Версия за печат

BG-гр.Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областна администрация Бургас, ул."Цар Петър" №1, За: Недялка Атанасова, република българия 8000, гр.Бургас, Тел.: 056 894145, E-mail: upravitel@bsregion.org, Факс: 056 894163

Място/места за контакт: Областна администрация Бургас, отдел "ПНО"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bsregion.org.

Адрес на профила на купувача: www.bsregion.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

”Организиране и провеждане на обучения на служители в Областна администрация Бургас по обособени позиции: 1. Мотивационно, изнесено обучение - ефективна комуникация и работа в екип; 2. Обучение по английски език без откъсване от работното място; 3. Семинар по Актуални промени в Закона за устройство на територията; 4. Семинар по Актуални въпроси на облигационното право”. Поръчката е по проект “Компетентни, ефективни и мотивирани за работа служители в Областна администрация Бургас” по Договор № ЦА 12-22-8 от 19.07.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Провеждане на обучения за повишаване на професионалните компетенции на служителите от Областна администрация Бургас, а именно: Повишаване на квалификацията на служителите в сферата на тяхната компетентност и индивидуален потенциал; Повишаване мотивацията и уменията за работа в екип на служителите в областна администрация Бургас; Развитие на социални умения на служителите в областна администрация Бургас; Повишаване на ефективността на работа в областна администрация Бургас. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА СА: 1. Организиране и провеждане на мотивационно, изнесено обучение - ефективна комуникация и работа в екип за 51 служители-Обща максимална прогнозна стойност за обучението 5 750,00 лв. без ДДС ( пет хиляди седемстотин и петдесет лева без ДДС) 2. Организиране и провеждане на Обучение по английски език без откъсване от работното място за 17 служители Обученията са следните: - Специализиран базов курс по английски език, ниво начинаещи (120 часа) без откъсване от работното място за 5 служители. Максимална прогнозна стойност на обучението - 3 312,50 лв. без ДДС - Специализиран надграждащ курс по английски език (120 часа) без откъсване от работното място за 12 служители. Максимална прогнозна стойност на обучението - 5 540,00 лв. без ДДС Обща Максимална прогнозна стойност за Обособена позиция 2: 8 852,50 лв. без ДДС ( осем хиляди осемстотин и петдесет и два лева, 50ст. без ДДС) 3. Организиране и провеждане на Обучение по актуални промени в Закона за устройство на територията за 11 служители-Обща Максимална прогнозна стойност на дейностите по Обособена позиция 3: 2 750,00 лв. без ДДС ( две хиляди, семстотин и петдесет лева без ДДС). 4.Организиране и провеждане на Обучение по актуални въпроси на облигационното право за 1 служител-Обща Максимална прогнозна стойност на дейностите по Обособена позиция 4: 250,00 лв. без ДДС ( двеста и петдесет лева без ДДС).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17603 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Техническото задание. Офертата трябва да съдържа техническо и финансово предложение за изпълнение на поръчката. Изисквания към участниците:Участниците трябва да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, извършвали дейности, аналогични на предмета на поръчката и разполагат с необходимите опит за извършване на услугата. Доказателства за икономическо и финансово състояние – участникът следва да докаже наличието на възможности за осигуряване на изпълнение, съответстващо на нормативните изисквания по предмета на настоящата поръчка и да представи следните изискуеми документи: Справка - декларация ( Образец № 4 ) за сходен с предмета на поръчката оборот за последните 3 (три) приключили години (2010, 2011 и 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - за съответната обособена позиция за която участва. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, това изискване се прилага за всеки един от тях съобразно вида и дела на участието. Декларацията се представя за всяка една от обособените позиции, за които участникът подава оферта. За обособена позиция № 1 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), не по-малко от 12 000 лева, под оборот „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги свързани с провеждането на обучения. За обособена позиция № 2 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), не по-малко от 17 500 лева. Под оборот „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги, свързани с провеждането на обучения. За обособена позиция № 3 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.), не по-малко от 6000 лева. Под оборот „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги, свързани с провеждането на обучения . За обособена позиция № 4 - Участникът следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012г.), не по-малко от 500 лева. Под оборот „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги, свързани с провеждането на обучения. Доказателства за квалификация и технически способности - всеки участник следва да представи данни, удостоверяващи наличието на необходимия потенциал за изпълнение на поръчката, както следва: Минимални изисквания към участника: За всички обособени позиции в процедурата могат да участват лица, които имат опит в изпълнението на минимум два договора за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. За изпълнение на поръчката кандидатът следва да разполага с експерти или с екип от експерти, които да притежават придобита образователно– квалификационна степен по специалност в зависимост от обособената позиция за която кандидатства, както и необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката по всяка една обособена позиция отделно или кумулативно. В предлаганата от участника цена се включват всички разходи , свързани с изпълнението на поръчката. Избраният за изпълнител внася гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/01/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се подава в сградата на Областна администрация Бургас, ул.Цар Петър №1 до 17,30 ч. на 08.01.2014 г. Оферта, трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2.Оферта по образец;(Образец № 1) 3.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец или друг документ доказващ статута на юридическото лице; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Заверено копие на удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, за лицата, които не са регистрирани в Търговския регистър; 4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката;(Образец № 2) 5. Списък на договорите с предмет, подобен на настоящата поръчка;(Образец № 3) 6. Списък на експерти или екип от експерти, разполагащи с необходимия опит и квалификация, както и документи удостоверяващи тяхната професионална квалификация; 7. Справка декларация относно оборота на участника (Образец № 4) 8. Декларация за участие на подизпълнители, при условие, че участника предвижда участието на такива. 9. Ценово предложение по образец;(Образец № 5) 10.Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че нямат представителни функции; Всички посочени по-горе документи се представят в запечатан, непрозрачен плик, на който да се посочи следната информация: Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:”Организиране и провеждане на обучения на служители в Областна администрация Бургас по обособени позиции: 1. Мотивационно, изнесено обучение - ефективна комуникация и работа в екип; 2. Обучение по английски език без откъсване от работното място; 3. Семинар по Актуални промени в Закона за устройство на територията; 4. Семинар по Актуални въпроси на облигационното право ". В долния десен ъгъл на плика се изписва името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, както и по коя обособена позиция участва. Техническото задание и образците на документите са публикувани и могат да бъдат получени на интернет страницата на Възложителя www.bsregion.org, секция "Профил на купувача" Всеки участник има право да предостави само една оферта. Варианти на офертата не се приемат. При подписване на договора се представят документи съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП и документ за гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по сметка на Областна администрация Бургас с IBAN: BG60 UNCR 7630 3300 0002 70, BIC: UNCRBGSF, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, клон Бургас.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/01/2014