Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, България 1000, София, Тел.: 02 9308830; 02 9308810, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Застраховка на движимото, недвижимото имущество и на служителите на ИААА. Имуществото и служителите на агенцията трябва да бъдат застраховани срещу рискове описани в Приложение 1. Списъка на недвижимото имущество и данъчната му оценка са описани в приложение 2. Списъка на автомобилите по марка, модел, годена на регистрация и обем на двигателя са описани в Приложение 3. Броя на служителите и вида на застраховката им са посочени в приложение 1. Изброените приложения могат да бъдат намерени на интернет страницата на агенцията www.rta.government.bg в рубриката "Новини"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Списъка на имуществото и служителите е посочен в приложения - 1, 2 и 3 на интернет страницата на агенцията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", София, ул. Ген. Й. В. Гурко" № 5

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителя трябва да покрие рисковете посочени в приложение 1. Застрахователя трябва да разполага със доверени сервизи в които да се извършва ремонт на автомобили претърпели щета. Застрахователя трябва да гарантра, че при щета автомобилите на агенцията ще се обслужват в доверен сервиз посочен от застрахователя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите се извършва на база икономически най-изгодна оферта по критерии описани в Приложение 4.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на застраховките следва да бъде за една година от дата на изтичане на старите застраховки. Офертата трябва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след срока за получаване на оферти и да съдържа документите, посочени в списъка (приложение № 5). Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от оферента или упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, в деловодството на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. “Ген. Й. В. Гурко” № 5, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа. Върху плика задължително се поставя надпис "Застраховка на движимото, недвижимото имущество и на служителите на ИААА" и се посочват фирмата на оферента, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Поканата и приложенията към нея, свързани с поръчката, са публикувани на следния интернет адрес: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/12/2013