Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А, За: Кирил Асенов, Лъчезар Хаджистоянов, България 1797, София, Тел.: 02 9805111; 02 9396712, E-mail: Kiril.Asenov@damtn.government.bg;, Факс: 02 9805111; 02 9396712

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е извършване на застрахователни услуги по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Застраховка "Трудова злополука" на личния състав на агенцията; Обособена позиция №2: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и застраховка „Злополука на лицата в МПС“ на 26 бр. автомобили; Обособена позиция №3: Застраховка „Автокаско” на 24 бр. автомобили; Обособена позиция №4: Застраховка „Автокаско” на 2 бр. автомобили – подвижни лаборатории и застраховка на електронното оборудване трайно монтирано в подвижните лаборатории; Обособена позиция №5. Застраховка на сградите, предоставени за упрамление на ДАМТН, застраховка на оборудването в стационарните лаборатории на ГД „ККТГ” и застраховка на мобилни електронни устройства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция №1: 364 служители; Обособена позиция №2: 26 бр. МПС Обособена позиция №3: 24 бр. МПС; Обособена позиция №4: 2 бр. МПС, електронно оборудване на обща стойност 467323,26 лв. Обособена позиция №5: недвижимо имущество на обща стойност 12 583 969,00 лв., оборудване на обща стойност 1 378 051,99 лв., мобилни електронни устройства на обща стойност 33 182,00 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Валидност на застраховките - територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/12/2013 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката, както и изисквания към участниците и изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/12/2013