Версия за печат

BG-Панагюрище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Панагюрище, пл."20-ти април" №13, За: Марин Вулев - управител "ВиК-П" ЕООД- 0886 313 139, инж.Димитър Бозаджиев - 0357/60064, Република България 4500, Панагюрище, Тел.: 0357 60064; 0357 60063, E-mail: obstina@abv.bg, Факс: 0357 63068

Място/места за контакт: Община Панагюрище

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача: www.panagyurishte.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на резервен помпен агрегат за транспортиране на питейна вода за водоснабдяване на гр.Панагюрище”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42122100

Описание:

Помпи за течности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 бр. помпен агрегат

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Панагюрище,

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да е в състояние да изпълни доставката на помпен агрегат отговарящ на техническите характеристики и изисквания съгласно приложеното техническо задание. 2.Оферти, които не отговарят на техническите характеристики и изисквания съгласно приложеното техническо задание, няма да бъдат оценени. 3.При сключване на Договора за обществената поръчка,участникът определен за изпълнител представя документи /оригинал/, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На първо място се класира офертата с най-много получени точки при прилагане на следната методика. Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка по обективни показатели, като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител. Класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка, изчислена на база показателите за оценка на офертата, като се търси икономически най-изгодната оферта. 1. Показатели за оценка: 1) Ценово предложение „предлагана цена” - K1 - Предложена цена - с тежест 70 % от оценката 2) Срок за изпълнение – K2 - с тежест 10 % от оценката 3) Гаранционен срок за изпълнение – K3 - с тежест 20 % от оценката 2. Относителна тежест на показателите и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата К1 - предлагана цена - с максимален брой точки 70 Оценката се формира по формулата: К1 = Минимална предложена цена/ Предложена цена от участника х 70 К2 - Срок за изпълнение -с максимален брой точки 10 Оценката се формира по формулата: К2 = Минимален предложен срок за изпълнение/ Предложен срок за доставка от участника х 10 К3 – Гаранционен срок за изпълнение с максимален брой точки 20 Оценката се формира по формулата: К3 = Предложен гаранционен срок от участника/ Най-дълъг гаранционен срок в офертите на участниците х 20 Крайната оценка на всеки участник се изчислява по формулата: К0 = K1 + K2 + К3 Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 2. Данни за лицето, което прави предложението-Административни сведения-образец №1; 3.Копие от документ за регистрация и ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 4. Декларация по чл.47, ал.1 от Закона за обществените поръчки - образец №2; 5. Декларация по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки - образец №3; 6. Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки - образец №4; 7.Референтен лист с номер и лице за контакт на реализираните проекти с този тип оборудване в страни от Европейския съюзи и извън него. 8.Офертен формуляр – образец №5 и приложение1 към офертния формуляр; Срок на валидност на офертата – не по малка от 60 дни.; Съдържанието на офертата следва да се представя в запечатан непрозрачен плик в Центъра за информация и услуги на граждани- сграда общинска администрация – Панагюрище от Ваш представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: гр.Панагюрище, пл.”20-ти Април”13.Върху плика се посочва: предмета на поръчката, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. Документацията за участие в обществената поръчка и информация за класирането след утвърждаване на протокола по реда на чл.101г.,ал.3 от Възложителя е на разположение на всички заинтересовани на следният интернет адрес: www.panagyurishte.org, Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2013