BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: арх. Любомира Наумова-Андреева, България 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: ipgvr_sliven@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изготвяне на документи и технически спецификации за възлагане на обществени поръчки”, по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период” по ОП „Регионално развитие”. Настоящата обществена поръчка се провежда във връзка с изпълнението на дейностите по проект: “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, Договор № BG161PO001/5-02/2012/032, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, по ОП „Регионално развитие“ 2007 – 2013.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79100000, 71241000

Описание:

Юридически услуги
Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е изготвяне на документации, технически спецификации и оказване на експертна помощ за провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП, както следва: 1.„Услуги по логистика, информираност и публичност на проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032”, 2 обособени позиции:1.1.Обособена позиция 1 ”Разходи за разпространение на информация и публичност по проекта”. Прогнозна стойност: 2 195,00 лева, без ДДС. 1.2.Обособена позиция 2 ”Разходи за кръгли маси, обществени форуми за стимулиране на гражданска подкрепа и други”. Прогнозна стойност: 1 999,98 лева, без ДДС. Обществената поръчка ще бъде възложена по реда на глава осма «а» от ЗОП - Възлагане на обществени поръчки чрез публични покани». 2. „Изготвяне на архитектурни заснемания, конструктивни и енергийни обследвания, по проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032», 6 обособени позиции. Прогнозна стойност: 72 000,00 лева, без ДДС. Обществената поръчка ще бъде възложена с открита процедура по ЗОП. 3.”Прединвестиционнио проучване, финансов анализ и АРП за проект „Интегриран градски транспорт, гр. Сливен”, по проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен, по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032”. Прогнозна стойност: 200 275,00 лева, без ДДС. Обществената поръчка ще бъде възложена с открита процедура по ЗОП. 4.”Одит на проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период” по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032”. Прогнозна стойност: 5 000,00 лева, без ДДС. Обществената поръчка ще бъде възложена по реда на глава осма «а» от ЗОП - Възлагане на обществени поръчки чрез публични покани». 5.”Изготвяне на Технически и Работни проекти за обекти на територията на гр. Сливен, по проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032”, 9 обособени позиции. Прогнозна стойност: 135 000,00 лева, без ДДС. Обществената поръчка ще бъде възложена с открита процедура по ЗОП. 6.”Изготвяне на оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите, по проект “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по Договор № BG161PO001/5-02/2012/032”. Прогнозна стойност: 19 800,00 лева, без ДДС. Обществената поръчка ще бъде възложена по реда на глава осма «а» от ЗОП - Възлагане на обществени поръчки чрез публични покани». Забележка: Участниците се задължават да подготвят документации в това число прилежащи образци и формуляри, както и съответните формуляри във формата на редактора на форми на Агенцията за обществени поръчки (.fed формат), технически спецификации и да оказват експерта помощ за провеждането на процедури, за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4. 6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.„д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП; .7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета - Образец № 7; 9. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:9.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 8. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира разработване на документации за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм). Минимални изисквания: Всеки участник трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2010, 2011 и 2012 г.) не по-малко от 15 000,00 лева (петнадесет хиляди лева), без ДДС. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Предложена цена К 1 – с тежест 50 точки; 2.Срок за изготвяне на документации и технически спецификации, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя К2 – с тежест 50 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/12/2013 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължава от "Изисквания за изпълнение на поръчката":10.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участникът представя следните документи:10.1.Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Обр. №9,включително предмет, възложител,стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение; Заб.:Под услуги, сходни с предмета на поръчката се разбира разработване на документации за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм).Минимални изисквания:Всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата.10.2.Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – Обр. №10.За лицата,упоменати в минималните изисквания участниците трябва да приложат автобиографии (по образец на участника),заварени копия от документи,удостоверяващи тяхното образование и професионалния им опит.Минимални изисквания:За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури минимум четирима ключови експерти–1 ключов експерт притежаващи висше образование по специалността „архитектура” или еквивалентно и минимален стаж по специалността 3 (три) години,1 ключов експерт строителен инженер и минимален стаж по специалността 3 (три) години,2 ключови експерта притежаващи висше образование по специалностите „право” или „икономика” и минимален стаж по специалността 3 (три) години. Същият се доказва с трудова книжка, осигурителна книжка или други еквивалентни документи. 11.Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Обр. № 11.12.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Обр. №12.13. Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Обр. № 13; 14.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.15.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Заб.: Документите в офертата се подреждат съгласно т. 3 Съдържание на офертата и всяка страница се номерира. Към документацията се съдържа и Обр. №14 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от т. 3. спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от т.3,спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, финансиран по ОП „Регионално развитие”. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя:http://www.sliven.bg-Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/12/2013