Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", бул. "Княз Александър Дондуков" № 3, ет.1, За: Николай Тюркеджиев, Петър Станулов, Република България 1000, София, Тел.: 02 8101760, E-mail: nikolait@gli.government.bg, Факс: 02 8101760

Място/места за контакт: отдел "СУУС", дирекция "ФСД"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.gli.government.bg/page.php?c=111.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на „Почистване на помещенията, предоставени за стопанисване и управление от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейностите, предмет на настоящата поръчка включват следните услуги: почистване на помещенията на Централната администрация на ИА ГИТ всеки работен ден чрез измитане и измиване на твърди подови настилки, събиране и изхвърляне на отпадъци, избърсване на прах от мебели /без офис техника/, измиване и дезинфектиране на санитарни помещения; Почистване на помещенията на Дирекции „Инспекция по труда” и отделите към тях три пъти в рамките на работната седмица чрез измитане и измиване на твърди подови настилки, събиране и изхвърляне на отпадъци, избърсване на прах от мебели /без офис техника/, измиване и дезинфектиране на санитарни помещения; Почистване и измиване на прозорци на Централната администрация на ИА ГИТ и в Дирекции „Инспекция по труда” и отделите към тях 3 пъти годишно;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата ще се извършва в 28–те областни града на територията на Република България, като мястото на изпълнение е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” – Централна администрация и дирекции „Инспекция по труда” и отдели към тях. Всеки участник трябва да представи задължително следните документи в плика с офертата: Административни сведения, Регистрационни документи на участника, Декларация за участие на подизпълнители, Декларация от всеки от подизпълнителите (ако е приложимо), Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (ако е приложимо),Попълнена и подпечатана Техническа оферта, към която участниците прилагат разработена от тях Техническа програма за изпълнение на поръчката, която включва описание на всички видове дейности, начина на извършването им, техническия и човешки потенциал, който ще ангажират за изпълнение предмета на процедурата и всичко необходимо и относимо към цялостното изпълнение на поръчката; Ценова оферта; Участниците трябва да посочат срок на валидност на техните оферти, който не може да е по-кратък от 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите посочен в настоящото приложение. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, както и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1: Оценка на техническото предложение с тежест: 60% Показател 2: Предлагана цена с тежест: 40%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/12/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълната документация за участие в поръчката, заедно с образците на документи са публикувани на интернет адреса на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", в Раздел "Обществени Поръчки", Подраздел "Публични покани" - (http://gli.government.bg/page.php?c=111) и ще бъдат достъпни до изтичане на крайния срок за получаване на оферти, респективно срока на валидност на публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/12/2013