Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Филип Иванов - главен експерт, дирекция ИКТ, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217600, E-mail: ph.ivanov@mon.bg, Факс: 02 9217658

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Министерство на образованието и науката (МОН) се нуждае от експертна оценка на текущото състояние и разработка стратегически план за развитие на ИТ инфраструктурата, във връзка с необходимост от привеждане на информационната инфраструктура на МОН в съответствие със законодателните промени в Република България, оптимизация на използването на наличните хардуерни и софтуерни ресурси, както и по-ефективно и икономически изгодно реализиране на бъдещите инициативи и обновяване на правилата, политиките и административните процеси в съответствие с хай-добрите световни практики. Целта на настоящата поръчка е извършване на независима оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата на МОН, както и разработването на стратегия за модернизация, оптимизация и повишаване на сигурността на използваните в Министерство на образованието и науката информационни системи и инфраструктура. Очакваните резултати в следствие от изпълнението на поръчката са: • обследване на наличната ИТ инфраструктура и възможностите за оптимизация, насочени към осигуряване непрекъсваемостта на услугите; • оптимизиране на работния процес на служителите в Дирекция ИКТ на МОН, чрез предоставяне на детайлизирана информация за състоянието на инфраструктурата, позволяващо превантивно да се идентифицират и решават потенциалните проблеми; • съкращаване на разходите за поддръжка на ИТ инфраструктурата; • минимизиране риска в МОН чрез повишаване сигурността на цялата инфраструктура и намаляване на възможността за сривове; • повишаване ефективността при кризисни мерки (възстановяване от сривове, информационни загуби и други бедствия); • повишена защита на системите чрез разделяне на нивата на достъп до IT инфраструктурата и ограничаването им до минимума необходими за изпълнение на служебните задължения; • повишаване качеството на услугите и ефективността на процесите в МОН.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72600000

Описание:

Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката обхваща дейности по оценка на текущото състояние на ИТ инфраструктурата и изграждане на стратегия за модернизация, оптимизация и повишаване на сигурността в Министерство на образованието и науката и включва следните минимални дейности: • Анализ на текущото състояние: • Автоматизирано събиране на информация за сървъри и компютри под управлението на Active Directory (хардуерни параметри, операционната система, натоварване на сървъри, приложения и версии). • Идентифициране и описание на всички налични сървъри в комуникационния център на Министерство на образованието и науката (физическа идентификация, параметри, роли, период на експлоатация). • Идентифициране на текущото състояние и степен на оптимизация на различните компоненти от ИТ инфраструктурата – мрежа, център за данни, компютри, управление на достъпите на базата на базата на утвърден модел (например Microsoft Optimization). • Идентифициране на наличните информационни системи и свързаните с тях сървъри. • Обработка и анализ и обобщаване на събраната информацията. • Дефиниране на желано състояние: • Интервюта с представители на Министерство на образованието и науката за идентифициране на цели и приоритети, нужди от нови ИТ услуги, проблеми в текущите информационни системи. • Идентифициране на възможностите за модернизация и оптимизация на ИТ инфраструктурата на базата на текущото състояние, добри практики и идентифицирани нови изисквания. • Изготвяне на препоръки и референтна архитектура. • Създаване на пътна карта: • Идентифициране на инициативи (проекти) за преход от текущо към желано състояние. • Оразмеряване и приоритизиране на инициативите. • Подготвяне на финален документ. • Представяне на резултатите. В резултат от изпълнението на поръчката трябва да бъде изработен документ “Оценка и стратегия за развитие на ИТ инфраструктурата в Министерство на образованието и науката”. Документът трябва да покрива като минимум следните области: • Описание на текущото състояние на компонентите на ИТ инфраструктурата на високо ниво: • Бизнес локации, брой потребители и компютри. • Мрежова инфраструктура – скорост, оборудване, резервираност, наблюдение • Сървъри – разбивки по операционни системи, период на експлоатация, предназначение • Работни станции – разбивки по операционни системи (версии, издания), версия на сервизни пакети, версии на офис пакети, готовност за ъпгрейд към Windows 7/Windows 8. • Active Directory – версии, топология, степен на използване (%системи, налагане на политики и т.н.). • Услуги за споделяне на файлове и печат, система за електронна поща, резервно копие на данни (backup), системи за управление на инфраструктурата, услуги за съвместна работа –използвани технологии, начин на организация, особености. • Бизнес системи- описание, предназначение, използвани сървъри. • Оценка за степента на развитие на ИТ средата – според модела за оптимизация/зрялост предложен от Изпълнителя. • Обобщена информация от интервютата с представители на Министерство на образованието и науката – инициативи, идеи за подобряване на работата, ограничения и проблеми в текущата ИТ среда. • Препоръки за развитие на ИТ в Министерство на образованието и науката: • Основните насоки за развитие на ИТ инфраструктурата в Министерство на образованието и науката. • Представяне на взаимовръзката между предложените инициативи, целите на организацията, очакваните ползи, необходимите бизнес промени и технологии. • Примерна пътна карта за изпълнение на инициативите, обхващаща 3 годишен период. • Описание на отделните проекти необходими за реализация на предложените инициативи - текущо състояние, бъдещо състояние, очаквани ползи, алтернативи, зависимости, бюджет за услуги, необходим хардуер и софтуер.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Всеки участник следва да има общ оборот на стойност най-малко 50 000 (петдесет хиляди) лева без ДДС от дейност, сходна с предмета на поръчката за предходните три години (2010, 2011, 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Доказва се с подписан от участника списък на основните договори сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), придружен от препоръки за добро изпълнение. Списъкът на основните договори трябва да съдържа следната информация: предмет на договора, възложител и/или получател по договора, стойност на договора, начална и крайна дата на изпълнение на договора 2. Всеки участник трябва да работи по сертифицирана система за управление на качеството по стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. 3. Всеки участник трябва да работи по сертифицирана система за управление на информационната сигурност по стандарта ISO 27001:2005 или еквивалентен 4. Всеки участник трябва да притежава ISO/IEC 20000:2005 за информационни технологии и управление на услугите или еквивалентен. Изпълнителят трябва да разполага с екип от квалифицирани експерти, собствени или наети специално за проекта, който да включва: Ръководител проект • Да има професионален опит от поне 5 години в управлението на проекти и екипи в областта на информационните технологии • Да притежава сертификация PMI PMP или еквивалентна. Архитект корпоративна стратегия • Да има професионален опит от поне 10 години в областта архитектурата и дизайна решения в областта на информационните технологии. • Да притежава сертификация IASA, TOGAF или еквивалентна. Експерт ИТ инфраструктура • Да има професионален опит от поне 5 години в областта на ИТ инфраструктурата Експерт софтуерни разработки • Да има професионален опит от поне 5 години в областта на софтуерните разработки, анализ и оценка на софтуерни архитектури; Изпълнителят трябва да гарантира директен достъп до продуктовите групи, разработващи съответните продукти и технологии - посредством представяне на съответния доказателствен материал. Изпълнителят трябва да използва подход, практики и процедури препоръчани от производителя на съответните продукти и доказани в проекти. Изпълнителя да осигури поддръжка от страна на производителя на използваните продукти при внедряване и миграция в продукционна среда.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изпълнителят отчита извършената за срока на изпълнение на договора работа, чрез изготвяне и внасяне при Възложителя на хартиен и електронен носител на следните видове доклади: • Междинен доклад • Окончателен доклад Отчитането на работата на Изпълнителя ще се извършва чрез изготвяне и представяне на доклади за извършената дейност на български език. Изпълнителят ще се отчита официално пред Възложителя, както следва: 1) Междинен доклад: Изготвя се и се представя след събиране и обобщаване на информация и анализа на текущата ИТ инфраструктура. 2) Окончателен доклад: Изпълнителят отчита извършената за срока на изпълнение на договора работа, чрез изготвяне и внасяне при Възложителя на хартиен и електронен носител на доклад с анализ и оценка на проведените дейности придружен от финален документ „Оценка и стратегия за развитие на ИТ инфраструктурата в Министерство на образованието и науката”. Изпълнителят следва да изготви доклада след като изпълни заложените по договора задачи/дейности и не по-късно от 10 работни дни преди приключване на договора. Докладът следва да съдържа подробно описание на изпълнението на дейностите от поръчката и анализ и оценка на резултатите. Документите-резултати от изпълнението на поръчката ще бъдат приемани спрямо следните критерии: Пълнота – пълнота на документа съобразно изискванията, заложени в техническото задание, техническото предложение на кандидата, методологията за управление на изпълнението, детайлната техническа спецификация и методологията за одит и анализ; Съответствие на изискванията – до колко извършеният одит отговаря на изискванията на Възложителя и нормативната уредба; Възможност за реализация – оценка на възможността за реализация на предлаганите от Изпълнителя архитектурни и технически решения. Оценка на риска от прилагане на предлаганите решения; Ефективност – до колко е ефективна реализацията на предложеното решение, т.е. ще се взимат предвид до колко предвидена възможно най-ниска стойността на изграждане при най-голяма полза от проектираната система, дали е съобразено с наличната инфраструктура, лицензи и персонал, дългосрочна стойност на притежаване, обслужване и други;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2013