Версия за печат

BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Република България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 8280, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 8279

Място/места за контакт: Дирекция АПИТО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chepelare.org.

Адрес на профила на купувача: http://chepelare.org/index.php?page=pages&pid=472#.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е доставка чрез покупка от търговските обекти (бензиностанции) на Изпълнителя, осигуряващи 24 часово обслужване седем дни в седмицата чрез карти за безналично плащане за зареждане на служебните автомобили на Община Чепеларе. Поръчката включва доставка на: - безоловен бензин А-95; - гориво за дизелови двигатели;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63712600

Описание:

Услуги по зареждане на автомобили с гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Според текущите нужди на Възложителя, достигайки сумата от 65 000 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

•Задължително изискване е наличието на поне една бензиностанция на територията на Община Чепеларе. •Освен наличието на бензиностанции на територията на Община Чепеларе, участниците да имат обекти и на територията на Южна България. •За зареждане на автомобилите да бъдат издадени електронни карти за безналично плащане. •За придобити МПС по време на изпълнение на поръчката да бъдат издадени допълнително електронни карти. Автомобилното гориво да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, обн. ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г. и съответните стандарти. Офертите на участниците, които не отговарят на горните изисквания, няма да бъдат разглеждани и кандидатите ще бъдат отстраени от по-нататъшно участие и оценяване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За определяне на изпълнител на обществената поръчка се използва формулата: К = 0,30 х Кб + 0,70 х Кд Където: Кб – отстъпка от цената на безоловен бензин А-95 в %; Кд – отстъпка от цената на гориво за дизелови двигатели в %; За изпълнител на поръчката ще бъде избран участникът получил най-висока оценка К получена след заместване във формулата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/12/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да се представи в запечатан, непрозрачен плик и да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника). 2. Техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката по образец - Приложение № 1. 3. Административни сведения за участника по образец – Приложение № 2. 4. Копие от документа за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения – съответният еквивалентен документ се представя в официален превод. 5. Документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/. 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, ал. 5, т. 2 от ЗОП по образец – Приложение № 3. 7. Декларация за липса на обстоятелствата по по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 от ЗОП по образец – Приложение № 4. 8. Декларация за липса на обстоятелствата по по чл. 47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 5. 8. Декларация за участие, респ. неучастие на подизпълнители. Ако участникът предвижда участие на подизпълнители, следва да посочи вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие по образец - Приложение № 6. 9. Декларация за съгласие на подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката по образец – Приложение № 7 (само ако се използва такъв). 10. Документи за доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката: 10.1. Документ, удостоверяващ обстоятелството, че участникът е производител или дистрибутор на производителя на горивата, предмет на поръчката. Удостоверява се с копие от договор за дистрибуция, оторизационно писмо от производителя или друг надлежен документ 10.2. Списък-декларация, че участникът разполага с търговски обекти (собствени или наети) на територията на Община Чепеларе и на територията на Южна България, снабдени с устройства за карти за безналично плащане по образец – Приложение № 8 11. Нотариално заверено пълномощно, в случай че участникът се представлява от трето лице. 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по образец – Приложение № 9. 13. При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението (при необходимост). 14. Минимални изисквания: 14.1. Участникът трябва да е производител или дистрибутор на производителя на горивата, предмет на поръчката. 14.2. Участникът следва да разполага най-малко с един търговски обект, собствен или нает, на територията на Община Чепеларе, снабден с устройство за карти за безналично плащане и в който се предлагат всички видове горива, предмет на поръчката. Всички документи следва да бъдат представени в оригинал или в заверено от участника с подпис и печат копие. Документите се подреждат в последователността, посочена в документацията, като всяка страница се номерира в непрекъсната последователност.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/12/2013