Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", бул. "Княз Александър Дондуков" № 3, ет.1, За: Николай Тюркеджиев, Виолета Добрева, Република България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: nikolait@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Място/места за контакт: отдел "СУУС", дирекция "ФСД"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.gli.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=111.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Сертифициране на система за управление на качеството на контролната дейност в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008”, по Проект BG051PO001-6.1.06 “Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72225000

Описание:

Услуги по оценяване и анализ на процедурите по осигуряване на качеството на системите


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата за сертифициране се предвижда във връзка с въвеждането на система за управление на качеството в ИА ГИТ в съответствие с международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Услугата за сертифициране трябва да бъде извършена от орган по сертификация, акредитиран съгласно ISO/IEC 17021 или EN 45011 от българския национален орган по акредитация и/или орган по акредитация на друга държава (българския национален орган по акредитация – Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, от национален орган по акредитация на друга държава-членка на ЕС, от национален орган по акредитация на страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство и Конфедерация Швейцария или от национален орган по акредитация на държава, кандидат за пълноправно членство в ЕС, които са страна по Споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация – EA MLA в област сертификация на системи за управление; и/или орган по акредитация на друга държава).В процеса на изпълнение на настоящата обществена поръчка е необходимо да се извършат следните дейности: 1. Изготвяне оценка на съответствието по предварителен въпросник на Сертификационната институция – получаване на поръчка за сертификация и попълване на необходимите за целта документи; 2. Преглед на документацията от международно признат, акредитиран сертификационен орган – преглед на основните елементи и документи на внедрената система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008 в ИА ГИТ; 3. Провеждане на сертификационен одит в Агенцията – осъществяване на сертификационен одит в ИА ГИТ съгласно плана/програмата за сертификационен одит от акредитиран сертификационен орган. Програмата на одита следва да включва посещения в централното управление на ИА ГИТ и 6 териториални дирекции “Инспекция по труда”: Търговище, Монтана, Варна, Кърджали, София град и София област, от които три с отдели: Разград, Видин и Перник; 4. Издаване на сертификат за съответствие на системата за управление на качеството в ИА ГИТ с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2008, издаден от съответния акредитиран сертифициращ орган – това е финалният етап, удостоверяващ успешното внедряване в организацията на СУК.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в процедурата за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки участник трябва да представи задължително следните документи на български език в плика с офертата: Административни сведения; Регистрационни документи на участника - Заверено от участника копие от документ за регистрация на участника или ЕИК съгл. чл.23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, или документ за самоличност, когато е ФЛ. Оригинал или нотариално заверено копие на договор/споразумение за създаване на обединение с нотариална заверка на подписите и заверено от участника копие от документ за регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице / неперсонифицирано дружество по Закона за задълженията и договорите; Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (ако е приложимо); Декларация за участието на подизпълнители; Декларация от всеки от подизпълнителите; Техническа оферта - към техническата оферта участниците прилагат Техническа програма за изпълнение на поръчката, която включва описание на всички видове дейности и сроковете за цялостното изпълнение на поръчката; Ценово предложение; Доказателства за икономическо и финансово състояние – участникът следва да представи заверено копие на годишен баланс и отчет на приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните 3 (три) счетоводно приключени години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, при условие че същите не са обявени в Търговски регистър, както и информация за общия оборот и оборота на участника формиран от сходни на предмета на поръчката дейности съгласно Приложение № 6, за последните три години считано от крайния срок за подаване на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Специфичният оборот на участника за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, реализиран в резултат от изпълнението на сходни с обекта на поръчката услуги – сертифициране на система за управление на качеството/провеждане на сертификационни одити, трябва да бъде не по-малко от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева).; Доказателства за техническите възможности и/или квалификация и декларация по Приложение № 10, както и декларация от член на екипа за разположение, минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация са следните: участникът трябва да има право да извършва одити и издава сертификати под акредитацията на служба по акредитация - член на MLA за сертификация на системи за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхвата на дейност на Възложителя за територията на България, за доказателство се представя копие от сертификат за акредитация, участникът следва да има изпълнени най-малко 3 договора за одит и сертифициране на СУК по ISO 9001:2008 през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, придружени с препоръки/референции за добро изпълнение. Участникът трябва да предложи екип от минимум трима (водещ одитор на СУК и двама одитори на СУК) квалифицирани експерти за изпълнение на поръчката. Декларация за съгласие с условията на проекта на договора. В уеб сайта на Възложителя на адрес http://www.gli.government.bg/page.php?c=111 ще бъде публикувана пълната документация за участие заедно с прилежащите образци и приложения на документи за участие. Достъп ще бъде осигурен до крайния срок за получаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълна информация относно настоящата поръчка, заедно с документация за участие, образци на документи и приложения ще бъдат достъпни в уеб сайта на Възложителя - "Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - www.gli.government.bg в раздел "Обществени поръчки", подраздел "Публични покани" - http://www.gli.government.bg/page.php?c=111. Достъп ще бъде осигурен до крайния срок за получаване на оферти.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2013