BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж. Елена Асенова / Станислава Костова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173396, E-mail: e.asenova@api.bg, Факс: 02 9173398

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Определяне на изпълнител за извършване на одит по пътна безопасност на фаза идеен проект и технически проект” (с 2 (две) обособени позиции), както следва: Обособена позиция № 1: Път І-1 "Видин – Димово" от км 3+757 до км 39+480 с приблизителна дължина 35.723 км; Път І-1 "Димово – Бела - Ружинци" от км 39+480 до км 61+750 с приблизителна дължина 22.270 км. Обособена позиция № 2: Път І-1 "Ружинци – Монтана" от км 61+750 до км 102+060 с приблизителна дължина 40.310 км; Път І-1 "Монтана – Враца" от км 111+305.50 до км 140+008 с приблизителна дължина 28.703 км. Посочената в Раздел ІІІ прогнозна стойност е обща за поръчката и е разделена на обособени позиции, както следва: - за обособена позиция № 1: 30 000,00 (тридесет хиляди) лв. без ДДС; - за обособена позиция № 2: 35 000,00 (тридесет и пет хиляди) лв. без ДДС.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79417000

Описание:

Консултантски услуги, свързани с безопасност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата "Одит по пътна безопасност" се осъществява на два етапа: а) етап "идеен проект" (за обособени позиции № № 1 и 2); б) етап "технически проект" (за обособени позиции № № 1 и 2). Услугата включва: а) провеждане на встъпителна среща между Възложителя, Изпълнителя и Проектанта; б) изготвяне на Предварителен одитен доклад от Изпълнителя (Приложение № 2 към Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г.); в) провеждане на заключителна среща между Възложителя, Изпълнителя и Проектанта, на която се попълва Съгласувателен лист (Приложение № 5 към Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г.). Възложителя подписва листа в качеството си на наблюдател; г) изготвяне на Окончателен одитен доклад от Изпълнителя (Приложение № 2 към Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г.), изготвен на база проведената заключителна среща; д) назначена със заповед на Възложителя работна група изготвя доклад до Възложителя за приемане на препоръките в одитния доклад, като се попълва Формуляр за приемане на одитен доклад по пътна безопасност (Приложение № 4 към "Насоки за управление на безопасността на пътната инфраструктура, АПИ, 2011 г."); е) одитът в следващата фаза на проекта започва след предоставяне на проектните материали, като се проследява дали са съобразени мерките, описани в предходния – на фаза идеен проект и се изпълняват същите стъпки, които вече са описани в букви "а" – "д".

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Области Видин и Монтана.

