BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Ремонт покрив НХГ"Димитър Добрович", гр. Сливен” С ремонта се цели да се отстранят течовете от металния покрив. От извършените огледи е констатирано, че основното проникване на вода от металния покрив е при ската на покривните прозорците на последния етаж и от стоящия улук. Това е причинило дефекти по мазилката и боята на външните стени-фасадите. За отстраняване на теча и трайното му предотвратяване е необходимо да се извършат следните видове дейности, както следва: Демонтаж покривна ламарина Направа дървена покривна конструкция Дъсчена покривна обшивка с нерендосани дъски 2,5 см. Обшивка покрив с пластифицирана ламарина 0,6 мм. Доставка и монтаж водосточно казанче от пластифицирана ламарина Доставка и монтаж висящи водосточни улуци от пластифицирана ламарина Доставка и монтаж есове от пластифицирана ламарина Ремонт силикатна шпакловка със стъклофибърна мрежа Грундиране върху шпакловка при ремонти Фасадно боядисване с Баумит гранопор боя или еквивалентна Натоварване, превоз и разтоварване ръчно на строителни отпадъци

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261900

Описание:

Работи по ремонт и поддържане на покриви


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествената сметка – Приложение № 1 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

58500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, НХГ "Димитър Добрович"

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение Образец № 4 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – Образец № 5 – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – Образец № 6 - попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към документацията. В пояснение към декларацията подробно е описано за кои лица се отнася. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представят и в превод на български език.8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП: 8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната.8.2.Информация за оборота на строителството, предмет на поръчката, за последните три години (2010 г., 2011 г., 2012 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – Образец № 7.Участникът трябва да има оборот на строителство, предмет на поръчката, общо за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.) в размер не по-малко от 100 000 лева (сто хиляди лева).9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена - 50 точки; 2.Срок за изпълнение - 50 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9.1.Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група,ІІІ категория,съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2013 г. по чл.23,ал.1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право.Подрабна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията.9.2.Декларация Образец №8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години (от датата на подаване на офертата назад),придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Участникът следва да е изпълнил най–малко един договор с предмет аналогичен на настоящата поръчка.Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността,датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.Не се допуска представянето на препоръки за договори,които не са посочени в декларацията.За обекти,на които възложител е Община Сливен не се прилагат препоръки.Забележка:Договори с предмет аналогичен на предмета на поръчката са договори за ремонт на покриви.9.3.Участникът следва да представи списък на техническите лица (ръководни служители и лицата,които отговарят за извършването на СМР),включително на отговарящите за контрола на качеството,които ще използва за извършване на строителството–свободна форма.Към списъкът да се приложат документи,удостоверяващи образованието,професионалната квалификация и професионалния опит на лицата.Минимални изисквания:Ръководният персонал (ръководител обект и технически ръководител) да притежава стаж в строителството най-малко 5 години.Лицата, които отговарят за извършването на СМР да притежава стаж в строителството най-малко 1 година.10.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец №9.11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец №11;13.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията се съдържа и Образец №12-Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2013