Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК - Сливен, гр. Сливен, ул. "Самуил" №1, ет. 5, офис 503, За: донка Стоянова Вълева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 615204, E-mail: sliven@nhif.bg, Факс: 044 615203

Място/места за контакт: гр.Сливен, ул."Самуил" №1, ет.5, офис 505

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: nhif.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Изпълнение на дейностите по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), съгласно условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина залегнали в Наредба № 3 (обн. ДВ, бр.14/2008г). 2. Осигуряване извършването на общ профилактичен преглед и преглед на очите и оценка състоянието на зрението от специалист по очни болести (съгласно Наредба № 7 от 15.08.2005г.обн.ДВ бр.70/2005) през календарната 2014г.на прогнозен брой лица-55. Прегледа да приключи с изготвяне на протокол за състоянието на служителите и издаване на рецепта в случаите, когато се установи, че съществува такава необходимост. 3. Извършване на лабораторни изследвания /ПКК, СУЕ, кръвна захар/ - до 55 човека 4. Измерване на параметрите на работната среда- микроклимат, шум, осветление, мълнезащита, импеданс 5. Конкретни параметри на услугата, извършвана от СТМ: 5.1. Извършване на наблюдение, анализ и оценка на здравословното състояние във връзка с условията на труд на всички работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност. 5.2. Консултиране и организиране на на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа и ранно откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес. 5.3. Да предоставя информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите. 5.4. Да уведомява общо практикуващия лекар(ОПЛ) за заболявания или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение. 5.5. Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа. 5.6. Анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд. 5.7. Изготвяне и предоставяне на обобщен анализ на работодателя. 5.8. Водене на здравно досие на електронен и хартиен носител на всеки служител за проследяване на здравословното състояние във връзка с условията на труд. 5.9. Разработване и предлагане на мерки за пердотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск 5.10. Степенуване на приоритетите и мерките при отчитане на установения риск, причините за възникване на идентифицираните опасности и техните характеристики. 5.11. Оценяване на ефективността на предприетите от работодателя мерки. 5.12. Разработване на предложения към работодателя за преустройство на работното място, организацията и трудовото натоварване на работещи, нуждаещи се от специална закрила. 5.13. Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика. 5.14. Организация и провеждане на обучение на работещите по правилата за първа помощ, помощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място(РМ). 5.15. Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания. 5.16. Предоставяне на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа. 5.17. Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на служителите на работното място(РМ). 5.18. Подпомагане на ръководителя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. 5.19. Подпомагане на работодателя при разработване на правила, норми и инструкции в организацията за осигуряване на здраве и безопасност при работа и обучение на служителите за парвилното им прилагане. 5.20. Консултиране и подпомагане на комитета по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл.29 от ЗБУТ. 5.21 Обучение на представителите на комитета по условия на труд и и

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80000000, 85000000, 85100000, 85140000, 85147000

Описание:

Образователни и учебно-тренировъчни услуги
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
Услуги на здравеопазването
Разнообразни услуги на здравеопазването
Услуги по трудова медицина


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

обслужване на служителите на РЗОК - Сливен от служба по трудова медицина до 55 служители

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК - Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по ТЗ или ЗК или ЗЮЛНЦ за обслужване на работещи. 2.СТМ да са регистрирани в МЗ, съгласно чл.25в, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ. 3. Да са регистрирани като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни. 4. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си. 5. Кандидатите, следва да представят заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения ).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/01/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата, заедно с плика с ценовото предложение, съгласно чл. 101 а, ал. 2 и чл. 101 в от ЗОП, трябва да бъде поставено в плътен, непрозрачен плик. Пликът трябва да бъде запечатан и адресиран както следва: гр. Сливен 8800, ул. „ Самуил“ №1, Районна здравноосигурителна каса / РЗОК / - Сливен, „Обслужване на персонала на РЗОК от служба по трудова медицина.“ Върху плика с офертата се записват: името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и e-mail. Офертите трябва да бъдат представени на посочения адрес до 17,00 часа на 06.01.2014г. - в деловодството на РЗОК Сливен на адрес: гр. Сливен 8800, ул. „ Самуил“ №1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/01/2014