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. Срок за изпълнение на поръчката - срокът за изпълнение на поръчката тече кумулативно, като за всяка отделна стъпка Изпълнителят се уведомява писмено от Възложителя. Срокът за изпълнение е в зависимост от обособената позиция, за която участникът подава оферта, както следва: - за Обособена позиция № 1: • Одит за етап "идеен проект" - срокът за изпълнение на услугата е 20 (двадесет) календарни дни, включващ: 1. Представяне на Предварителен доклад – 15 (петнадесет) календарни дни от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за предаване на необходимите документи за изпълнение на поръчката; 2. Представяне на Окончателен доклад – 5 (пет) календарни дни след провеждане на Заключителна среща. Заключителната среща се провежда след представяне на Възложителя на Предварителен одитен доклад. • Одит за етап "технически проект" - срокът за изпълнение на услугата е 20 (двадесет) календарни дни, включващ: 1. Представяне на Предварителен доклад – 15 (петнадесет) календарни дни от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за предаване на необходимите документи за изпълнение на поръчката; 2. Представяне на Окончателен доклад – 5 (пет) календарни дни след провеждане на Заключителна среща. Заключителната среща се провежда след представяне на Възложителя на Предварителен одитен доклад. - за Обособена позиция № 2: • Одит за етап "идеен проект" - срокът за изпълнение на услугата е 20 (двадесет) календарни дни, включващ: 1. Представяне на Предварителен доклад – 15 (петнадесет) календарни дни от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за предаване на необходимите документи за изпълнение на поръчката; 2. Представяне на Окончателен доклад – 5 (пет) календарни дни след провеждане на Заключителна среща. Заключителната среща се провежда след представяне на Възложителя на Предварителен одитен доклад. • Одит за етап „технически проект” - срокът за изпълнение на услугата е 20 (двадесет) календарни дни, включващ: 1. Представяне на предварителен доклад – 15 (петнадесет) календарни дни от датата на подписване на Приемо-предавателен протокол между Възложителя и Изпълнителя за предаване на необходимите документи за изпълнение на поръчката; 2. Представяне на окончателен доклад – 5 (пет) календарни дни след провеждане на Заключителна среща. Заключителната среща се провежда след представяне на Възложителя на предварителен одитен доклад. Б. Срок на валидност на офертите - 120 (сто и двадесет) календарни дни от датата, определена за краен срок за получаване на оферти. В. Гаранция за участие в обществената поръчка. Представя се в оригинал, поотделно за всяка обособена позиция, както следва: - за обособена позиция № 1: 300,00 (триста) лв.; - за обособена позиция № 2: 350,00 (триста и петдесет) лв. Г. Участник, избран за Изпълнител, при подписване на договора следва да представи: - документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; - копие от валидна полица на Застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ; - оригинал на Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка, която е в размер 3 (три) на сто от общата Цена по договора без ДДС (за съответната обособена позиция), със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни след съставянето на Окончателния одитен доклад на етап "технически проект". Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): (БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя (по образеца - Приложение № 12). Д. Изисквания и доказателства за икономическото и финансово състояние и други изисквания и доказателства към участниците са посочени в Приложение № 1, неразделна част от настоящата Публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа: 1. Заверено копие от док-т за регистрация или док-т/декларация (свободен текст), съдържаща ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търг. регистър (ЗТР), когато уч-кът е юрид. лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато уч-кът е физ. Лице; 2. При участници обединения–док-т, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3. Прил. №2-Оферта, вкл. „Техническо предложение” и „Ценова оферта (Предлагана цена)”; 3.1. Инф-я за подизпълнителите, ако се предвиждат такива, за всяка обособена позиция поотделно, която съдържа: Списък на подизпълнителите и Прил. №3-Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в общ. поръчка; 4. Прил. №4-Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама; 5. Прил. №5.1-Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и ал. 2, т. 5 от ЗОП; 6. Прил. №5.2-Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (1-во предл.), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 7. Прил. №5.3-Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП; 8. Прил. №6-Списък относно инф-я за специфичния оборот от реализирани приходи от договори за извършен одит по пътна безопасност, общо за посл. 3 г. (2010, 2011 и 2012), в зависимост от датата, на която уч-кът е учреден или е започнал дейността си; 9. Прил. №7-Списък на основните дог-ри за услуги, сходни с предмета на общ. поръчка, изпълнени през посл. 3 г., считано до датата на подаване на офертата; 10. Прил. №8-Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, вкл. минимална цена на труда и условията на труд; 11. Прил. №9-Списък на екипа от одитори, които ще отговарят за изпълнението на общ. поръчка; 12. Прил. №9.1-Трудово–биографична справка за одиторите от екипа; 13. Прил. №9.2-Декларация по ЗЗЛД на одиторите от екипа; 14. Прил. №9.3-Декларация за ангажираност на одиторите от екипа; 15. Прил. №10-Декларация по чл. 15 от Наредба РД-02-20-14 от 29.09.2011 г., във връзка с чл. 36д, ал. 2 от Закона за пътищата, че „одиторът по пътна безопасност” не е участвал самостоятелно или като част от юрид. лице при планирането, проект-то, стр-вото или експл. на проекта; 16. Гаранция за участие в общ. поръчка. Представя се в оригинал, поотделно за всяка обос. поз-я в една от следните форми: депозит на парична сума по сл. банкова сметка на Възл-я: БНБ–центр. упр-е, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възл-я. Уч-кът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато гаранцията е под формата на банк. гаранция, същата е съгл. образеца-Прил. №11 или по образец на банката, съдържащ същите или по–добри усл-я за Възл-я; 17. Прил. №14-Декларация за приемане на условията в проекта на договор за общ. поръчка; 18. Прил. №15-Декларация, ако е прил., че избраният Изп-л ще поеме на свой риск да осигури изискващите се по бълг. зак-во разрешения за пребиваване (визи) и разрешения за работа на пос. служители; 19. Прил. № 16-Декларация за солидарна отговорност; 20. Нот. заверено пълномощно на лицето, което представлява уч-ка в процедурата, ако е прил. Предаване на офертата: Офертата и всички останали док-ти към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като уч-кът следва да постави печат в/у лентата и/или да се подпише. В/у плика трябва да бъде отбелязана сл. инф-я: адрес на Възл-я: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” №3; наименование, адрес, телефон, факс и ел. адрес на уч-ка и предмет на поръчката, за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на АПИ до 17:00ч, на датата, посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по ел. път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възл-я: http://api.government.bg/publichni_pokani.php, Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност, посочен в Раздел ІV от наст. покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2013