Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Йоанна Алексиева, Република България 1000, София, Тел.: 029217 551, E-mail: j.alexieva@mon.bg, Факс: 029217 658

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите от МОН - Е-правителство - Обучение по информационни и комуникационни технологии в две части: ITIL Foundation и ITIL Intermediate (или аналогични Lifecycle Design и Lifecycle CSI)“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект ЦА 12-22-80/21.05.2013 г. "Повишаване квалификацията на служителите от МОМН чрез специализирано обучение"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обучението по информационни и комуникационни технологии е в две части: 1. ITIL Foundation 2. ITIL Intermediate (или аналогични Lifecycle Design и Lifecycle CSI). Индикативният брой на обучаваните е 3 (трима) души.Форма на обучение – присъствена.Продължителност на първата част е 24 часа, а на втората част 48 часа. Един час е с продължителност от 45мин.Осигуряване на учебни материали с включена информация за теоретичната и практическата част на обучението за всеки обучаван.Един комплект от учебните материали остава за възложителя.Изготвяне на учебна програма по съответните теми на обучението. Обучението трябва да бъде извършено съгласно утвърдените международни програми в областта.Обучението се провежда в град София, в осигурена от изпълнителя специализирана компютърна зала, с осигурено персонално работно място с компютър/лаптоп с инсталиран лицензиран софтуер за всеки един обучаван за провеждане на обучението.Осигуряване на техническа поддръжка на техниката по време на обучението и готовност за подмяна при настъпване на техническа повреда или друга неизправност на използваното оборудване до 2 часа след настъпване на събитието.Залата за обучение трябва да бъде визуализирана по подходящ начин с плакати и/или информационни табели, предоставени от възложителя, съгласно изискванията за информация и публичност на Оперативна програма „Административен капацитет". Осигуряване на поименни сертификати за обучаваните, успешно преминали обучението.Изготвяне на присъствени списъци за всяко проведено занятие.Осигуряване на най-малко една групова снимка за всеки ден от обучението в цифров вид.Провеждане на анкета за степента на удовлетвореност на обучаващите се, по образец, одобрен от възложителя, и предава анкетните карти на възложителя.Осигуряване на един обучител, с необходимата квалификация и опит за провеждане на обучението, предмет на поръчката. В случай, че в хода на изпълнение на поръчката се окаже, че обучителят няма възможност да продължи участието си в обученията, изпълнителят е длъжен да предложи на възложителя друг обучител, който да замести отпадналия, като заместникът трябва да отговаря на минималните изисквания, на които е отговарял отпадналият. Възнаграждението на обучителя е изцяло за сметка на изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

11563 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

3. Минимални изисквания към икономическите и финансови възможности на участниците: 3.1 Участникът следва да е реализирал оборот от предоставяне на услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката не по-малък от 34 687,50 (тридесет и четири хиляди шестстотин осемдесет и седем лв. и 50 ст.) лева без ДДС общо за последните 3 (три) години преди датата, определна като краен срок за подаване на офертите, или в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. 4. Минимални изисквания към техническите възможности и квалификация на участниците: 4.1. Участникът следва да е изпълнил най-малко 2 (два) договора, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години преди датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Когато участникът е обединение или ползва подизпълнител, изискването се отнася общо за обединението или за дела на подизпълнителя. Участникът трябва да е обучил през последните три години преди датата, определена като краен срок за подаване на офертите, по същите или идентични курсове най-малко 20 души. Под „сходни с предмета на обществената поръчка” се разбират обучения в областта на ИКТ и/или ITIL обучения. 4.2.Обучителите следва да притежават висше образование в сферата на "Природни науки, математика и информатика" или "Технически науки" и сертификати или еквивалентни документи по ITIL и да са провеждали обучение по ITIL и/или сходни до тези теми, най-малко 3 години. Участникът трябва да има право да организира и провежда обучения в областта на Информационните Технологии (ИТ).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ следния надпис:„До Министерство на образованието и науката За участие в процедура по реда на Глава осма „а” на ЗОП с предмет:„Организиране и провеждане на специализирано обучение на служителите от МОН - Е-правителство - Обучение по информационни и комуникационни технологии в две части: ITIL Foundation и ITIL Intermediate (или аналогични Lifecycle Design и Lifecycle CSI)” по проект „Повишаване квалификацията на служителите от МОМН чрез специализирано обучение“, Договор № ЦА12-22-80/21.05.2013 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Име на участника, адрес и лице за кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или e-mail. Участникът да приложи към офертата си: -заверено копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от ЗТР (когато участникът е българско юридическо лице или едноличен търговец и е регистриран по реда на ЗТР); копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ (в официален превод на български език), издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. -Справка-декларация за оборота от сходни с предмета на поръчката дейности съгласно Приложение № 5 -Справка – декларация съгласно образец Приложение № 4, в която са описани поне 2 (два) договора, изпълнени през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012г.)., считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, всеки от които да включва дейности, сходни с предмета на обществената поръчка, като изрично се посочва броя на обучените хора. -към справката задължително се прилагат най-малко 2 препоръки/референции за добро изпълнение на описаните в нея договори, които минимално съдържат: дата на издаване; име на възложителя на услугата; предмет на договора; неговата стойност; брой обучавани; дата на сключване и изпълнение; обстоятелства дали участникът е реализирал добросъвестно и професионално договорните си задължения. Договори в процес на изпълнение или за които не са приложени препоръки/референции или заверени копия от тях, няма да бъдат приемани. -Професионални автобиографии, съгласно образец Приложение № 7 на посочените в списъка лица; - Декларации от лицата за съгласие да участват при изпълнението на поръчката, за тяхната приоритетна ангажираност и за вярност на представените данни, съгласно образец Приложение № 8; - Заверени копия от документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация за всяко едно от лицата, в т.ч. заверени копия от дипломи, удостоверения/свидетелства за придобити допълнителни умения, сертификати и др.; - Заверени копия от документи, удостоверяващи професионален опит на всяко едно от лицата, в т.ч. трудови, служебни, осигурителни книжки, референции/служебни бележки/препоръки от предишни работодатели/възложители на услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени граждански договори за сходни услуги или други подходящи документи, доказващи минималните изисквания за съответния експерт. -лиценз от Националната агенция за провеждане на професионално образование и обучение. - списък-декларация (съгласно образец Приложение № 6) на експертите, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, образователната степен и професионална квалификация на всяко от тях. Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни. Гаранция за участие и за изпълнение не се предвижда.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/12/2013