Версия за печат

BG-гр.Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Нели Демирева, България 8800, гр.Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: plan.sliven@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за консултантска услуга”, в изпълнение на Проект „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-144/15.12.2013 г., по „Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Предметът на обществената поръчка са: 1.Изработване на инструментариум към ОПР на Община Сливен, включващ Изработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол на ОПР и Механизъм за партньорство и координация при разработване на политики на общинско ниво; 2.Разработване на Общински план за развитие на община (ОПР) Сливен 2014-2020 г. на база разработената Областна стратегия за развитие на Област Сливен за същия период и Програма за реализация на ОПР Сливен 2014-2020 г; 3.Извършване на предварителна оценка по разработения ОПР на община Сливен за периода 2014-2020 г.; 4.Изготвяне на последваща оценка на действащото ОПР на Община Сливен за периода 2007-2013 г.; 5.Разработване на Концепция за пространствено развитие на община Сливен. Настоящата обществена поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките на проект: „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 13-13-144/15.11.2013 г., по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013. Изпълнението на възложените дейности следва да се осъществява съгласно изискванията на Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013 г.”, законовата уредба и подзаконовите нормативни актове.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71620000, 71324000, 79131000

Описание:

Услуги, свързани с анализи
Услуги по оценка на състояние
Услуги по подготовка и изготвяне на документи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в Техническото задание – Приложение № 1 към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си участника представя следните документи: 1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл.23 от Закона за Търговския регистър или Декларация–Обр. №2.Подборна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС–при наличие на такова.4.Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката-Обр. №3.5.Ценово предложение - Обр. №4.6. Декларации Обр. №5;7. Декларации Обр. №6;8.Декларация Обр. №7;9.Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:9.1.Информация за общия оборот от дейността на участника и оборота от дейности сходни с предмета на поръчктата, за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си-Образец № 8. Към информацията се прилагат копия от годишните финансови отчети, за приходите и разходите за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.Участниците, които са представили ЕИК, не са длъжни да представят посочените документи, ако те са публикувани в Търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.Участниците - физически лица следва да представят копия от годишните си декларации по чл. 50 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Когато участниците са чуждестранни физически и юридически лица, те представят еквивалентни документи, издадени от държавата, в която са установени.Минимални изисквания: Участникът следва да има реализиран общ оборот от дейността сумарно през последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 140 000.00 лв. (сто и четиридесет хиляди лева) без ДДС и оборот от дейности сходни с предмета на поръчката, сумарно през последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) или от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 40 000,00 лева (четиридесет хиляди лева), без ДДС.Заб:под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности, свързани с: консултантски услуги по изготвянето на социално-икономически анализи, стратегии, планове, интегрирани планове за развитие, оценки и/или дейности свързани с изработването на стратегически документи за развитие.10.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:10.1.Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата Обр. №9,включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение;Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата.10.2. Декларация–списък за екипа от ключови експерти, които ще участват при изпълнението на поръчка Образец № 10, придружен с автобиография (свободен текст) и документи, доказващи професионалния опит и квалификация на експертите: заверени копия на документи за образованието, професионалната квалификация и опита на експертите, като сертификати, удостоверения, трудови и служебни книжки, референции или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и опит за изпълнение на съответната дейност от предмета на обществената поръчка. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена К1 – 30 точки; 2.Срок за изработване на инструментариум към ОПР на Община Сливен, след сключване на договора, съгласно изискванията на Техническото задание К2 –10 точки; 3.Срок за разработване на Общински план за развитие на община (ОПР) Сливен 2014-2020 г., съгласно изискванията на Техническото задание К3 – 20 точки; 4.Срок за извършване на предварителна оценка по разработения ОПР на община Сливен за периода 2014-2020 г., съгласно изискванията на Техническото задание К4 – 10 точки; 5.Срок за изготвяне на последваща оценка на действащото ОПР на Община Сливен за периода 2007-2013 г., съгласно изискванията на Техническото задание К5 – 10 точки; 6.Срок за разработване на концепция за пространствено развитие на община Сливен за периода 2014-2020 г., съгласно изискванията на Техническото задание К6 – 20 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания:За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури екип от експерти, включващ Ръководител и минимум още четирима експерти, които ще отговарят за реализацията на отделните дейности и поддейности, с квалификация и опит, както следва: 1. Ключов експерт 1: Ръководител на екип;2.Ключов експерт 2: Експерт стратегическо планиране и икономически анализи;3.Ключов експерт 3: Експерт по екология и околна среда;4.Ключов експерт 4: Устройство на територията;5.Ключов експерт 5: Географски информационни системи.Минималните изисквания към членовете на екипа се съдържат в документацията за участие.11. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 11.Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 12.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител. 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т. 3. Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция,телефон,факс,е-mail и предмета на поръчката.Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект № 13-13-144/15.11.2013 г. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013”. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2013