Версия за печат

BG-с.Буйновци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Северноцентрално държавно предприятие" ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство "Буйновци"с.Буйновци, с.Буйновци, общ.Елена, За: инж.Елка Котова, Р България 5097, с.Буйновци, Тел.: 06151 6680, E-mail: buinovtsi@scdp.bg, Факс: 06151 6680

Място/места за контакт: ТП ДГС "Буйновци" с.Буйновци, общ.Елена

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача: www.scdp.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Задължително застраховане на служебни превозни средства , собственост на СЦДП ДП ТП "Буйновци" , застраховка на лицата, "Автокаско"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният брой и вид на застрахованите автомобили, по всяка една обособена позиция се садържа в образците на ценови предложения, съответно - Приложение № 2 а, Приложение № 2 б, Приложение № 2 в,неразделна част от документацията по провеждане на обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2260 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС "Буйновци"

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически изисквания за застраховките: 1. Застраховките следва да покриват рискове и минимални застрахователни обещетения - съгласно разпоредбите на Кодекса за задължително застраховане по чл.249, т.1 и т. 2 от Кодекса на застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обещетение на вреди, причинени на МПС и общите условия на застрахователите. 2. Застраховани обекти - подробно описани в образците на ценови предложения по всяка една от обособените позиции. 3. Териториална валидност: Територията на Р България. 4. Срок на застраховката : сключват се със срок за 12 месеца /дванадесет месеца/ , с начало 00:00 часа на деня, следващ деня на изтичането на текущата застраховка за всяко отделно МПС, Съгласно Приложения № 2а, 2б,2в. 5. Самоучастие - без самоучастие Квалификационни изисквания към изпълнителите:Изпълнител може да бъде всеки търговец по смисъла на ТЗ, както и техни обединения, които притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и за съответният вид застраховка, издаден от компетентният орган и валиден към момента на провеждане на процедурата. Ограничения при допускане на кандидатите: До участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на чл.47, ал.1, ал.2,т.1, т.2, 2а,т.3, т.4 и ал.5 от ЗОП и /или нямат лицензза извършване на застрахователна дейност за съответния вид застраховка, издаден от компетентният орган и валиден към момента на подаване на офертата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2013 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посоченият интернет адрес или на място в деловодството на СЦДП ДП ТП ДГС "Буйновци". Офертата следва да бъде подадена в деловодството на СЦДП ДП ТП ДГС "Буйновци" лично или по пощата с обратна разписка. Върху плика с офертата следва да се посочат предмета на поръчката, наименовонието на участника, адрес за кореспонденция и телефон. Офертите ще бъдат разгледани на 19.12.2013г. от 11:00 часа в административната сграда на ТП ДГС "Буйновци"

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2013