Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: инж. Румен Стоилов, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611207, E-mail: rstoilov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на интернет услуги” Община Сливен ползва достъп до интернет. Скоростта на достъп е гарантирана – 80 Mbit/s, каналът е симетричен и неограничен по време и трафик. Технически параметри на достъпа до интернет: 1. Вид: Гарантиран 24 часов канал за достъп, неограничен по трафик. 2. Начин на предоставяне:по избор - оптичен, кабелен или въздушен. 3. Скорост: Гарантирана - 80 Mbit/s. 4 Свързаност на населените места с Община Сливен – минимално гарантирана 10 Mbit/s за всяко населено място. 5. Отношение на международния към българския трафик - 1:3. 6. Наличие на статичен IP адрес. 7. Включена антивирусна и антиспам защита. 8. Неограничен брой едновременни конекции. 9. Конзола за следене на общия трафик и отделния към всеки потребител.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72400000

Описание:

Интернет услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Броят на потребителите в администрацията е около 460, в т.ч. и населени места от Община Сливен: град Сливен; кв. „Речица”; кв. „Надежда”; град Кермен; село Биково; село Бинкос; село Блатец; село Божевци; село Бозаджии; село Бяла; село Гавраилово; село Гергевец; село Глуфишево; село Глушник; село Голямо Чочовени; село Горно Александрово; село Градско; село Драгоданово; село Желю войвода; село Зайчари; село Злати войвода; село Калояново; село Камен; село Ковачите; село село Крушаре; село Малко Чочовени; село Мечкарево; село Младово; село Николаево; село Новачево; село Панаретовци; село Самуилово; село Селиминово; село Скобелево; село Сотиря; село Средорек; село Стара река; село Старо село; село Струпец; село Тополчане; село Трапоклово; село Чинтулово; село Чокоба. Срокът за предоставяне на интернет услугите е до 31.12.2014 г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва: 2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2; 4. Ценово предложение - Образец № 3; 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 7. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 6; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7; 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции. 10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател Ц – „Предложена цена” - тежест 35 точки; Показател С1 - „Срок за осъществяване на свързаност на населените места” - тежест 35 точки; Показател С2 - „Срок за възстановяване на свързаността” - тежест 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/12/2013