Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев, Иванка Димитрова, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http//www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: http//www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за Строително ремонтни работи на обект ”Аварийно възстановяване проводимостта на р.Провадийска в регулацията на с.Разделна, община Белослав”. Необходими мерки за предпазване от заливане : Необходимо е аварийно почистване и възстановяване проводимостта на речното легло на река Провадийска в участък с дължина L = 548.64 м., който попада между пътния мост и пешеходната пасарелка в с. Разделна. Предвижда се: - Изсичане на храстовидна растителност с моторна резачка и изнасяне извън дигата; - Изкоп и преместване с булдозер за направа на 2 броя рампи и възстановяване диги и берми от рампи, след приключване на земните работи; - Изкоп с багер "драглайн" за осигуряване проводимостта на реката в целия участък и в зоната на ж.п. моста и пътния мост; -Изкоп ръчен за оформяне профила на бермата и дигата от двете страни на кюнето; - Разриване с булдозер на земните маси с подходяща влажност и уплътняването им на пластове по 20 см. - Необходимо е спешно да се възстанови пропускателната способност на речното корито. За постигане на необходимата проводимост и за безпроблемно провеждане на водното количество е необходимо да се оформи кюнето на реката в посоченият участък.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45246000

Описание:

Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се да се извършат възстановителни дейности по река Провадийска в участък е с дължина L = 548.64 м., който попада между пътния мост и пешеходната пасарелка в с. Разделна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

156869 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Резделна, община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците в процедурата: 1 Участникът Да притежава необходимата техника за изпълнение на обществената поръчка, но не по-малко от: -Багер "драглайн" – 1бр. и Булдозер-1бр.; Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Образец № 1 - Оферта; 2. Образец № 2 - Административни сведения; 3. Регистрационни документи на участника; 4. Образец № 3 - Декларация за приемане условията на договора и поръчката; 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител). 6. Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и Декларация от членовете на обединението/консорциума – Образец № 4 – оригинал или нотариално заверено копие на споразумението и оригинали на Декларациите – Образец № 4; 7. Доказателства за техническите възможности: 7.1.Декларация, съдържаща списък на техническото оборудване (машини и съоръжения), което участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка, с приложени документи за собственост или договори за наем на техниката. Забележка: Изисква се минимум -Багер "драглайн" – 1бр. и Булдозер-1бр. 8. Декларация от подизпълнител за съгласие за участие- Образец № 5; 9. Техническо предложение - Образец № 6; Ценова оферта (Образец № 7), с приложени попълнена Количествено- стойностна сметка (КСС) по образеца, придружена с анализи на предложените цени и Списък на видовете машини,участващи в изпълнението на обекта с цени на 1 машиносмяна - Образец № 8;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

П1– Срок на изпълнение на поръчката – 30 точки; П2 – Организация и план на работа – 40 точки ; П3 – Предложена крайна цена – 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подробна информация и образци на документи могат да се получат в профила на купувача на адрес: на www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/12/2013