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 1 обект в административната сграда на ОПУ-Пазарджик, находяща се в гр. Пазарджик на бул.“Ал. Стамболийски“ № 20;Обособена позиция № 7: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 2 обекта в административната сграда ОПУ-Пловдив, находяща се в гр.Пловдив, на ул.“Христо Г. Данов“ № 22; Обособена позиция № 8: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 2 обекта в административната сграда на ОПУ-Силистра, находяща се гр. Силистра на ул.“Тутракан“ № 12; Обособена позиция № 9: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 2 обекта в административната сграда на ОПУ-София, находяща се на ул.“Камен Андреев“ № 24, ет.9, гр. София; Обособена позиция № 10: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 2 обекта в административната сграда на ОПУ-Смолян, находяща се на бул.“България“ № 79,гр. Смолян; Обособена позиция № 11: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 3 обекта в административната сграда на ОПУ-Стара Загора, находяща се на бул.“Св. Патриарх Евтимий“ № 125, гр. Стара Загора;Обособена позиция № 12: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 3 обекта в административната сграда на ОПУ-Шумен, находяща се на пл.“Оборище“ № 2, 1 обект – кантон Мадара, с. Мадара, обл. Шумен; 1 – обект кантон „Крумови порти“/масивна сграда на два етажа и партер – 10 помещение/: гр. Шумен, лесопарк „Кьошковете“;Обособена позиция № 13: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на 3 обекта в административната сграда на ОПУ-Ямбол, находяща се на ул."Димитър Благоев" № 16, гр. Ямбол; Обособена позиция № 14: Охрана чрез сигнално-охранителна техника на три обекта - каса, помещение за продажба на винетни стикери и помещение за класифицирана информация, находящи се в административната сграда на Агенция „Пътна инфраструктура“ в гр. София, бул. „Македония“ № 3;Обособена позиция № 15: Невъоръжена жива охрана на обект: Административна сграда на ОПУ-Шумен, пл. „Оборище“ № 2, гр. Шумен ;Стойността на услугите, по обособ. позиции е в Раздел III .

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция №1:обща стойност на услугата до 2200 лв. без ДДС;Обособена позиция № 2:обща стойност на услугата до 2900 лв. без ДДС;Обособена позиция № 3:обща стойност на услугата до 1200 лв. без ДДС;Обособена позиция № 4:обща стойност на услугата до 2000 лв. без ДДС;Обособена позиция № 5:обща стойност на услугата до 1200 лв. без ДДС;Обособена позиция № 6:обща стойност на услугата до 1200 лв. без ДДС ;Обособена позиция № 7:обща стойност на услугата до 2000 лв. без ДДС;Обособена позиция № 8:обща стойност на услугата до 1200 лв. без ДДС;Обособена позиция № 9:обща стойност на услугата до 1200 лв. без ДДС ;Обособена позиция № 10:обща стойност на услугата до 1000 лв. без ДДС ;Обособена позиция № 11:обща стойност на услугата до 2000 лв. без ДДС;Обособена позиция № 12:обща стойност на услугата до 3000 лв. без ДДС;Обособена позиция № 13:обща стойност на услугата до 1200 лв. без ДДС ;Обособена позиция № 14:обща стойност на услугата до 2300 лв. без ДДС ;Обособена позиция № 15:обща стойност на услугата до 8000 лв. без ДДС; Услугата "Охрана чрез сигнално охранителна техника",следва да бъде извършена със собствено тех. оборудване.Услугата "Невъоръжена жива охрана",за обособена позиция №15, се състои в приемане и предаване на информация за съст. на пътната обстановка в обл. Шумен, през зимния период. Невъоръжената охрана се извършва 24 часа в денонощието,седем дни в седмицата.Охраната на обекта се извършва в сгр. на обекта, която има един пропусквателен пункт, разположен на входа и пет /5/ броя паркоместа, като се осъществява невъоръжена охрана и пропускателен режим в сградата.Охр. на паркоместата се извършва чрез видео-наблюдение 24 часа,седем дни в седмицата.Предаване на информацията за състоянието на пътната обстановка в обл. Шумен през зимното поддържане на РПМ се извършва 24 часа,седем дни в седмицата.Срокът на зимното поддържане на РПМ може да бъде удължаван при влошени метеорологични зимни условия и зависи от Заповедта за прекратяване на зимното поддържане от АПИ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област Благоевград, Област Враца, Област Видин, Област Добрич, Област Перник, Област Пазарджик, Област Пловдив, Област Силистра, София-град, Област Смолян, Област Стара Загора, Област Шумен, Област Ямбол, София - град, Област Шумен

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изпълнение на поръчката е до избор на изпълнител в резултат на проведена открита процедура за същата услуга, но не по-късно от 31.12.2014 г.; Участниците следва да притежават валиден лиценз, издаден на тяхно име за извършване на охранителна дейност, съгласно Закона за частната охранителна дейност; Участниците, кандидатстващи по обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13 и № 14 следва да извършат услугата "охрана чрез сигнално-охранителна техника", със собствено техническо оборудване и да посочат време за реагиране след получен сигнал в Раздел А. "Техническо предложение" от Офертата - Приложение № 2; Участниците, кандидатстващи по обособена позиция № 15: Невъоръжена жива охрана на обект: Административна сграда на ОПУ-Шумен, пл. „Оборище“ № 2, следва да разполагат със списък на лица, наети по трудови правоотношения на длъжност "охранител" за обекта на поръчката, които да притежават съответните професионална компетентност, квалификация и/или правоспособност съгласно чл. 28 от ЗЧОД - Приложение № 1; Участникът да отговаря на изискванията на чл. 47 ЗОП, к/о удостоверява с документи и декл. за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Пр-я № № 3, 4 и 5); Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на подаването им. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора без ДДС;Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител; Оферта, съгласно приложение № 2; Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; Декларации по чл.47 от ЗОП, съгласно Приложения № 3, № 4, № 5, попълнени от лицата, съгласно ЗОП; Декларация за приемане на условията в проекта на договор - Приложение 7; Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника; Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 9;Предаване на офертата: Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III; Срокът на валидност на офертите е 60 дни, от датата на подаването им; АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/01/2014