Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА - ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ, ул."Камен Андреев" № 24, ет.9, За: Лилия Веселинова, България 1303, София, Тел.: 02 9884491, E-mail: opu_sofia@abv.bg, Факс: 02 9884232

Място/места за контакт: гр.София, ул."Камен Андреев" № 24, ет.9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.bg.

Адрес на профила на купувача: www.api.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на въглища за отопление

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09000000, 09100000, 09110000, 09111000

Описание:

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници
Горива
Твърди горива
Въглища и горива на базата на въглища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на обществената поръчка е доставка на въглища за отопление за нуждите на Агенция "Пътна инфраструктура", Областно пътно управление - София по местонахождение, количеството е необходимо за един отоплителен сезон: - Районна пътна служба /РПС/ Сливница, гр.Сливница, местност “Бабин дел” , път I-8 Калотина - София км 25+910-ляво - количество: 3 тона; - Районна пътна служба /РПС/ Самоков, гр.Самоков, бул.”Софийско шосе” № 30 – количество: 2 тона; - Районна пътна служба /РПС/ Годеч, гр.Годеч, ул.“Софийско шосе” № 7– количество: 3 тона; - Районна пътна служба /РПС/ София, гр.София, бул.“Ботевградско шосе” № 271 – количество: 8 тона. ОБЩО: 16 тона

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2761 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РАЙОННИ ПЪТНИ СЛУЖБИ КЪМ ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ-СОФИЯ - 4 БР.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик и трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника; 2.Удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от ЗТР; 3. Сертификати /копия, заверени с „Вярно с оригинала”/, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните стандарти ; 4. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.1/; 5. Подписана и подпечатана декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП /Приложение – Декларация обр.2/; 6. Попълнен, подписан и подпечатан на всяка страница договор по образец; 7. Попълнена, подписана и подпечатана оферта по образец; При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ условия.Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в поканата и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за участниците.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образците на настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Условията в образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис: : “ Оферта за доставка на въглища за отопление”. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Областно пътно управление - София, гр. София 1303, ул. "Камен Андреев" № 24, етаж 9, стая 910, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до датата и часа, посочени в поканата за обществена поръчка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/12/2013