BG-град Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОП "Чистота", гр. Панагюрище, гр. Панагюрище, Индустриална зона, пощенска кутия 52, За: инж.Стайо Пенчев Тушлеков - Директор, България 4500, град Панагюрище, Тел.: 0357 90997, E-mail: chistotapan@abv.bg, Факс: 0357 63620

Място/места за контакт: гр. Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyuriste.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=44.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на разсад на сезонни цветя и декоративна растителност за зацветяване на обособени цветни площи на територията на община Панагюрище по обособени позиции".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

03120000, 03121100, 03111900

Описание:

Продукти от градинарство и разсадници
Живи растения, луковици, туберкули, грудки, издънки и калеми
Семена от цветя


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на доставяните растения са подробно описани в документацията за участие, която е пулбикувана на адрес http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=44

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Панагюрище

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Обособени позиции: Позиция 1.”Доставка на разсад на сезонни цветя за зацветяване на обособените цветни площи на територията на община Панагюрище”, с прогнозна стойност от 27 500 лв. без ДДС. Позиция 2. „Доставка на декоративна растителност”, с прогнозна стойност от 37 500 без ДДС. Участниците следва да се съобразят с прогнозната стойност на съответната позиция, като при по-висока ценова оферта, участникът се отстранява от участие.Изисквания: а) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от НК;за подкуп по чл. 301 - 307 от НК;за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.За престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс – при възлагане на обществени поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП.б) Участникът да не е обявен в несъстоятелност.в) Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.г) Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът да не е преустановил дейността си.д) Участникът да не е лишен от правото да упражнява професия или дейност по отглеждане и търговия със семена и растителност, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.е) Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.ж) Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или да няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; з) Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.й) Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници:при които лицата по ал.4 на чл.47 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Други: 1. Разсадът за сезонни цветя да бъде произведен от селектирани семена F1. 2.Разсадът за сезонни цветя де е отглеждан в торфен субстрат.3.Разсадът за сезонни цветя да е в саксия с размер 7 или по-голям.4.Декоративната растителност да е отглеждана в контейнер.5. Растенията, най-малко при визуална инспекция да са свободни от вредните организми и болести увреждащи качеството им и да притежават идентичност и чистота, съответстващи на родовете и видовете, към които принадлежат.6. Растенията да бъдат в добро състояние с достатъчна листна маса и над 60% цъфнали цветове в момента на доставката.7. Гаранцията за качеството на доставения разсад е не по-малко от 30 календарни дни от извършване на доставката и подписване на предавателно-приемателен протокол от представители на двете страни.8. Доставка да се извършва на място в срок до 3 дни, след писмена заявка, на посочен от Възложителят адрес на територията на гр. Панагюрище. 9. Всяка доставката се приема с предавателно-приемателен протокол, подписан от представители на двете страни. Валидност на офертата - не по-малко от 60 дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Избраният критерий за оценка от Възложителя е „Икономически най-изгодна оферта” за всяка от обособените позиции. Методиката за оценка по критерия „икономически най-изгодна оферта” се определя, както следва: Извършва се комплексна оценка (КО) на офертата на всеки участник, която се състои от сбора на оценките в точки на два показателя за оценка – Икономически показател (Ц) и Технически показател (Т). Ц е с относителна тежест от 50 % в КО и Т е с относителна тежест от 50 % в КО. КО на офертите се изчислява по следното уравнение: КО = Ц х 0,5 + Т х 0,50. 1. Икономически показател. Ц – предлагана цена, която представлява общата цена без ДДС, предложена от участника за доставка на растенията по съответната обособена позиция. Показателят се оценява в точки, по следната формула: Ц = Цмин / Цуч х 100 Където: Цмин е най-ниската предложена цена от участник в процедурата, Цуч е цената, предложена от съответния участник, а „100” е максималната оценка в точки, която може да получи участник за ценовото си предложение. 2. Технически показател. Т – представлява срокът в цели часове, в който участникът предлага да замени некачествено растение. Показателят се оценява в точки, по следната формула: Т = Тмин / Туч х 100 Където: Тмин е минимално предложеният срок в цели часове от участник в процедурата, Туч е срокът в цели часове, предложена от съответния участник, а „100” е максималната оценка в точки, която може да получи участник за ценовото си предложение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/12/2013 11:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания:1. Оферентът да отговаря на условията на чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.2. Изпълнението на поръчката е за срок до 31.10.2014 г. , при следния график:а/ сезон пролет-лято 2014 г. – от 01.05.2014 г. до 31.05.2014 г. б/сезон есен- зима 2014 г. – от 01.10.2014 г. до 31.10.2014 г. 3. Срокът на валидност на офертата е не по-кратък от 60 календарни дни от крайния срок за получаване на поканата. 4. Оферта може да бъде представена както и за двете обособени позиции, така и за отделна позиция.Не се допуска представяне на оферта за количество от даден вид, по-малко от изрично посоченото в поканата. Да бъде представен документ за произход на разсада.5. За изпълнение на поръчката е необходимо цената да се посочи като единична стойност за всеки растителен вид поотделно и общо за цялото количество разсад на сезонни цветя, което участникът ще достави, с ДДС, и с включени всички товаро-разтоварни и транспортни разходи до крайната точка на доставка с превоз на изпълнителя;6. Плащането на направените доставки ще се извършва на отсрочено плащане – до 30 /тридесет/ дни след извършване на доставката, въз основа на предавателно-приемателен протокол и издадена от изпълнителя фактура отговаряща на ЗСч, ЗДДС и ППЗДДС.Срокът на валидност на офертата е не по-кратък от 60 календарни дни от крайния срок за получаване на поканата. Техническият показател за оценка трябва да се съдържа в Техническо предложение на участника за съответната обособена позиция, което предложение следва задължително да съдържа: - Посочване на превозните средства, с които участникът ще осъществява доставката – вид, марка, модел, ДК Номер, с приложени документи за собственост или документи, които доказват, че участникът има на разположение превозните средства за изпълнение на поръчката, като договори за наем, лизинг, писма за намерения и др. - Посочване на вида опаковка, в която ще бъдат доставени растенията – контейнери с посочени размери, или друг вид опаковка с детайлно описание на материала и обема за среда на кореновата система. - Лица за контакт с възложителя при констатиране на некачествени растения. - Срок в цели часове, в който участникът ще замени некачествено растение след рекламация от Възложителя. - Срок на гаранция за качество в календарни дни, който не може да е по-къс от 30 календарни дни. - Изрично деклариране и съгласие от оферента, че в рамките на гаранционния срок ще замени некачественото растение за часовете, предложени в техническото предложение. - Изрично деклариране и съгласие от оферента, че ще извършва доставките за своя сметка, в срок от 3 /три/ дни след връчване на възлагателно писмо, на посочен от възложителят адрес на територията на община Панагюрище.Техническото предложение се изготвя в свободен текст и се подписва от надлежен представител на участника, съобразно местния закон и условията в настоящата покана. Допълнителна информация, проект на договор и всички образци на документи, може да бъдат открити на адрес: http://www.panagyurishte.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=53&Itemid=44.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/12/2013