Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по физиология на растенията и генетика при Българска академия на науките, ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21, За: Ира Станчева, Десислава Тодорова, Република България 1113, София, Тел.: 02 9793650, E-mail: euproject0025@abv.bg, Факс: 02 8739952

Място/места за контакт: ул. ”Акад. Георги Бончев”, блок 21

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bio21.bas.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bio21.bas.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на научно-изследователска и друга апаратура”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42900000, 30000000, 48000000

Описание:

Различни видове машини с общо и специално предназначение
Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1Обособена позиция

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИФРГ-БАН, гр. София, ул. „акад. Георги Бончев” бл. 21

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да е регистриран в страна от Европейския съюз (пълноправен или асоцииран член). Участникът да е оторизиран от производителя или от партньор на производителя за доставка и сервиз на предлаганото оборудване. 2. Участникът трябва да приложи съответните документи, изисквани съгласно т. 7.1.6 от допълнителната информация към публичната покана. 3. Участникът трябва да има най-малко един изпълнен договор през последните три години – 2010, 2011 и 2012 г., с подобен на настоящата поръчка предмет, придружени от съответните препоръки за добро изпълнение. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок на изпълнение е приключил към 30.11.2012 г. и работата е приета от възложителя или получателя по договора. 4. Участникът да е сертифициран по стандарт за система за управление на качеството ISO 9001 за основни дейности, които да кореспондират с предмета на настоящата обществена поръчка или еквивалент. 5. Участникът да осигури сервизни бази за ремонт и поддръжка на предложеното оборудване на територията на страната 6. Участникът да разполага с необходимия за изпълнение на поръчката квалифициран и опитен персонал; 7. Да предостави партидните номера на всяко от изделията, включени в обособената позиция. 8. Да предостави ново, не употребявано оборудване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата се изчислява по формулата: КО = 0.6*Т + 0.4*Ф Финансовата оценка се определя по формулата: Pmin Ф = ---------- x 10 , P където Pmin е минимално предложената цена, а Р е цената на участника. Техническата оценка Т е сбор от оценките по следните показатели: Т – техническата оценка на предложенията е сбор от следните показатели: Т= 0.5х Т1+0.5хТ2, където Т1 – гаранционен срок на предлаганото оборудване. Изчислява се по следната формула: С Т1 = ---------- x 10 , Cmax където, С гаранционния срок на участника, Cmax е максимално предложения гаранционен срок от участниците Т2 – условия на гаранционно поддържане. Т2 = 0.25хТв+0.25хТс, където Тв е време за ракция на сервизно обслужване. Определя се по следната формула: Кmin Тв = ---------- x 10 , К където Кmin е минимално предложено време за реакция на място, а К е времето за реакция на място на участника. Минимално предложеното време за реакция не може да бъде под 2 часа. Тс е време за отстраняване на повреди. Определя се по следната формула: Мmin Тс = ---------- x 10 , М където Мmin е минимално предложено време за отстраняване на повреди, а М е времето за отстраняване на повреди на участника. ВАЖНО: Предлаганата цена от участниците следва да бъде съобразена с максималната стойност на поръчката по обособени позиции

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/12/2013 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата публична покана е публикувана и на Интернет страницата на Възложителя ИФРГ-БАН - http://www.bio21.bas.bg- рубрика "Обществени поръчки". На същото място е публикувана и документацията към публичната покана, съдържаща указанията и изискванията за изпълнение на поръчката, техническото задание за възлагане на поръчката, образците на документите за попълване, допълнителни подробности относно условията за участие както и проекта на договор.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/12/2013