Версия за печат

BG-Борово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Борово, ул. "Никола Й. Вапцаров" № 1а, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253; 08140 2290, E-mail: borovo@borovo.org, borovo_op@b-trust.org, Факс: 0817 71774

Място/места за контакт: Община Борово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

«Зимно поддържане на платната за движение на Републиканските пътища в границите на община Борово през 2014г. и извършване на спомагателни дейности». Предметът на поръчката включва следните дейности: 2.1. Зимно поддържане на платната за движение на Републиканските пътища в границите на град Борово, съгласно Приложение №1 към настоящата покана. 2.2. Почистване на републиканската пътна мрежа (РПМ) на територията на община Борово, област Русе и/или други спомагателни дейности, като снегопочистване, опесъчаване, лугиране, изтегляне на закъсали МПС и др., които дейности ще се извършват при необходимост, както и при спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия, съгласно разпореждане на кмета на общината, областния управител, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС и др. органи.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Приложение № 1 към поканата и условията на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РПМ в границите на Община Борово и съгласно Приложение №1.

NUTS:

BG323

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Възложената дейност следва да се осъществява качествено и в срок, при спазване на нормативната уредба за този вид дейност, съгласно изискванията на възложителя и условията на договора. Зимното поддържане да се извършва съгласно договорени цени за километър почистен път. Поддържането и снегопочистването на РПМ се извършва незабавно в зависимост от метеорологичните условия и продължава, докато се постигне нормална проходимост на пътните участъци при зимни условия. Дейностите, които ще се извършват при необходимост са спасителни и неотложни аварийни работи при бедствия. *Икономически и Квалификационни изисквания към участниците: 1. Участниците да разполагат с необходимата снегопочистваща техника, оборудвана с гребла, технически изправна и обезпечена, за което да се предоставят доказателства. 2. Участниците да разполагат с технически лица за изпълнение на дейностите;3. Липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. *Кандидат, който не отговаря на изискванията може да бъде отстранен от участие. * Критерий за оценка: Най-ниска предложена цена за 1/един/ км с вкл. ДДС.Предлаганата цена да бъде парична сума с включен ДДС в български лева, определена въз основа на извършените разходи за зимно поддържане и снегопочистване на 1/един/ километър път. Цената включва всички разходи по зимно поддържане и снегопочистване, вкл. опесъчаване, третиране, труд, консумативи и др. Разплащането на възложените, изпълнени и приети от възложителя дейности ще се извършва в левове по банков път въз основа на приемо-предвателни протоколи и фактури от Изпълнителя, съгласно условията на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

*Срок на валидност на офертите: 90 кал. дни от крайния срок за подаване на офертите. *Срок за подаване на офертите: не по-късно от 17:00ч. на 19.12.2013г. *Срок за изпълнение на поръчката: от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. вкл. *Офертата трябва да съдържа следните ДОКУМЕНТИ: 1. Ценова оферта /по образец/; 2. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР; 3. Документ за регистрация по ДДС, ако е регистриран; 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП /по образец/; 5. Списък-декларация на техническите лица, включително на тези, отговарящи за контрола, придружен с копия от трудови/граждански договори, свидетелства за управление на МПС и др. – /по образец/; 6. Списък-декларация на собствена или наета техника и оборудване извършване на снегопочистване и/или опесъчаване, придружен от документи за собствеността и наема за срока на изпълнение на поръчката /по образец/; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/.Всички образци на документи са достъпни в профила на купувача на сайта на Община Борово http://www.borovo.org. Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени името на участника, представляващото го лице, ЕИК, адреса и телефон/факс за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: област Русе, община Борово, гр. Борово 7174, ул. “Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. При сключване на договор определеният за изпълнител задължително представ: Свидетелство за съдимост на управителя /в срока на валидност/, Декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП и Удостоверение за липса на публични задължения към Община Борово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2013