Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонт покрив читалище "Искра", с. Крушаре, Община Сливен”. С ремонта се цели да се отстранят течовете от покрива. За трайното им предотвратяване е необходимо да се извършат следните видове дейности, както следва: Демонтаж на капаци и почистване от остатъци от варов разтвор Демонтаж керемиди, пренареждане Спускане на керемиди по коруба Сортиране и извозване на годни за употреба керемиди до склада на община в това число и дървен материал Демонтаж на ламаринени поли от улами,бордове и около комини Демонтаж улуци Демонтаж на водосточни тръби Доставка и монтаж на улуци от поцинкована ламарина Доставка и монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина Доставка и монтаж водосточни казанчета от поцинкована ламарина Разваляне прогнила дъсчена обшивка Демонтаж на прогнили и амортизирани елементи на дървена покривна конструкция Доставка и монтаж на обшивка с OSB плоскости Доставка и монтаж на елементи на дървена покривна конструкция от здрав и сух иглолистен материал Доставка и монтаж на пола от поцинкована ламарина по бордове, комини и улами Доставка и монтаж на пола от поцинкована ламарина по стрехи Доставка и монтаж на фиксиращи летви за монтаж на керемиди Доставка и монтаж на паропропусклива мембрана над OSB плоскости Доставка на нови керемиди Доставка на нови капаци Монтаж на капаци на варов разтвор Хидроизолация под капаци Направа на билна дъска под капаци Очукване на външна мазилка комини Изкърпване мазилка по комини Доставка и монтаж на стоманени тръби ф120 за водосточни тръби Направа и монтаж на челна дъска за стреха Ремонт на капандура за достъп до покрива Тръбно инвентарно скеле Възстановяване /изработване/ на мълниезащитна инсталация с 5 броя мълниеотводни мачти Натоварване и превоз на строителни отпадъци Подмазване и боядисване с бял фасаген по стреха

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261900

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

154000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, с. Крушаре, читалище "Искра"

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.; 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.; 5. Ценово предложение Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:; 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната. 8.2. Информация за оборота на строителството, премдет на поръчката, общо за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Участникът трябва да има оборот на строителство, предмет на поръчката, общо за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г) в размер не по – малко от 200 000 лева (двеста хиляди лева).; 9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 60 точки; 2.Срок за изпълнение - 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, IV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Закон за Камарата на строителите). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители. Участниците не трябва да представят Удостоверения и талони за други категории извън изисканата категория. 9.2.Декларация Образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Участникът следва да е изпълнил най – малко един договор с предмет аналогичен на настоящата поръчка. Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за ремонт на покриви. 9.3. Участникът следва да представи списък на техническите лица (ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР), включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Към списъкът да се приложат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Минимални изисквания: Ръководният персонал (ръководител обект и технически ръководител) да притежава стаж в строителството най-малко 5 години. Лицата, които отговарят за извършването на СМР да притежава стаж в строителството най-малко 1 година.; 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 9.;11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11;; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.; 14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.;Заб: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата,от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 90 календ. дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2013