Версия за печат

BG-с. Черноочене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, ул. “Шеста“ № 9, За: Ахмед Кязим Мехмед, България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6139, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6223

Място/места за контакт: Община Черноочене

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com/.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на публичната покана включва разработване на Общински план за развитие на Община Черноочене за периода 2014 – 2020 г. и провеждане на съпътстващи обучения. Дейностите, предмет на поканата са част от изпълнението на проект: „Ефективна координация при процеса на формиране на политики в община Черноочене“, финансиран по Оперативна програма Административен капацитет.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79419000, 79411000, 79300000, 79131000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с оценяване
Консултантски услуги по общо управление
Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика
Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В рамките на настоящата публична покана следва да бъдат изпълнени следните дейности: - ДЕЙНОСТ №1: Разработване на общински план за развитие за периода 2014-2020 г. (съответства на дейност 2 от финансирания проект по ОПАК) ; - ДЕЙНОСТ №2 Дейности за обществено консултиране (съответства на дейност 3 от финансирания проект по ОПАК); - ДЕЙНОСТ №3 Разработване на Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на общински политики (съответства на дейност 4 от финансирания проект по ОПАК); -ДЕЙНОСТ № 4 Провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила за мониторинг и контрол при изпълнението на общински политики. (съответства на дейност 5 от финансирания проект по ОПАК).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45250 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Черноочене

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да участва в изпълнението на дейностите, кандидатът следва да изпълни следните изисквания: 1. Общият оборот на кандидата за последните три приключили финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си да бъде минимум 135 000 лева без ДДС. За доказване на това условие кандидатът прилага Информация-декларация за оборотa от услуги, сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си- Образец №7. 2. През последните три години до датата на подаване на офертата кандидатът следва да е изпълнил успешно минимум 2 договора, сходни с предмета на поръчката. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по изготвяне на планове за развитие и/или социално – икономически анализи за местна и централна администрация, както и оценки на планове и програми, провеждане на обучения. За доказване на това условие кандидатът прилага Списък-декларация на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години или от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си до крайния срок на подаване на оферти (Образец №8) и заверени копия на препоръки за добро изпълнение по представените в списъка договори. 3. Кандидатът трябва да има внедрена Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват, сходен с предмета на настоящата поръчка. За доказване на това условие кандидатът прилага копие на сертификата за внедрена система за управление на качеството. 4. За участие в процедурата кандидатът следва да разполага със следните ключови експерти: 1) Ръководител екип: • Висше образование, специалност икономика, стопанско управление или еквивалентна; • Минимум 5 години общ професионален опит; • Опит като ръководител на екип на минимум 2 проекта в последните 5 години. 2) Експерт „Анализи” • Висше образование, специалност икономика, стопанско управление или еквивалентна; • Минимум 4 години общ професионален опит; • Опит в минимум 2 проекта за изготвяне на анализи за публичния и частен сектор 3) Експерт „Регионално развитие” • Висше образование, специалност география, икономика, планиране и прогнозиране или еквивалентна; • Минимум 4 години общ професионален опит; • Опит в минимум 2 проекта за разработване или оценка на програми или планове. За доказване на това условие кандидатът прилага Списък-декларация на ключовите експерти , с които кандидатът разполага за изпълнение на поръчката Образец №9, като за всеки експерт следва да се представи: Автобиография - Образец №10 и заверени копия на документи за завършено образование, квалификация и опит. За участие в публичната покана, по отношение на участниците, в т.ч. и членовете на обединиения и подизпълнителите, не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. "а" - "д", т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оферта (П1) – 50 %; Ценова оферта (П2) – 50 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на дейностите по публичната покана е не повече от 6 месеца от подписване на договора. Тръжна документация за настоящата процедура може да се открие на сайта на Община Черноочене - http://chernoochene.com/, раздел "Профил на купувача". Офертите следва да се подадат на адрес: Община Черноочене, с. Черноочене, ул. “Шеста“ № 9, деловодство на общината. Отварянето на офертите ще се извърши публично на 21.12.2013 година в стая № 9 на Общинска администрация с. Черноочене от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2013