Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611360, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Премахване на самосрутващи се сгради, преместваеми обекти, незаконни сгради и съоръжения, освобождаване на общински имоти от метални и бетонови гаражи, фургони и други” Видовете работи за разрушаване и премахване на сгради и съоражения ще бъдат извършвани по обекти и включват следните дейности: Разваляне на скатен покрив с дървена конструкция, вкл. демонтаж на керемиди; Разваляне на зидария от тухли Разваляне на зидария от глинени, газобетонни и др. подобни елементи; Разваляне на каменна зидария /стени/; Разваляне на каменна зидария /основи/; Разбиване на неармиран бетон /механ./; Разбиване на армиран бетон /механ./;Товарене на строителни отпадъци механизирано на транспорт; Превоз на строителни отпадъци на депо на 10 км.; Разриване и събиране на строителни отпадъци механизирано; Ръчно прехвърляне и пренасяне на строителни отпадъци до 10 м.; Ръчно товарене и разтоварване на стр. материали; Превоз на строителни материали, годни за втора употреба до склад на инвеститора; Демонтаж на метални конструкции и елементи; Демонтаж на дограма; Пренасяне на строителни материали до 30 м.; Освобождаване на общински и държавни имоти от метални и бетонови гаражи, фургони и други.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45111300, 45110000

Описание:

Работи по събаряне
Работи по събаряне и разчистване на сгради; земни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете работи за разрушаване и премахване на сгради и съоражения ще бъдат извършвани по обекти и включват следните дейности: Разваляне на скатен покрив с дървена конструкция, вкл. демонтаж на керемиди; Разваляне на зидария от тухли Разваляне на зидария от глинени, газобетонни и др. подобни елементи; Разваляне на каменна зидария /стени/; Разваляне на каменна зидария /основи/; Разбиване на неармиран бетон /механ./; Разбиване на армиран бетон /механ./;Товарене на строителни отпадъци механизирано на транспорт; Превоз на строителни отпадъци на депо на 10 км.; Разриване и събиране на строителни отпадъци механизирано; Ръчно прехвърляне и пренасяне на строителни отпадъци до 10 м.; Ръчно товарене и разтоварване на стр. материали; Превоз на строителни материали, годни за втора употреба до склад на инвеститора; Демонтаж на метални конструкции и елементи; Демонтаж на дограма; Пренасяне на строителни материали до 30 м.Освобождаване на общински и държавни имоти от метални и бетонови гаражи, фургони и други. Възлагането се прави на база годишна програма в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от Възложителя и/или от докладни записки (констативни протоколи) от работна група, включваща експерти от Дирекция „Устройство на територията и строителен контрол”; Дирекция „Общинска инфраструктура”; отдел „Общинска собственост”; кметове на населените места; кметски наместници; районни техници изготвени и подписани от не по-малко от трима представители на администрацията и одобрени от заместник-кмет „Устройство на територията и строителството”. Последователността на възлагане става по приоритет. Информация за нужда от изпълнение на други дейности може да се подава и допълнително от страна на Възложителя. Срокът за изпълнение на конкретни обекти по възлагателни писма се определя от Възложителя, съобразно количеството и спецификата на видовете работи и дейности. Цена на отделната поръчка като цяло се разработва въз основа на количествено - стойностна сметка на видовете работи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение по образец Образец № 4. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП (когато е приложимо) – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП:8.1. Декларация Образец № 7, съдържаща информация за оборота от строителни дейности, подобни на предмета на обществената поръчка общо за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 100 000,00 лева (сто хиляди лева), без включен ДДС, придружена от баланси и отчети за приходите и разходите за посочените три години. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър. За ФЛ се представят официални документи във вид на заверени копия или оригинал, удостоверяващи дохода на физическото лице за всяка от предходните три години, оформени съгласно Закона за счетоводството. 9. Документи докващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от"Изисквания за изпълнение на поръчката": 9.1. Декларация Образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години, считано от датата на подаване на оферта, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. За обекти, на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки.Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за разрушаване и премахване на сгради и съоръжения.9.2. Декларация - Образец № 9 за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка.Участникът следва да разполага с механизация за изпълнение на обществената поръчка, включваща следните машини: Багер с кофа до 0,5 м3, комбиниран с хидрочук - 1 бр., Челен товарач - 1 бр., Автокран с товароподемност до 10 т. - 1 бр.; Багер (мини) – до 0,09 м3 - 1 бр., Мотокар до 2 т. - 1 бр., Булдозер до 100 к.с. - 1 бр., Валяк до 2 т. - 1 бр., Товарен автомобил над 10 т. - 1 бр., Леко товарен автомобил до 4 т. - 1 бр. Забележка: Горепосочените машини могат да бъдат собствени или наети.Декларацията следва да е придружена с документи за собственост, договори за наем/лизинг/ползване. 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец 10.Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец 11.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец 12.13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки: Към документацията се съдържа и Проект на договор - Образец 13, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от Раздел ІІІ Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от раздел ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 90 календ. дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/12/2013