Версия за печат

BG-Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Берковица, пл. "Йордан Радичков" № 4, За: Ваньо Андреев, Наташа Илиева, България 3500, Берковица, Тел.: 0953 89120, E-mail: andreev.v@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: Общинска администрация - Берковица

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъсществяването на пропускателен режим и 24 часова невъоръжена охрана включително и чрез инсталиране на собствена система за видеонаблюдение на обекти - Дом за деца лишени от родителска грижа и Център за настаняване от семеен тип гр. Берковица има за цел осигуряване на охрана на движимо и недвижимо имущество, собственост на Дом за деца лишени от родителска грижа и Център за настаняване от семеен тип гр. Берковица и осъществяване на пропускателен режим.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Охрана на Дом за деца лишени от родителска грижа "Люба Тенева" гр. Берковица и Център за настаняване от семеен тип гр.Берковица от 01.01.2014г до 31.12.2014г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Гр. Берковица

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: Данни за лицето което прави предложението Ценово предложение и срок на разсрочено плащане в календарни дни; Срок на валидност на офертите. Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП Лиценз за извършване на охранителна дейност Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства и обявени актове или копие на ЕИК Оценяването на офертите се извършва както следва: 1. Кандидатът подал оферта с най-ниска цена получава 60 точки, а всеки следващ кандидат получава с 5 точки по малко в низходящ ред. 2. Кандидатът подал оферта с най-дълъг срок на разсрочено плащане получава 40 точки, а всеки следващ кандидат получава с 4 точки по малко в низходящ ред. Крайната оценка се формира от сбора на получените точки от класирането по критериите - най-ниска цена и най-дълъг срок на разсрочено плащане

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най ниска цена 60 точки Разсрочено плащане 40 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2013 12:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/12/2013