Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Нина Свиленова, Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: p.bodlyov@api.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител на дейност публичност и визуализация на проектите от шести етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79996000

Описание:

Услуги по организиране на бизнес събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейности по публичност и визуализация на проектите от шести етап на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., съгласно Приложениe 14 от настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41240 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Ямбол, Враца

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите, които Изпълнителят следва да осъществи за популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма "РР” 2007-2013г., при изпълнението на всеки един от проектите от 6 етап (Лот 47 60), включват дейности,подробно описани в Прил. 14 от наст.публ.покана.Иконом., финанс. и спец. изисквания:Общ оборот на участника сумарно за последните 3 фин. год., в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си не по-малко от 120000 лв. без ДДС, съгласно Прил.6.Оборот от сходни с предмета на настоящата обществена поръчка дейности, а именно изпълнение на договори във връзка с изпълнение на мерки за информация и публичност на проекти за последните 3 год.не по-малко от 82000 лв без ДДС.Общо за последните 3 год., считано до датата на подаване на офертата, да е изпълнил договор/договори с предмет, сходен на поръчката, а именно изпълнение на договори във връзка с изпълнение на мерки за информация и публичност на проекти, съгласно Приложение 5. Прилагат се референции.Да разполага с екип от 4 ключови експерта, които ще отговарят за изпълн. на общ.поръчка, вкл.: Ключови експерти, със следните квалификация и професионален опит:а) Рък. на проекта:да има висше образование в едно от следните проф.направления:обществени комуникации и информационни науки, маркетинг, мениджмънт;да има минимум 3 г опит ръководител на екип на минимум 2 договора за изпълнение на мерки за информация и публичност на проекти.б) Експерт – „Външна реклама“:да има висше образование в едно от следните професионални направления:изобразително изкуство, графичен дизайн или друго направление, съответстващо на основните задължения на експерта;да има минимум 3 години опит в областта на графичния дизайн и предпечатната подготовка;да има опит като част от екип на минимум един договор за изпълнение на мерки за информация и публичност на проектив) Експерт „Връзки с обществеността”:да има висше образование в едно от следните професионални направления: обществени комуникации и информационни науки;да има минимум 3 г опит в сферата на публичните комуникации;да има опит като част от екип за управление на проекти, с отговорности, свързани с мерки за информация и публичност.г) Експерт „Филмопроизводство”:да има висше образование, квалификация и умения в едно от следните професионални направления: телевизионна или кино режисура, операторско майсторство, журналистика, продуцентство;да има минимум 3 год.опит като режисьор на кино или телевизионни продукции;да има опит като режисьор на минимум 1 доку.филм/филми с публицистична насоченост и/или информационен клип.Изпълн.е длъжен да застрахова за своя сметка и в полза на АПИ всяка една от монтираните по силата на този договор информ.табели и отделно всяка една от инсталираните в края на ПРД постоянни обяснителни табели, като осигури покритие на загуби, повреди и/или разноски, причинени от следните рискове: пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях, природни бедствия - буря, ураган, градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест и измокряне при естествено натрупване на сняг или лед, наводнение, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия, земетресение, геоложко свличане или срутване на земни пластове;увреждане на имущества вследствие удар от превозно средство или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице на служба при него, със застрахованото имущество; кражба; вандализъм; други рискове по специално договаряне.Изпълнителят носи гаранционна отговорност, която се изразява в осъществяване на техническа поддръжка в случай на конструктивна повреда, износване или корозия при експлоатация на монтираните билбордове/информационни табели и респ. на постоянните обяснителни табели. Участиникът, избран за изпълнител представя валидна застрахователна полица в полза на АПИ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

06/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за изпълнение на поръчката е до приключване на последния от проектите, включени в шести етап на ОПРР, но не по-късно от един месец преди датата на приключване на последния Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенция „Пътна инфраструктура“ и Управляващия орган на ОПРР. Срокът за всеки отделен проект започва да тече от датата на стартиране на строително - монтажните дейности и/или писмено уведомление от страна на Възложителя. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Прил. № № 1, 2 и 3).Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им.Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира.Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи:- документи по чл.101e от ЗОП;-оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 3% от сумата на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Прил. № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление,IBAN:BG03BNBG96613300165903,BIC: BNBGBGSD.Офертата трябва да съдържа:1. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език;2. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 412,40лв.Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Прил. № 7 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):Банка: Българска народна банка - ЦУ,IBAN: BG03BNBG966133001659 03,BIC: BNBGBGSD;3. Декл. по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Прил. № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП;4. Оферта, съгласно Приложение № 4;5. Списък на основните договори във връзка с изпълнение на мерки за информация и публичност на проекти, финансирани със средства на ЕС или други донорски програми, съгласно Прил. №5, референции за добро изпълнение;6. Общ годишен оборот за последните 3 г. в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Прил. 6; 7. Декларация за запознаване с условията на проекта на договор за обществена поръчка – Прил.№ 10;8. Списък на ключовите експерти, отговарящи за изпълнението на обществената поръчка - Прил. № 11 9.Трудово-биографична справка – Прил.№ 12;10. Декл. по Закона за защита на личните данни – Прил. 13;11. Прилагат се копия от диломи, трудови/служебни книжки и други приложими документи, доказващи образованието и професионалния опит на екипа;12.Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана отупълномощен представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

06/12/2013