Версия за печат

BG-село Черноочене, община Черноочене, област Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, ул. "Шеста" 9, За: Ферхад Шабанали Ферхад, България 6701, село Черноочене, община Черноочене, област Кърджали, Тел.: 03691 6139, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Община Черноочене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

В поръчката се включва изпълнението на основните дейности (дейности 1, 2, 3, 4 и 5) от проект „Оптимизиране на администрацията в община Черноочене, чрез прилагане на Функционален анализ ”, Договор № 13-11-61/29.10.13 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, като очакваните резултати са: -Изготвен и проведен функционален анализ чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация -Идентифицирани потребности и конкретни предложения за оптимизиране на структурата на общинска администрация Черноочене с цел по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции; -Препоръки и план за оптимизиране на функциите и организационното структуриране на общинска администрация Черноочене; -Препоръки и план за прилагане на механизъм за мониторинг и контрол, който да гарантира устойчивост на постигнатите резултати;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79311200, 71620000, 79131000

Описание:

Услуги, свързани с провеждането на проучвания
Услуги, свързани с анализи
Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В поръчката се включва изпълнението на следните дейности от проект „Оптимизиране на администрацията в община Черноочене, чрез прилагане на Функционален анализ ”, Договор № 13-11-61/29.10.13 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд: Дейност1: Организационна диагностика на общинската администрация чрез извършване на функционален анализ в община Черноочене, чрез Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; Дейност2: Оптимизиране структурата на общинската администрация и работните процеси в община Черноочене. Отстраняване на дублиращите функции в общината и ре-инженеринг на работните процеси. Предложение и план за изменение на устройствения правилник и вътрешните правила; Дейност3: Засилване на вътрешния контрол, мониторинг и публичността, чрез разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на променените процедури, новите правила и работни процеси; Дейност4: Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Черноочене с цел прилагане на променените процедури, новите правила и работни процеси; Дейност5: Изготвяне на стратегия за организационно развитие на общинската администрация

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60583 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Черноочене

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изиксванията са подробно разписани в Документацията - Указания за участие. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения или сдружения, което отговаря на предварително обявените условия. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-долу изисквания ще се прилагат за обединението (консорциум и др.) като цяло, като документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. В случай че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) трябва да сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа информация за отговорностите и дейностите, които всеки от членовете ще изпълнява. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. За случаите на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в договора за създаване на обединение/консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата - участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Административни изисквания: съгласно ЗОП, декларират се с декларации по образец. Финансово - икономически изисквания: Участникът трябва да има минимален оборот от дейности, сходни с предмета на възлаганата поръчка за предходните три приключени финансови години 2010 г., 2011 г. и 2012 г. общо или от датата на учредяване/започване на дейността, в размер на не по-малко от 90 000 (деветдесет хиляди) лева без ДДС. Технически изисквания: Участникът трябва да има през последните три години, считани от датата на подаване на офертата, изпълнени (или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си /самостоятелно или в консорциум/обединение) съответно - минимум един договор за дейности, сходни с предмета на възлаганата поръчка. Препоръки за добро изпълнение на минимално изискуемия брой договори за участника. Минимален екип: 3 ключови експерти - Ръководител екип (висше образование (магистърска степен) по обществени, педагогически, хуманитарни, икономически, технически или правни науки или еквивалент с минимум 3 (три) годишен (считано до крайния срок за подаване на оферти), общ трудов стаж и поне един проект или договор в области сходни с предмета на поръчката), Ключов експерт – Анализ и оптимизация (висше образование (бакалавърска степен) по обществени, икономически или технически науки, или еквивалент с минимум 2 (две) годишен опит (считано до крайния срок за подаване на оферти) в общ трудов стаж), Ключов експерт - Обучения (висше образование с образователно - квалификационна степен „бакалавър" по специалности от някое от следните професионални направления: обществени комуникации и информационни науки, информатика и компютърни науки, икономика, педагогика, психология, администрация и управление, инженерни науки или еквивалентно и минимум 2 (две) години общ трудов стаж и 1 (едно) организирано и проведено обучение). Участникът трябва да притежава валиден (с неизтекъл срок) Сертификат за система за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) включващо консултантски услуги в някоя от следните областти: административно, стопанско управление или правно консултиране. Ако участникът е обединение, тези дейности трябва да се покриват съвместно от сертификатите на участниците в обединението.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА = Техническа оценка + Финансова оценка Относителна тежест на оценките: Техническа оценка - 70; Финансова оценка - 30.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Публичната покана е в изпълнение на проект „Оптимизиране на администрацията в община Черноочене, чрез прилагане на Функционален анализ ”, Договор № 13-11-61/29.10.13 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос I „Добро управление“, под-приоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация“, бюджетна линия BG 1.1-07 Тръжна документация за настоящата процедура може да се открие на сайта на Община Черноочене - http://chernoochene.com/, раздел "Профил на купувача". Офертите следва да се подадат на адрес: Община Черноочене, с. Черноочене, ул. “Шеста“ № 9, деловодство на общината. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 21.12.2013 г. в стая № 9 на Общинска администрация с. Черноочене от 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2013