Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Велимира Бръчкова/Християна Цанева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: v.brachkova@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция ОППО/ ИПОПРРПТСЕС

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Извършване на одит по пътна безопасност на обект: Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71322500

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на системи за контрол и управление на движението


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ: Работата по изпълнение на заданието включва провеждане на одит по пътна безопасност на следните етапи: Етап „ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ”: преглед на инвестиционен проект; преглед на съществуващи доклади от одит на проекта в предходни фази;трасе; пътни знаци и маркировка; осветеност на осветяваните пътища и пресечни точки; оборудване на крайпътната зона; отводняване на пътната настилка; крайпътна обстановка, включително растителност; неподвижни препятствия в крайпътната зона; удобно за ползвателя приспособяване на системите от пътни ограничителни (централни разделителни ивици и противоударни бариери за предотвратяване на опасностите за уязвими ползватели). Етап „ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЪТЯ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ“: преглед на инвестиционен проект; преглед на екзекутивните документи на проекта; безопасност на ползвателите на пътя и видимост при различни условия, като тъмнина, и при обичайни атмосферни условия, посещение на трасето и пътните връзки през деня и при здрач, и по възможност при различни климатични условия; разпознаваемост на пътните знаци и маркировка; състояние на настилките; проверка на състоянието на отводняването; проверка на монтираните ограничителни системи и буфери срещу удар. На всеки етап проверките могат да включват необходимост от преразглеждане на критериите от предходните етапи. (съгласно Наредба РД-02-20-14/29.09.2011г.). Одитът трябва да се проведе при следната последователност: Първоначално се прави общ преглед на проекта. За целта се използват всички налични данни като клас на пътя, надлъжен, напречен профил, прогнозни стойности на средно-дневна годишна интензивност /СДГИ/ на движението, чертежи и т.н. След това проектът се разглежда от гледна точка на отделните групи участници в движението. Отделните фактори и елементи на проекта (пътни участъци, кръстовища, пътни възли, пътни съоръжения и т.н.) трябва да се разглеждат в контекста на целия проект, защото са елементи от един цялостен проект. Трябва да се проверява разстоянието между отделните елементи на проекта и геометричните характеристики на отделните елементи. След което е препоръчително да се раздели на отделни елементи и всеки един от тях да бъде систематично анализиран. При провеждане на одита за всеки отделен етап се разглеждат горепосочените критерии, като за всеки етап се попълват и въпросниците представени в Наредба № РД-02-20-14/ 29.09.2011 г.3.2. Прегледът на документите и посещенията на място на обекта трябва да бъдат насочени изцяло към изясняване на потенциални проблеми, свързани с безопасността на движение; При преценка на проблемите и предлагане на евентуални мерки за разрешаване трябва да се имат предвид следните документи: Нaредба № 1 от 26.05.2000г. на МРРБ за проектиране на пътища; Наредба № 2 от 17.01.2001г. на МРРБ за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; Наредба № 18 от 23.07.2001г. на МРРБ за сигнализация на пътищата с пътни знаци; Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа 2010г.; Sustainablesaferoaddesign. A practicalmanualproducedforthe World BankandtheDutchMinistery of Transport, Public Works andWaterManagement; Насоки за управление на безопасността на пътната инфраструктура, 2011г., АПИ; TEM STANDARDS AND RECOMMENDED PRACTICE,ThirdEdition, February 2002, TEM Project Central Office. Оценката на проблемите, свързани с пътната безопасност, трябва да включва както директното трасе, така и съседните пътища в обхвата на връзките /възлите/ на пресичанията им с директното трасе /на ниво или на различни нива/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Област София

