Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Людмил Цъклев, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173415, E-mail: l.tsaklev@api.bg, Факс: 02 9173283

Място/места за контакт: Дирекция КИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/publichni-pokani.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: "Продължаване правото на ползване и поддръжка на лицензи за антивирусен софтуер а F-Secure"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството на доставката, е както следва: 800 бр. лицензи F-Secure Business Suite В пакета трябва да са включени следните продукти: F-Secure Client Security F-Secure Anti-Virus for Workstations F-Secure Linux Security Client Edition F-Secure Server Security F-Secure Linux Security Server Edition F-Secure E-mail and Server Security F-Secure Internet Gatekeeper for Linux F-Secure Policy Manager Пълното описание в Приложение А

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

• Участникът да е оторизиран от производителя на продуктите, включени в предмета на поръчката, да разпространява и поддържа антивирусния софтуер за територията на България. • Участникът трябва да има изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, поне 2(два) договора с предмет, сходен на предмета на настоящата обществена поръчка. За включените в списъка договори се прилага препоръка за добро изпълнение от възложителя, издадена след датата на приключване на изпълнението по договора, документ за окончателно плащане по договора или друг документ, доказващ изпълнението на договора. • Участникът да притежава сертификат, издаден от производителя на предлаганите продукти или оторизиран негов представител за територията на България, за преминато и успешно завършено обучение, свързано с функционалността и техническата поддръжка на предлаганите продукти, както и с лице, отговарящо за качеството и сигурността; • Доказана степен на защита - Участникът трябва да предостави като доказателство разпечатка от официалната уеб страница на AV-TEST GmbH.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Уч-те могат да бъдат бълг. или чужд. физ. и/или юрид.лица, които са извърш. поръчки с предмет сходен с предмета на настоящата поръчка.Участн. да представят удост.за актуално състояние или ЕИК, за бълг. юрид. лице, докум. за регистр. на чужд.лице съобразно национ.му законод., а когато уч-кът е физ. лице док.за самоличност. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което се удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: - документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП; - оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец, съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Копие от документ за регистрация или посочва ЕИК; 2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а”, „б”, „в”, „г” и „д” и ал. 2, т.5 от ЗОП – Приложение № 1; 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2. и т. 3, ал. 2, т.1, т. 3, т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложение № 2; 4. Декларация по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП – Приложение № 3; 5. Оферта- Приложение № 4; 6. Док.за техн. възможности - Списък, съдържащ дог. с предмет сходен на наст.ОП - Прил.№ 6; 7. Документ за гаранция за участие в размер на 250 лева в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 7 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 8. Проект на договор - Приложение № 9; 9. Декларация за запознаване с условията на договора – Приложение № 10; Нот. заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/12/2013