BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община, ул. "Московска" 33, За: Даниела Младенова, България 1000, София, Тел.: 02 9831580, E-mail: dmitkova@sofia.bg, Факс: 02 9809866

Място/места за контакт: д-я "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" 3, ст.4- партер

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.sofia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител на Дейност 5.1 по проект „Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа” –Rail Hub Cities for South East Europe – RAIL4SEE, съфинансиран по програма Югоизточна Европа на Европейския съюз”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71312000

Описание:

Консултантски инженерни услуги в строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно заданието

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на настоящата обществена поръчка е Избор на изпълнител на Дейност 5.1 по проект „Железопътни градски центрове в Югоизточна Европа” –Rail Hub Cities for South East Europe – RAIL4SEE, съфинансиран по програма Югоизточна Европа на Европейския съюз” Минимални изисквания към участниците: 1. Участниците трябва да имат реализиран оборот (за физически лица – доход по смисъла на ЗДДФЛ или съответния национален закон) от услуги сходни с предмета на поръчката, сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) в размер не по-малък от 20 000 лева (двадесет хиляди лева) без ДДС. 2. Участниците трябва да имат опит в извършването на услуги сходни с предмета на поръчката: за последните 3 години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти, да е изпълнил и/или участвал в изпълнението на най-малко 1 договор (придружен с рефернция) свързан с изпълнението на услуги сходни с предмета на поръчката. Услуги сходни с обекта на поръчката са дейности свързани със събиране, въвеждане, обработка и анализ на информация, извършване на проучвания, разработване на стратегии, анализи и др. научни разработки в сферата на транспорта. 3. Участника трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, състоящ се от следните ключови експерти: Ключов експерт No 1 – „Ръководител”, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: -Висше образование, специалност „Икономика”, „Управление на транспорта”, „Транспорт” или еквивалент на посочените. -Да притежава най-малко 5 години общ професионален опит от които минимум 3 в извършване на дейности свързани със събиране, въвеждане, обработка и анализ на информация, извършване на проучвания, разработване на стратегии, анализи и др. научни разработки в сферата на транспорта. -Да притежава опит като ръководител на минимум 1 проучвания или изследвания в сферата на транспорта. -Добро/отлично владеене на английски език. -Компютърна грамотност. Ключов експерт No 2 – „Териториално устройство и планиране”, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: -Висше образование, специалност „Урбанизъм”, „Икономика”, „Управление на транспорта” или еквивалентни на посочените. -Да притежава най-малко 3 години общ професионален опит от които минимум 1 в извършване на дейности свързани със събиране, въвеждане, обработка и анализ на информация, извършване на проучвания, разработване на стратегии, анализи и др. научни разработки в сферата на териториално планиране. -Добро/отлично владеене на английски език. -Компютърна грамотност. Ключов експерт No 3 – „Статистическа оценка и прогнози”, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: -Висше образование, специалност „Статистика”, „Социология”, „Транспорт” , „Икономика” или еквивалентни на посочените. - Да притежава най-малко 3 години общ професионален опит, от които минимум 1 в извършване на дейности свързани с обработка и анализ на статистическа и социологическа информация; изчисление на анализи, оценки и прогнози с подходящи статистически методи и инструменти. -Добро/отлично владеене на английски език. -Компютърна грамотност. Ключов експерт No 4 – „Стратегическо планиране”, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: -Висше образование, специалност „Икономика”, „Управление на транспорта” или еквивалентни на посочените. Да притежава най-малко 3 години общ професионален опит от които минимум 1 в извършване на дейности свързани със събиране, въвеждане, обработка и анализ на информация; извършване на проучвания, разработване на стратегии, анализи и др. научни разработки в сферата на планирането, в т.ч на транспортно планиране. -Добро/отлично владеене на английски език. -Компютърна грамотност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/01/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1.Оферта (Образец№1) 2. Административни сведения (Образец №2) 3. Ценово предложение (Образец №3) 4.декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП. (Образци №4-1 и 4-2) 5.доказателства за финансови и технически възможности както следва: - справка за реализираният оборот от сходни с предмета на поръчката, сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) (Образец №5-1) - За доказване на опита – списък съгласно Образец №5 с минимум 1 /един/ договор (придружен с рефернция) свързан с изпълнението на услуги сходни с предмета на поръчката. (Образец №5-2) - За доказване на квалификацията на ключовите експерти участникът следва да представи автобиографии (свободна форма), документи доказващи изискваните образование, професионална квалификация и умения (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост) и професионален опит: копия от трудова/служебна/осигурителна книжка, референции и др. Oбразците и техническото задание са публикувани на интернет адреса на Столична община www.sofia.bg (в секцията Електронна община, "Обществени поръчки и съобщения") Срокът на валидност на офертите на участниците не може да бъде по - малка от 60 кал. дни. Офертите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик на ул. „Московска” №33, фронт-офис. Върху плика се посочва:участник,адрес за кореспонденция, телефон,факс и наименование на поръчката. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.5. При подписване на договора, задължително се представя документ за гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора в една от следните форми: - банкова гаранция или - парична сума, внесена по банков път на името на Столична община, Дирекция “Финанси” по една от следните сметки: Сметка в лв (BGN) IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301 BIC Code: SOMBBGSF Наименование на банката: Общинска банка, клон Врабча, ул. "Врабча'' №6 Гаранцията за изпълнение се представя единствено от спечелилия участник. Посочената прогнозна стойност е без ДДС.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/12/2013