Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p,bodliov@api.bg, Факс: 02 9522563

Място/места за контакт: Дирекция ОППО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+603,73 до включването в път І-9 при км 314+400 = 364+331,10 (3+381,06)“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва предостави консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново от км 2+603,73 до включването в път І-9 при км 314+400 = 364+331,10 (3+381,06)“, както следва: - Извършване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР); - Координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация; - Управление на изпълнението на строежа /управление на проекта/; - Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове; - Съставяне на окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация; - Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите. - След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър). - Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби. При изпълнение на консултантската услуга следва да се спазват технически спецификации съгласно Приложение № 16, т.2 от Документацията към Публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Малко Търново

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общ оборот на участника сумарно за последните 3 г.от 110 000 лв без ДДС, съгласно Пр. 17. Прилага се: заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 г. когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 г.; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 г.Оборот от сходни с предмета на настоящата обществена поръчка дейности, а именно строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги за обекти от Републиканската пътна мрежа І, ІІ и ІІІ клас, автомагистрали, мостове, виадукти и други пътни съоръжения, предоставяни в страната или в други държави за последните 3 г. не по-малко от 96 000 лв. без ДДС, съгласно Пр.9.Общо за последните 3 г., считано до датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 3 договора с предмет, сходен на поръчката, а именно строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в страната или в други държави, във връзка със строителството на обекти, засягащи пътища от Републиканската пътна мрежа, съгласно Пр.10. Прилагат се референции.Участника в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и/или квалификация:Да има възможност да осигури техническото оборудване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи, но не по-малко от: тотална станция – 1 бр.;нивелир с лата и тринога – 1 бр.;транспортни средства – 1 бр.;компютри – 1 бр. Да разполага с инж.-техн. персонал за осигуряване на техн. ръководство при изпълнение на консултантската услуга, включително за осигуряване на контрола на качеството, свързани с предмета на обществената поръчка. Задължителният минимален състав на екипа/екипите трябва да включва ключови специалисти в областите, покриващи предмета на поръчката, както следва (подробно описание и изисквания към инженерно-технически персонал съгласно Приложение № 16, т.3б от Документацията към Публичната покана):Координатор на проекта/обекта - 1 бр.;Инженер по материали - 1 бр.;Общ професионален опит: опит при работа в строителна лаборатория – 5 години;Инженер по количества - 1 бр.;Инспектор - 1 бр.; Геодезист - 1 бр.Общи изисквания:Консултантът е длъжен да упражнява строителен надзор и извършва координация при изпълнение на строителството на обекта/обектите чрез технически правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ.Ключовите специалисти трябва да бъдат на обекта/обектите по време на целия строителен период, като присъствието им по дни трябва да е изцяло съобразено с видовете работи, които ще се извършват на строежа, съгласно графика за изпълнение на СМР по договора за строителство. Съответните членове на екипа, следва да присъстват на обекта през целия работен ден. Ръководителят на екипа и Инспекторът/Координаторът по безопасност и здраве, трябва да бъдат непрекъснато на обекта по време на целия строителен период.Да притежава Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ с приложен към него списък на правоспособните физически лица.Сертификат заISO 9001:2008.Застраховка „Професионална отговорност”по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за упражняване на строителния надзор е от Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Пр. обр. 2а от Нар.№ 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за откриване на Стр. площадка и определяне на стр. линия и ниво и е до въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване.Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Пр.№ № 1,2 и 3).Срок на валидност на офертите-90 д. от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: документи по чл.101e от ЗОП;оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Пр. № 14 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: БНБ - ЦУ,IBAN: BG03 BNBG96613300165903,BIC: BNBG BGSD.Офертата трябва да съдържа:1. Зав.копие на документ за рег. на участника, който не е посочил ЕИК съгл. чл.23 от ЗТР, а когато е физ. лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чужд.физ. или юр. лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 480 лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните ф-ми: банкова гаранция по образец Прил.№ 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: БНБ-ЦУ,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD;3. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Прил. № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП;4. Списък на инж.-техн. персонал–Прил.4;5. Декларация по ЗЗЛД–Прил.4.1;6. Труд.-биог. справка–Прил. № 4.2;7. Оферта, съг. Прил.№ 5;8. Декл. по чл.51, ал.1,т.9 от ЗОП – Прил.6;9. Списък на техни. оборудване– Прил. 7;10 Декл.за непрекъснато разположение на ключовите специалисти на обекта по време на целия строителен период – Прил.8;11. Спец. оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 г.-Прил.№ 9;12. Списък на осн. дог. за строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за конс. услуги, предоставяни в страната или в други държави, съгласно Прил. № 10, референции за добро изпълнение;13. Декл. за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Прил.№ 13;14.Декл. по чл.166,ал.3 от ЗУТ-Прил.№15;15.Общ год.оборот за посл.3 г.- Приложение 17;16.Лиценз за упр.на дейността съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ или Удост. съгл.чл.166,ал.1,т.1 и ал. 2 с прил. към него списък на правоспособните физически лица;17.Вал. застр. „Проф. отг.” по чл.171,ал.1 от ЗУТ;18.Серт.за внедрена системаISO 9001:2008;19.Прилагат се копия от дил.,труд./служ. книжки и други прил. док.,доказващи обр.и проф.опит на екипа;20. Бал.и отч.за прих.и разх Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/01/2014