Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Георги Пазвантов, България 1000, София, Тел.: 02 9217705, E-mail: g.pazvantov@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: Служител по сигурността на информацията

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg/news-home/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на денонощна физическа охрана на централната сграда на МОН, находяща се на бул. „Княз Дондуков” № 2А, гр. София и на училищна сграда, находяща се на ул. „Илиенско шосе” № 12, гр. София”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническото задание от документацията

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65900 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Централната сграда на МОН, находяща се на бул. „Княз Дондуков” № 2А, гр. София и на училищна сграда, находяща се на ул. „Илиенско шосе” № 12, гр. София”

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците Изискуеми документи и информация: 1. Оферта - попълнена съгласно образец № 1, приложен към документацията; 2. Ценова оферта - попълнена съгласно образец № 2, приложен към документацията; 3. Техническа оферта - попълнена съгласно образец № 3, приложен към документацията; 4.Копие от удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно юридическо лице се представя съответен еквивалентен документ, съобразно националното му законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен. Документът следва да е представен в официален превод, съгласно т.16а на Параграф 1, ДР от ЗОП. Документите следва да бъдат издадени не по - рано от 3 (три) месеца преди датата на представянето им. 5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 11, приложен към документацията; 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 12, приложен към документацията; 7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - попълнена съгласно образец № 13, приложен към документацията; 8. Декларация за приемане на клаузите на проекта на договора - попълнена съгласно образец № 4, приложен към окументацията; 9.Декларация за извършен от участника оглед на обектите - попълнена съгласно образец № 5, приложен към документацията; 10.Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд - попълнена съгласно образец № 6, приложен към документацията. II. Икономически и финансови възможности Минимални изисквания: 1.Всеки участник трябва за последните три календарни години (2010, 2011 и 2012) да е реализирал оборот, който се отнася до предмета на поръчката не по-малък от 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лева без ДДС; 2. Всеки участник трябва да притежава валидна към датата на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност - заверено от участника копие. III. Технически възможности Минимални изисквания: 1. През последните три години, считано до крайния срок за получаване на оферти участниците трябва да са изпълнили успешно не по-малко от 2 (два) договора с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, и за изпълнението им да разполагат с положителни референции от възложителите; 2. Лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден по реда на Закона за частна охранителна дейност, включващ дейността по чл. 5 или еквивалентен документ (за участници – чуждестранни лица), който дава право на участника да извършва охранителна дейност (съобразно обекта на настоящата поръчка) на територията на цялата страна или на област София - заверено от участника копие; ПРОДЪЛЖАВА В ПОЛЕТО "ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ Предложенията на участниците се оценяват по критерий за оценка на офертите, който е „Икономически най-изгодната оферта” при следните основни показатели: - Ктп е технически показател, с относителна тежест 60 % - Кц е показател предлагана цена, с относителна тежест 40 %. *Комплексна оценка (КО) Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула: КО= (Ктп х 0.6)+ (Кц х 0.4) 1. Показател 1 (Ктп) – „ Технически показател”, с максимален брой точки – 100 (сто); Оценката по този показател се определя чрез следната формула Ктп = К1 + К2 + К3 + К4 , където: К1 Предложение за организация на охраната, режим и сменност – 40 т. Участникът трябва да предложи цялостна концепция за организация на охраната съобразена с особеностите на обектите за охрана. Да се посочи общия брой охранители за охрана, брой постове и режим на сменност, брой на използвани МПС на участника. Участник представил цялостна концепция за организация на охраната с ясно дефинирани задачи и отговорности получава 40 т. Участниците, които не са описали пълно организацията, целите, задачите и отговорностите на охраната получават 30 т. К2 План и схема за охрана на обектите – 30 т. Участник представил план и схема за охрана на обектите, съобразени с особеностите и вида на охраняваните обекти, използвал съвременни средства за комуникация и оборудване със технически средства получава 30 т. Участниците, които не са предложили пълна структура на плана, и предложенията им са с недостатъчно подробно описание на дейностите и ресурсите за изпълнението получават 20 т. К3 – Разработени варианти за действия на охранителите при различни екстремални ситуации - максимален брой – 20 т. Участник разработил вариантите за действие при различни природни бедствия, аварии, терористични актове и взаимодействие с органите на МВР, получава 20 т. Участниците, които не са разработили детайлно различните варианти за действие на охранителите съобразени с особеностите на обектите и не са посочили взаимодействие със службите на МВР и ПБЗН получават 10 т. К4 – Отговорност за покриване на щети в % – 10 т. К4 = (П участ./ П макс.) х 10 където: П участ. е предложението на участника за отговорността за покриване на щети в %, а П макс. е максималния размер на отговорността на участник. 2. Показател 2 (Кц) – „Предложена месечна цена”, с максимален брой точки – 100 (сто); Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена (обща месечна цена за охрана на обектите) – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: Кц = (Ц min (лв.)/ Ц n (лв.)) х 100, където : “Кц” е оценка за “Предложена цена “; “Цmin.” е най-ниската предложена цена ; “Цn” е цена на n- я участник. Важно: Към Ценовото предложение на участниците трябва да се приложи финансов разчет на законоустановенте разходи при образуването на цената за един охранител. За предложена единична цена на охранител на месец под 575 лева без ДДС на участника се отнемат 20 точки от оценката по показателя. Максималната КО, която може да получи всеки участник е 100 (сто) точки. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им. На първо място се класира участникът, получил най-голяма комплексна оценка. При равни комплексни оценки на първо място се класира участникът, чиято предлаганата цена е по-ниска.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/12/2013 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

3. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал, ангажиран за изпълнение на поръчката, придружен със заверени от участника копия на: - Справка от НАП (или аналогична институция) за броя на действащите трудови договори, издадена не по-рано от датата на откриване на настоящата процедура; - Копие от лиценз на собствен на участника Център за професионално обучение или копие от валиден към момента на подаване на офертата договор за обучение с лицензиран Център за професионално обучение; - Копия от минимум 5 (пет) броя удостоверения за завършено обучение на охранителите по чл. 28 от ЗЧОД, издадени от Център за професионално обучение за последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012 г.); - Копия от програми за обучения на охранители в съответствие с чл. 28 от ЗЧОД; 4. Участникът да притежава собствен лиценз за радиочестота с национално или регионално покритие и/или система за осъществяване на комуникация с най - близко разположените постове и органи на полицията; 5. Описание на техническото оборудване и технически системи за сигурност (специалните технически средства за комуникация и незабавна връзка с МВР и Възложителя, средствата за сигнализация, средствата за самозащита, въоръженост, униформено облекло, отличителни знаци, транспорт, и всички други средства и способи, които ще бъдат използвани от участника при изпълнение на поръчката), придружено с копия на регистрационни талони за поне 2 (два) броя МПС и документи за наличност и снимков материал. Ако участникът е обединение, изискванията по горните точки се отнасят за обединението като цяло; 6. Сертификат за въвеждане на система за управление на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката, съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен - заверено от участника копие; 7. Разрешение от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР за осъществяване на дейности относно "Противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти"; 8. Удостоверение за вписване на участника в регистрите на администраторите на лични данни - заверено от участника копие. IV. Документите заложени в разписаното в „Изискване към фирмите за физическа охрана” от Техническото задание. Допълнителна информация и пакет документация може да се намери и свали от интернет страницата на Възложителя, в раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/12/2013