BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, България 1000, София, Тел.: 02 9308830; 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проучване, проектиране, строителство и изграждане на оптична и радиорелейна свързаност за 27 обекта на Изпълнителна Агенция „Автомобилна Администрация” в страната

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45300000

Описание:

Строителни и монтажни работи на инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Проучване, проектиране, строителство и изграждане на оптична и радиорелейна свързаност за 27 обекта на ИААА съгласно приложените технически изисквания (приложение 1).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

200000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", София, ул. Ген. Й. В. Гурко" № 5

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на предмета на поръчката трябва да съответства на техническите изисквания, посочени в Приложение № 1 към поканата. Изпълнителя трябва да отговаря минимум на изискванията посочени в приложение № 2 към поканата. Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 90 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа: предложение за изпълнение на поръчката, което да отговаря на техническите изисквания на възложителя (Приложение № 1); справка за актуалното състояние на действащите трудови договори, издадена от ТД на НАП или договори с квалифицирани лица и доказателство за тяхната квалификация; счетоводен опис на приходи и разходи и баланс за доказване на специализиран оборот; заверено копие на Удостоверение, издадено от Камарата на строителите в България за строежи от I група, III категория; копия от удостоверения, доказващи, че лицата, които ще изработват проектите, притежават необходимата проектанска правоспособност и са вписани в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране; списък с най-малко три договора с предмет аналогичен или подобен на настоящата поръчка, сключени от участника през последните три години; ценово предложение (Приложение № 5); сведения за участника (Приложение № 3).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите се извършва на база икономически най-изгодна оферта по критерии описани в Приложение 4. Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели: 1. Предлагана цена – с относителна тежест в комплексната оценка - 60 т. 2. Срок за изпълнение – с относителна тежест в комплексната оценка на офертата - 10 т. 3. Техническо изпълнение – с относителна тежест в комплексната оценка на офертата - 30

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна Агенция „Автомобилна Администрация“ на адрес: ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 5 всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис: „Проучване, проектиране, строителство и изграждане на оптична и радиорелейна свързаност за 27 обекта на Изпълнителна Агенция “Автомобилна Администрация” в страната“ и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. При сключване на договор, определеният за изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване на липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.5 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на задълженията да договора в размер на 70 % от стойността на договора. В случай че за изпълнението на поръчката изпълнителят предвижда участието на подизпълнители, се прилагат всички документи за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие. Оферти които не отговарят на техническите изисквания и при липсата на доказателства покриващи минималните изисквания, офертите няма да бъдат допускани до класиране. ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката (Приложения № 1). 2. Минимални изисквания към изпълнителя (Приложение № 2). 3. Образец на сведения за участника (Приложение № 3). 4. Методика за оценяване на офертите (Приложение № 4). 5. Образец на ценово предложение (Приложение № 5). 6. Списък с обекти на възложителя и препоръчителният тип свързаност (Приложение 6). Приложенията към поканата, свързани с поръчката са публикувани на профила на купувача на адрес: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/12/2013