BG-с. Братя Даскалови

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, За: Росен Иванов, Република България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 04134 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Организиране на публични събития“ в изпълнение на проект “Социална подкрепа за семейна заетост” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.Настоящата обществена поръчка включва изпълнението на: Дейност № 8, Поддейност 1 „Провеждане на две пресконференции (в община Братя Даскалови и община Просочани) с цел популяризиране целите на проекта, основните дейности и очаквани резултати; Дейност № 5 „Организиране на работно посещение за представители на целевата група от Община Братя Даскалови в Община Просочани, Гърция”; Дейност № 7 „Организиране на международен форум за представяне на добри практики и модели в сферата на предоставянето на заетост и социално включване” по проект “Социална подкрепа за семейна заетост” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.” Подробна техническа спецификация може да намерите в документацията публикувана в интернет страницата на Възложителя в "Профил на купувача".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000, 79951000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Услуги по организиране на семинари


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 57 200,00 (петдесет и седем хиляди и двеста лева) лева без ДДС, съгласно одобрен бюджет по проект “Социална подкрепа за семейна заетост” по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-7.0.07-0105-С0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, включваща: „Организиране на работно посещение на целевата група в Община Просочани, Гърция – техническо обезпечаване и логистика” – 19 900,00 (деветнадесет хиляди и деветстотин лева) лева без ДДС; „Организиране на 1 (един) двудневен международен форум – техническо обезпечаване и логистика” – 36 000,00 (тридесет и шест хиляди лева) лева без ДДС; „Провеждане на 2 пресконференции – техническо обезпечаване и логистика – 1 300,00 (хиляда и триста лева) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към опита на участника: Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 2 (два) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат дейности, по организиране на публични събития / семинари / конференции. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. За доказване на това изискване се представят: •декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и получателите. •заверени от участника копия на препоръки (референции) от получателите на договорите, посочени в декларацията. Препоръката трябва да съдържа периода на изпълнение, стойностите, описание на предмета на договора, възложителя по договора. Когато участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката: Минималният брой лица в екипа е 4 (четрима) – ръководител и трима членове. Ръководителят и членовете на екипа трябва да отговарят на следните условия: РЪКОВОДИТЕЛ ЕКИП: Ръководителят на екипа ще отговаря за организацията, контрола и цялостното изпълнение на договора, като гарантира правилното изпълнение на всички дейности по договора в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя. Образование: •Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в областите икономика, публична администрация, международни отношения, право, социология, обществени, хуманитарни науки или друга подобна специалност. Общ професионален опит: •Минимум 2 (две) години професионален опит. Специфичен професионален опит: •Участие като ръководител/координатор в минимум 2 /два/ изпълнени /приключени/ договора, свързани организиране и/или провеждане на публични събития. ЕКСПЕРТЕН СЪСТАВ: Броят на Ключовите експерти за обученията следва да бъде най-малко двама. Ключов експерт 1 – координатор логистика: Образование: •Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в областите икономика, публична администрация, международни отношения, право, социология, обществени, хуманитарни науки или друга подобна специалност. Общ професионален опит: •Минимум 2 (две) години професионален опит. Специфичен професионален опит: •Участие в организирането на минимум 2 /два/ изпълнени /приключени/ договора, свързани организиране и/или провеждане на публични събития. Ключов експерт 2 – координатор разработване на програми за реализиране на публични събития Образование: •Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в областите управление на човешките ресурси; публичната администрация, хуманитарни науки или друга подобна специалност; Общ професионален опит: •Минимум 2 (две) години професионален опит. Специфичен професионален опит: •Участие в организирането на минимум 2 /два/ изпълнени /приключени/ договора, свързани организиране и/или провеждане на публични събития и разработване на програми за реализиране на публични събития Експерт 3 – експерт вътрешен контрол по изпълнение на договора •Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в областта на правото или икономиката или одита/счетоводството или друга подобна При изпълнението на предмета на поръчката, изпълнителят следва да се ръководи от изискванията на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Участниците следва да се запознаят, а определеният изпълнител и да се съобрази с всички приложими указания и изисквания на ОП РЧР. Последните могат да бъдат открити на електронната страница на Оперативната програма.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий е икономически най-изгодната оферта при следните показатели и методика: (П1) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация – експертна оценка. (П2) Предложена от участника цена в лева без ДДС. Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: (КО) = (П1)+ (П2); КО има максимална стойност от 100 точки. На първо място се класира участникът събрал най-много точки КО. Относителна тежест на показателите за оценяване: (П1) = 70 точки, максимална стойност (П2) = 30 точки, максимална стойност Методиката за оценка може да намерите в документацията за участие, намираща се на адресa на Възложителя: http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участникът представя оферта за участие в настоящата процедура по приложени образци, като при изготвянето им следва да се съобрази с всички изисквания, отразени в публичната покана. Публичната покана и документацията за участие са публикувани в сайта на Община Братя Даскалови в раздел "Профил на купувача". http://www.bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2013