Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проектите от шести етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят следва да извърши одит на следните проекти: • BG161PO001/2.1-01/2007/049 - Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол; • BG161PO001/2.1-01/2007/001/050 - Лот 47 Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486, област Враца.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ямбол, Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши одит, в съответствие с обхвата, посочен в Техническа спецификация, съгласно Приложение 14 от настоящата публична покана на следните проекти: •BG161PO001/2.1-01/2007/049 - Лот 60 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 „Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 39+800 - участък „Р-н Миладиновци – Роза“ от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол. Икономически, финансови и специфични изисквания: -Общ оборот на участника сумарно за последните 3 /три/ финансови години – 2010, 2011 и 2012 г., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си не по-малко от 90 000 (деветдесет хиляди) лева без ДДС, съгласно Приложение 6. Прилага се: заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години (2010, 2011 и 2012), когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови (2010, 2011 и 2012) години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) финансови (2010, 2011 и 2012). -Оборот от сходни с предмета на настоящата обществена поръчка дейности, а именно услуги свързани с одит на проекти за последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012 г.) не по-малко от 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС. - Общо за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне 2 договора с предмет, сходен на поръчката, а именно услуги свързани с одит на проекти, съгласно Приложение 5. Прилагат се референции. Участниците в процедурата следва да разполагат с екип за изпълнение на поръчката с не по-малко от 3 (трима) ключови експерти и специалисти, които не са в конфликт на интереси, съгласно ЗНФО и да отговарят на следните изисквания: -минимум един от членовете на екипа следва да е регистриран одитор, по смисъла на §1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗНФО; -един от регистрираните одитори следва да е упражнявал одиторската професия най-малко 5 (пет) години; -минимум един от регистрираните одитори следва да имат практически опит в извършването на одит по Международните одиторски стандарти; -поне един от членовете на екипа следва да е правоспособен юрист, с опит в сферата на провеждане, контрол, процесуално представителство на процедури за възлагане на обществени поръчки, -останалите членове на екипа следва да имат висше образование по някоя от следните специалности: икономика, финанси, счетоводство и контрол или еквивалентни на посочените, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” и съответен опит минимум 2 (две) години по съответната специалност. Участниците в процедурата да притежават валидна застраховка за покритие на рисковете на професионалната си дейност, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 14 от ЗНФО. В случай, че участникът е специализирано одиторско предприятие, следва да отговаря на §1, т. 9 от ДР на ЗНФО, когато е физическо лице, да отговаря на §1, т. 1 от ДР на ЗНФО.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена. Максималните цени за извършване на услугата по всеки един от проектите поотделно е, както следва: 1. Лот 47-15 000 лв. (петнадесет хиляди) лева без ДДС ; 2.Лот 60-15 000 лв. (петнадесет хиляди) лева без ДДС.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Крайният срок за изпълнение на услугата е до изтичане на срока на всички договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от шести етап на Оперативна програма „Регионално развитие”. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: - документи по чл.101e от ЗОП;-оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: БНБ - ЦУ,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03, BIC: BNBG BGSD.Офертата трябва да съдържа: 1. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 300 лева. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 7 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: БНБ - ЦУ,IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03,BIC: BNBG BGSD; 3. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 4. Оферта, съгласно Приложение № 4; 5. Списък на основните договори на услуги свързани с одит на проекти, съгласно Приложение № 5, референции за добро изпълнение; 6. Общ годишен оборот за последните 3 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Приложение 6; 7.Специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 г. - Приложение № 9 8. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Приложение № 10.1. 9. Списък на ключовите експерти, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка - Приложение № 11; 10. Трудово-биографична справка – Приложение № 12; 11. Декларация по Закона за защита на личните данни–Приложение 13; 12. Прилагат се копия от диломи, трудови/служебни книжки и други приложими документи, доказващи образованието и професионалния опит на екипа 13. Баланс и отчет за приходи и разходи за 2010, 2011 и 2012г.; 14. Валидназастраховка за покритие на рисковете на професионалната си дейност, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 14 от ЗНФО. 15.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от упълномощен представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2013