Версия за печат

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Обшина Берковица, пл. Йордан Радичков 4, За: Томислав Филипов, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89128, E-mail: filipov.t@berkovitsa.com, Факс: 00359 88405

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.com.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и изготвяне на окончателен доклад, както и изброените дейности в одобрената от възложителя Техническа спецификация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР и изготвяне на окончателен доклад, както и изброените дейности в одобрената от възложителя Техническа спецификация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44159 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие; При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия; Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците; Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване ЗОП; Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта; Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта; Офертата не може да се предлага във варианти; Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци; Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено лице, като в офертата се прилага нотариално заверено пълномощно от представляващия дружеството. 1. Офертата, заедно с изискващите се документи по настоящите указания, се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата трябва да съдържа: 1.1. данни за лицето, което прави предложението; 1.2. Заверено копие от лиценз по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, издаден от МРРБ или заверено копие от документ, удостоверяващ правото на участниците да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 7 от ЗУТ. Лицензът трябва да бъде със срок, не по-кратък от срока на договора. В случай, че срокът на лиценза на участник в процедурата изтича преди срока по проекта, участникът следва да представи и декларация в свободен текст в която да декларира, че в случай че бъде избран за изпълнител се задължава да поднови лиценза си в съответствие със сроковете по проекта; 1.3. Копие от действаща застрахователна полица за професионална отговорност за консултант, извършващ строителен надзор по чл. 171 от ЗУТ (заверено от участника копие) 1.4. Заверено копие от баланса и отчета за приходите и разходите (части от годишните финансови отчети) на участника за последните три приключени финансови години (2010 г., 2011 г, 2012 г.), заедно с Информация, съгласно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП за нетните приходи от продажби на консултантски услуги в строителството за последните три приключени финансови години – 2010 г., 2011 г, 2012г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 1.5. Заверени копия от валидни сертификати за въведена система за: управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват за дейности по упражняване на строителен надзор. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството 1.6. Техническо предложение за изпълнение на техническите изисквания на възложителя определени в Техническата спецификация; 1.7. ценово предложение включващо предложения по двата обявени критерия за оценка - предлагана крайна цена за изпълнение и срок за изготвяне на окончателен доклад; 1.8. срок на валидност на офертата. 1.9. Документи и декларации по образец: а/ Оферта за участие Образец № 1 и списък на документите, съдържащи се в офертата. б/ Административни сведения за участника – попълва се Образец № 2 ; в/ Справка-декларация с информация за специализирания оборот от строителен надзор за последните три години (2010, 2011, 2012) - Образец №3 г/ Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – Образец № 6; Продължава в "Допълнителна Информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка: 1. Предлагана цена – П1 П1 - е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта – тежест 60 точки. За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П1 е 60 точки; Максимален брой точки – 60, получава офертата с предложена най-ниска цена; Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула П1 = (Цmin / Цуч) х 60, където: Цmin – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката. Цуч – представлява цената, предложена от съответния участник. Забележка: Ценови предложения по-високи от обявената прогнозна стойност, няма да бъдат оценявани и не участват в класирането. 2. Срок за изготвяне на окончателен доклад. П2 - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изготвяне на окончателен доклад /в календарни дни/ - тежест 40 точки. За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П2 е 40 точки; Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най-кратък срок (където най-краткият предложен срок не може да бъде по-кратък от 5 работни дни); Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула П2= (Сmin / Суч) х 40, където Сmin – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изготвяне на окончателен доклад. Суч – представлява срока предложен от съответния участник.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/01/2014 16:45

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

д/ Декларация, че участника ще спазва всички условия и че приема клаузите на проекта за договор – Образец № 7 ; е/ Техническо предложение – Образец № 8; ж/ Ценова оферта – Образец № 9; з/ Проект на договор – Образец № 10 - не попълнен. и/ За физически лица – копие от документа за самоличност; За чуждестранните лица – съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата в която е установен, който се представя в официален превод*; Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице следва да приложи нотариално заверено споразумение за създаване на обединението. Физическите лица, включени в състава на обединения представят копие от документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединения, представят документ за съдебна регистрация и удостоверение за актуално състояние или техни еквивалентни, в официален превод*. к/ Доказателства за изпълнение на задължителните минимални изисквания на възложителя: - Оригинали или заверени от участника копия от лиценз за упражняване на строителен надзор и правоспособност на изпълнителя. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло. Когато се предвижда участие на подизпълнители, минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. Забележка: Ако участник не представи някой от посочените в настоящите Указания за участие документи ценовото му предложение няма да бъде оценявано и класирано.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/01/2014