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срок за изпълнение на поръчката: -Етап “ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ"– минимум 10 (десет) календарни дни, максимум 20 (двадесет) календарни дни (съгласно офертата на участника); -Етап “ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЪТЯ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ“–минимум 3 (три) календарни дни, максимум 10 (десет) календарни дни (съгласно офертата на участника). Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.101e, aл. 2 от ЗОП; -документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; -Застраховка "Професионална отговорност"; -Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, която се представя в една от следните форми: - банкова гаранция по образец, съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Изисквания и доказателства за икономическото и финансово състояние и други изисквания и доказателства към участниците са посочени в Приложение № V "Критерий за подбор", неразделна част от настоящата Публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият „Икономически най-изгодна оферта ще се оценява съгласно приложение № I „Критерий за оценка” към настоящата Публична покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Оф. тр. да съд.:1.Зав. копие на док. за рег. уч., к/о не е посочил ЕИК съгл. чл. 23 от ЗТР, а к/о е ф.л.- док. за самоличност. К/о уч. в процедура е чужд. ф. или ю. л. или техни обед., док. се представя и в официален превод на бълг.език; 2. При участници обед.–док., подписан от л. в обед., в к/о задълж. се посочва представляващият.3.Декл. по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгл. Прилож. № № 1, 2 и 3, попълнени от л. съгл. ЗОП; Представят се собственоръчно подписани декл. от всяко едно от л. по чл. 47, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП. 4. Оферта, вкл. „ТП” и „ЦО (Предлагана цена)”, съгл. изискванията към офертата и усл. за изпълнение на поръчката, съгл. Прил.№ 4; 4.1. Инфо. за подизпълнителите, ако се предвиждат такива, к/о съдържа:4.1.1. Списък на подизпълнителите, к/о се включва в Прилож. № 4 - Оферта и съдържа наименованието на подизпълнителите, вид. дейности, к/о ще изпълняват и дела на тяхното участие.4.1.2. Декл. за съгл. за участие като подизпълнител в ОП-Прилож. № 4.1; 5. Декл. по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Прил. № 5;6. Декл., ако е приложимо, че избраният Изпълнител ще поеме на свой риск да осиг. изискващите се по бълг. закон. разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на посочените служители – Прил. № 6; 7. Списък на екипа за изпълнение - Прилож. №7; 7.1. Декл. за ангажираност на одиторите от екипа по т. V.1.1- Прилож. № 7.1; 8. Проект на договор-Прилож.№8; 9. Гар. за участие в ОП. Представя се в оригинал в една от сл. форми: депозит на парична сума по сл. банкова сметка на Възложителя (админ. на АПИ): (БНБ – ЦУ, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Уч. избира сам формата на гаранцията за участие.К/о гар. е под формата на банкова гар., същата е съгл.образеца - Прилож. № 9 или по образец на банката, съдържащ същите или по – добри условия за Възложителя, като в него е изрично записано, че гаранцията е безусловна и неотменима в полза на Възложителя. 10. Декл. за солидарна отговорност- Приложение № 16; 11. Декл. за запознаване с условията на проекта на договор- Прилож. № 11; 12. Декларация по ЗЗЛД- Прилож. № 12; 13. Декл. за оглед-Прилож. № 13; 14. Трудово-биографични справки-Прилож. № 14; 15. Декл. за запознаване с определенията за Нередност и Измама – Прилож. № 15; 16. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато: 16.1. участникът е обединение, което не е юл; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, к/о представлява обединението. 16.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ уч. съгл. актуалната му рег-я.17. Формуляр за приемане на одитен доклад по пътна безопасност-Пр.III. Предаване на офертата: Офертата и всички останали док-ти към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като уч-кът следва да постави печат в/у лентата и/или да се подпише.В/у плика трябва да бъде отбелязана сл. инф-я: адрес на Възл-я: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” №3; наименование, адрес, тел., факс и ел. адрес на уч-ка и предмет на поръчката, за к/о се представя офертата.Оф. сл.да бъдат представени в Дел. на АПИ до 17:00ч, на датата, посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по ел. път до Прил. към поканата на интернет адреса на Възл-я: http://api.government.bg/publichni_pokani.php, Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност, посочен в Раздел ІV от наст.покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/12/2013