Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховане на сгради и имоти – публична държавна и частна собственост, предоставени за стопанисване и управление на АПИ”.Предметът е застраховане на сгради и имоти – публична и частна държавна собственост, предоставени за управление и стопанисване на АПИ, с производствено и непроизводствено предназначение, които осигуряват изпълнението на дейността на АПИ, съгласно Приложение № 1 – утвърден списък на сгради и имоти в управление на АПИ, подлежащи на застраховане.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515200

Описание:

Застраховка "Щети на имущество"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 – утвърден списък на сгради и имоти в управление на АПИ, подлежащи на застраховане.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предметът на поръчката покрива имуществена застраховка на предоставени за управление на Агенция „Пътна инфраструктура” за период от 1 г., при следните покрити рискове:-Пожар и последиците от неговото гасене, включително пожар, причинен от късо съединение, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар;-Буря, ураган, градушка, падане на дървета, клони и части от тях, в резултат на природни бедствия, проливен дъжд, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед;-Наводнение, вследствие на природни бедствия, включително повишаване нивото на водни басейни;-Свличане и срутване на земни пластове;-Земетресение;-Измръзване (замръзване);-Измокряне от забравени кранове или чешми или в резултат на авария на водопроводни, топлофикационни, канализационни, паропроводни, отоплителни и климатични инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат на авария на спринклерни или други пожарогасителни инсталации;-Увреждане от удар от транспортно средство или животно или увреждане в резултат на авария на товаро-разтоварни машини;-Вандализъм/злоумишлени действия на трети лица/, в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж;-Счупване на стъкла и витрини, рекламни надписи и табели;-Гражданска отговорност към трети лица, вследствие на покрити по полицата рискове.Участникът в процедурата трябва да представи нотариално заверено копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за фин. надзор, валиден към момента на провеждане на процедурата; Участниците в процедурата е необходимо да притежават разрешение за извършване на застрахователна дейност („Пожар” и Природни бедствия”) издадено от КФН, съгласно разпоредбите на Кодекса на застраховането.Участниците е необходимо да притежават валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност в Република България за „Застраховане на имущество” или за „Общо застраховане” издаден от КФН.Изплащането на застрахователното обезщетение да се извършва в нормативно определените срокове в КЗ след датата, към която Застрахованият е предоставил всички изискани от Застрахователя данни и документи, необходими за вземане на решение по предявената от него претенция.Застрахователни суми – стойностите на застрахованото имущество се приемат от Застрахователя за възстановителни и при възникване на застрахователно събитие размера на застрахователното обезщетение се заплаща на 100% до размера на посочената застрахователна сума.Застрахователното събитие не може да бъде ограничено в зависимост от вида, спецификата и местонахождението на застрахователното събитие.Участникът в процедурата трябва да е реализирал общ годишен оборот за последните 3 фин. г., в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си при кандидатстване в размер на 135000 лв. без ДДС, съгласно Прил. 5.За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи:А/ заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 фин. г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 фин. г.; заверено копие на отчетите за прих. и разх. за последните 3 фин.г.Б/ информация за общия оборот от през последните 3 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Инф. се представя по образеца – Прил. № 5.Участникът в процедурата трябва да приложи списък на договорите за застраховка на сгради и имоти, изпълнени през последните 3 г., считано до датата на подаване на офертите, съгласно Прил. 6. Прилагат се референции.Участникът да е изпълнил поне 3 договора (застр. на имоти и сгради) за последните 3г . до датата на подаване на офертата.Да бъде приложен списък с всички представителства на територията наБългария /клонове, агенции, офиси/ на участника, с посочени актуални адреси и телефони

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването на предложенията на кандидатите се извършва на база комплексна оценка по методика, определяща икономически най-изгодна оферта. Комплексната оценка се формира като сбор от оценявани критерии на предложенията и тяхната тежест в комплексната оценка, както следва: Показатели за оценка и тяхната тежест Критерии за оценка Теглови коефициент 1. Първи показател А: Обща застрахователна премия. Кт1=0,90 2. Втори показател Б: Сервиз на застрахователната услуга /брой агенции, клонове и офиси/. Кт2=0,05 3. Трети показател В: Срок за изплащане на застрахователното обезщетение. /в дни/ Кт3=0,05 Формула за комплексна оценка: Комплексна оценка = А х Кт1 + Б х Кт2 + В х Кт3 /бр.т./ Където: А min /минимална предложена застрах. премия/ А = --------------------------------------------------------------- х 100; Кт1= 0,90 Ai /предложена застрах. премия на кандидата/ Б i /брой агенции, клонове и офиси на кандидата/ Б = --------------------------------------------------------------------х 100; Кт2 = 0,05 Бmax /най-голям брой агенции, клонове и офиси / В min /минимален срок за изплащане на обезщетението/ В = ------------------------------------------------------------------------х100; Кт3 = 0,05 Вi /предложен срок за изплащане на обезщетението/ Крайният резултат за критерии А, Б и В се изчислява с точност до 0,01. Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е тази, която е получила най-висока комплексна оценка. На първо място се класира офертата, получила най-висока оценка "Комплексна оценка". В случай че оценки на две или повече оферти са равни, когато е избран критерият икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Участникът, класиран от длъжностните лица на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказване на участникът, класиран на първо място, да сключи договора за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на изпълнение – 1 (една) година от датата на сключване на договор с изпълнителя. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1А, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 120 дни от датата на подаването им. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 7 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD Офертата трябва да съдържа: 1. Оферта, съгласно Приложение № 4; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Декларации по чл.47, ал.1, 2, чл.47,ал.5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1А, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 4. Общ годишен оборот за последните 3 /три/ финансови години - 2010, 2011 и 2012 г., в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си при кандидатстване, съгласно Приложение № 5; 5. Списък на договори за застраховки на сгради, съгласно Приложение № 6 /прилагат се и референции/; 6. Баланс и отчет за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012г.; 7. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 9. 8. Утвърден списък на имоти в управление на АПИ, подлежащи на застраховане, съгласно Приложение № 1; 9. Списък с всички представителства на територията на Република България /клонове, агенции, офиси/ на участника, с посочени актуални адреси и телефони за връзка; 10. Нотариално заверено копие от лиценз за извършване на застрахователна дейност по предмета на поръчката, издаден от Комисията за финансов надзор, валиден към момента на провеждане на процедурата; 11.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/01/2014