Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр.Бяла Слатина, ул."Климент Охридски" №68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е закупуване и доставка на минералбетон 0-40 мм за извършване на ремонтни дейности по улиците на Община Бяла Слатина.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44912000

Описание:

Различни видове строителен камък


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- Минералбетон фракция 0 - 40 мм - 670 т. - франко обекта

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

8333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката на минералбетона е франко обекта на възложителя в гр. Бяла Слатина.

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към изпълнението и качествота на материалите: - Фракцията /трошения камък/ 0-40 да бъде със „Сертификат за произвадствен контрол БДС EN 13286-47, БДС EN 1367-2”, който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/НА и ТС на НАПИ; - Участниците да разполагат със собствена или наета база, където за своя сметка да се натовари стоката на предоставеното от възложителя МПС;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/12/2013 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За получаване на документацията за участие, кандидатите заплащат сумата от 5 BGN в касата на Община Бяла Слатина - ул. "Климент Охридски" №68, гр.Бяла Слатина, всеки работен ден от 9:00 до 16:30 ч. или се внасят по следната банкова сметка: BIC: IABG BGSF, IBAN: BG43IABG74948402026200; вид плащане: 447000; Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон Бяла Слатина. Офертата трябва да съдържа: 1. Оферта – Приложение №1; 2. Административни сведения- Приложение №2; 3. Техническо предложение- Приложение №3; предложение за изпълнение на изискванията на възложителя, в което се посочва срок на валидност, но не по-малък от 180 календарни дни от датата на подаването на офертата ; 4. Ценова оферта- Приложение №4; ценова оферта за изпълнение на поръчката, с посочена цена без ДДС и с ДДС; 5. Проект – Договор - Приложение №5; подписан и подпечатан, но непопълнен проект на договор, изготвен от възложителя; 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 от ЗОП - Приложение №6; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.3 и т.4 от ЗОП- Приложение №7; 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП- Приложение №8; 9. Участниците да представят: Сертификат за производствен контрол БДС EN 13286-47”, който да отговаря на оценката за съответствие БДС EN 12620/НА и ТС на НАПИ; 10. Участниците да представят документ удостоверяващ, че разполагат със собствена или наета база, където за своя сметка да се натовари стоката на предоставеното от възложителя МПС. В случай, че базата е наета, от документа да е видно, че тя ще бъде на тяхно разположение за срока на договора; 11. Списък – декларация за доставките, изпълнени през проследните 3/три/ години. Декларацията да е придружена от препоръки и референции за добро изпълнение от възложителите по посочените договори. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Общинска администрация - Бяла Слатина, на адрес: гр.Бяла Слатина, обл.Враца, ул."Климент Охридски" №68 от 9:00 до 16:30 ч. всеки работен ден.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/12/2013