Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Ремонт покрив ОУ ''Братя Миладинови'', с. Злати Войвода, Община Сливен''. Сградата е разположена в УПИ І –105 кв. 52, по плана на с. Злати войвода, Община Сливен. Същата е на два етажа, като конструкцията й е с носещи зидове и лежаща дървена покривна конструкция. Междуетажната подова и таванска конструкции са изпълнени от дървен гредоред /каратаван/, стъпващ върху стоманобетонни греди. Таванският дървен гредоред е в лошо състояние и мазилката с рабицова мрежа постоянно се руши и създава предпоставки за инциденти. За да бъде изцяло завършен ремонта на покрива на сградата е необходимо да се ремонтира и таванската конструкции, като за целта се свали изцяло подгогушената мазилка, подменят се изгнили и провокирани дървени греди от гредореда, положи се минерална вата върху окачен таван тип „Армстронг”. Необходимо е да се извършат следните видове СМР: Демонтаж на осветителни тела Сваляне на мазилка с рабицова мрежа по таван Демонтаж на дървени греди от твански гредоред Доставка и монтаж на дървени греди на тавански гредоред Монтаж и демонтаж на вътрешно скеле Доставка и монтаж на окачен таван тип ''Армстронг'' или еквивалент, в т.ч. носеща конструкция Доставка и монтаж на минерална вата с дебелина 6 см. Доставка и монтаж на лум.осветително тяло 4 х 18 Доставка и монтаж на лум.осветително тяло 2 х 36 Доставка и изтегляне в гофрирана тръба на кабел тип ''СВТ 3 х 1,5 мм'' от разпред. кутия до лампи Шпакловане и боядисване с латекс Натоварване и превоз на строителни отпадъци За видовете СМР трябва да се извърши следното: 1.Да се свали изцяло мазилката с рабицовата мрежа от тавана, стая по стая, за да се разкрие дървения тавански гредоред; 2.Да се огледат дървените греди от таванската конструкция и изгнилите да се подменят, като размерите са същите каквито се подменят, но не по-малки от 14/14; 3.За дървените греди да се монтират окачвачи за окачен таван тип „Армстронг”; 4.Да се монтира окачения таван, като върху него се положи минерална вата с дебелина от 6 см. 5.Да се подменят ел. захранващите кабели за осветителните тела чрез нови тип СВТ изтеглени в гофрирана тръба. 6.Да се подменят осветителните тела с енергоспестяващи, като се монтират на ниво на окачения таван – вградени тип 4х18 или 2х36, като в мокрите помещения да са влагозащитени. При изпълнение на СМР дейностите да се спазват следните изисквания: 1. Окачвачите на окачения таван да се монтират след смяна на изгнилите дървени греди от тавански гредоред и огледа на покривната конструкция над него. Дължината им да е съобразена с изискването между минералната вата и дървения гредоред да има разстояние от около 9 см. въздух, за топлоизолиране на стаите от подпокривното пространство; 2.При изпълнение на подмяната на таванския гредоред да се спазва детайла приложен към техническата документация; 3.При монтиране на осветителните тела, да се провери спазването на изискванията по детайла, както и нивелиране на плоскостите; 4.Наредба №2 от 22.март.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, при извършване на Строителни и монтажни работи. 5.Наредба №Із-1971 от 29.октомври.2009г., за Строително – Технически Правила и Норми за осигуряване на безопасност при пожар.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261900

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1 към документацията за участие. Към документацията за участие са приложени: План на дървен гредоред на таванска конструкция на училищната сграда – Приложение № 2, Детайл – Приложение № 3.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, с. Злати Войвода, ОУ "Братя Миладинови"

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.; 3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.; 4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.; 5. Ценово предложение Образец № 4; 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.; 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.; 8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:; 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната. 8.2. Информация за оборота на строителството, премдет на поръчката, общо за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата на която участника е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Участникът трябва да има оборот на строителство, предмет на поръчката, общо за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г) в размер не по – малко от 100 000 лева (сто хиляди лева).; 9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват: Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 60 точки; 2.Срок за изпълнение - 40 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": 9.1. Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, IV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра (чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Закон за Камарата на строителите). В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, същите трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя в съответствие с видовете строителни работи, които ще извършват като подизпълнители. Участниците не трябва да представят Удостоверения и талони за други категории извън изисканата категория. 9.2.Декларация Образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Участникът следва да е изпълнил най – малко един договор с предмет аналогичен на настоящата поръчка. Забележка: Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за ремонт на покриви. 9.3. Участникът следва да представи списък на техническите лица (ръководни служители и лицата, които отговарят за извършването на СМР), включително на отговарящите за контрола на качеството, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Към списъкът да се приложат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата. Минимални изисквания: Ръководният персонал (ръководител обект и технически ръководител) да притежава стаж в строителството най-малко 5 години. Лицата, които отговарят за извършването на СМР да притежава стаж в строителството най-малко 1 година.; 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 9.;11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11;; 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.; 14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.;Заб: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІСъдържание на офертата,спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІСъдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 90 календ. дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2013